ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁSTUDOMÁNY

 

Előadások

 

Nappali Tagozat

Újszövetségi alapismeretek

pénteken 9.45-11.00

 

Újszövetségi szentírásmagyarázat

csütörtökön 10.45-12.00

 

Szinoptikus bibliaolvasás (k.e.)

pénteken 11.15-12.00

 

Szeminárium

pénteken 12.15-13.00

Levelező Tagozat

Újszövetségi alapismeretek

szombaton 10.30-11.50

 

Újszövetségi szentírásmagyarázat

szombaton 14.00-15.20

 

 

Időpontok

 

Levelező  Tagozat

konzultáció

Április 2. 13.20-14.00

 

 

Május 7. 13.20-14.00

 

Vizsgák 1-2. évfolyam

2011.05.27. 14.00

 

 

2011.06.11. 11.30

 

               3-4. évfolyam

2011.05.27. 14.00

 

 

2011.06.11. 11.30

 

Nyári BA/MA konzultáció

2011.06.24. 12.00

 

 

2011.08.05. 12.00

Nappali Tagozat

Vizsgák 1-2. évfolyam

2011.05.28. 11.30

 

 

2011.06.10. 12.00

 

             3-4. évfolyam

2011.05.28. 11.30

 

 

2011.06.10. 12.00 

 

Diplomadolgozat-témák

 

BA diplomadolgozat

 

Istenek és vallások az első században

A Római Birodalom, mint a kereszténység terjedésének színtere

Isten Országa - szeretetközösség

Az egyházszervezet kialakulása

Pál apostol megigazulástana

Az úszövetségi apokrífek ismertetése

Apokaliptika az Újszövetségben

 

MA diplomadolgozat

 

A két gyermekségtörténet (Mt, Lk) összehasonlítása

A béna meggyógyítása (A Mk 2,1-12 és a párhuzamos helyek magyarázata)

A két vak meggyógyítása (A Mk 10,46-52 és a párhuzamos helyek magyarázata)

Jézus Simon házában (A Mk 14,3-9 és a párhuzamos helyek magyarázata)

A kenyérszaporítás (A Mk 6,32-44 és a párhuzamos helyek magyarázata)

Egyéb párhuzamos helyek összehasonlítása (szabadon választható)

A hit és bizalom szerepe Jézus gyógyításainál

Az Ószövetségi hivatkozások szerepe az evangéliumokban

 

 

Tételek a félévi vizsgákhoz

Letöltés  > > >          

Újszövetségi alapismeretek, I/A

 

1 Az Ősegyház Pünkösd után       5

 2 Pál apostol élete, a zsidózó viták          15

 3 A palesztínai egyház sorsa        22

 4 1. Tesszaloniki levél      27

 5 2. Tesszaloniki levél      36

 6 Efezusi fogság, Kolosszei levél  45

 7 Efezusi levél      56

 8 Filemon levél, Filippi levél         65

 

Újszövetségi alapismeretek, I/B

 

 9 1. elveszett levél, 1 Korintusi levél        76

10 2. elveszett levél, 2. Korintusi levél      87

11 Galata levél     99

12 Római levél (1)            110

13 Római levél (2)            121

14 Pásztor levelek, 1 Timóteus levél, Títusz levél  130

15 2 Timóteus levél          142


 

Újszövetségi alapismeretek, II/A.

 

 1 Jézus élete        3

 2 Júdea vallási, politikai önkormányzata   7

 3 Jézus, a názáreti próféta           10

 4 Jézus tanítása    14

 5 Isten országának örömhíre        19

 6 Az örömhír: kezdődik Isten uralma       23

 7 Az emberek válasza     27

 8 Akik nem válaszolnak   30

 9 A kereszténység első negyedszázada    39

10 Az igehirdetés módja   41

11 4. Közlésformák kialakítása és rendszeres használata  45

12 Példa: az apostolmeghívás-történet forma célirányossága         48

13 Az áthagyományozó igehirdetés főbb közlésformái      51

14 Következmények, lehetőségek            56

15 Az őskeresztény igehirdetés történeti megbízhatósága  63

16 Az igehirdetés szabadságának előnyei és hátrányai      67

17 Az egybehangzó evangéliumok... Mk  73

18 Az evangélium megírásának körülményei         76

 

Újszövetségi alapismeretek, II/B.

 

19 A szinoptikus kérdés   79

20 Máté evangéliuma       81

21 Az evangélium megírásának körülményei         83

22 Lukács evangéliuma    85

23 Az evangélium megírásának körülményei         88

24 Az Apostolok cselekedetei      91

25 Katolikus levelek... Jakab levél           101

26 Első Péter-levél           106

27 Júdás-levél      110

28 Második Péter-levél    112

29 János levelei    116

30 Az örömhír újrafogalmazása... János ev.          120

31 Az evangélium egysége            123

32 Zsidóknak írt levél       125

33 Jelenések könyve        130

34 Függelék A) Apokríf iratok     136

35 B) Az újszövetségi kánon        139

36 C) Az Újszövetségi szentírás szövegtanúi         142

 

Újszövetségi szentírásmagyarázat  I/A.

 

Első fejezet Mk 1,1

 1. Az örömhír kezdete

Második fejezet, Mk 1,2-8

 2. Adatok, kifejezések

 3. Forma, szerkesztés

 4. Keresztelő János, az ősegyház tanítása

 5. A többi evangélium, jelenkori értelmezés

Harmadik fejezet Mk 1,9-11

 6. Adatok, kifejezések (részben)

 7. Fia, Isten fiai, Isten Fia

 8. Forma, szerkesztés, Jézus megkeresztelkedése

 9. Az ősegyház tanítása

10. Márk tanítása, a többi evangélium, jelenkori értelmezés

 

Újszövetségi szentírásmagyarázat  I/B.

 

Negyedik fejezet Mk 1,11-13

11. Adatok, kifejezések, kísértés

12. Sátán

13. Vadállatok, angyalok

14. Forma, szerkesztés

15. Jézus a pusztában

16. Az ősegyház tanítása, Márk tanítása

17. A többi evangélium, jelenkori értelmezés

Ötödik fejezet Mk 1,14-15

18. Adatok, kifejezések

19. Isten uralma

20. Forma, szerkesztés, Jézus fellépése

21. Az ősegyház tanítása, Márk tanítása

22. A többi evangélium, jelenkori értelmezés

 

Újszövetségi szentírásmagyarázat II./A

 

      T a l á l k o z á s o k

 

 1 Bevezetés         5

 2 Zakeus története          13

 3 Jézus Simon házában    27

 4   Találkozások Simon házában  32

 5 Jézus Názáretben         45

 6 Jézus és a gazdag         59

 7 Az emmauszi tanítványok története       71

 8   Magyarázat    75

 

      P é l d a b e s z é d e k

 

 1 Bevezetés (A beszélgetés egyik formája, stb.)  5

 2   Az Isten országáról szóló példabeszédek (stb.)          25

 3 A szántóföldbe rejtett kincs      53

 4 Az ünnep, amelyet az apa fiainak rendez           67

 5 Konkoly a búza között 93

 

Újszövetségi szentírásmagyarázat II/B.

 

      P é l d a b e s z é d e k

 

 6 Az irgalmas szamaritánus          119

 7   A szamaritánus, stb.   129-135

 8 A bíró és az özvegy      140

 9 Munkások a szőlőben  159

10   Meglepő fizetség       163

11   Hagyománytörténet   167-169

12 Az ünnepi lakoma        180

13   Magyarázat   183

14   A háziúr haragja        187

15   Hagyománytörténet   193-196

 

     C s o d á k

 

 1 Csodák a környező világban    5

 2   Csodák és a bennük való hit...           11

 3   A csodatörténet mint irodalmi műfaj   14

 4   A csodatörténetek alcsoportjai           21

 5   Nehézségek a csodákkal kapcsolatban          26

 6   Természettudományos alapon lehetségesek-e a csodák?        30

 7   A csodatörténetek teológiája  34

 8 Lehet-e ma hinni a csodákban?            41-45

 9 A siketnéma     50

10   A gyógyítástörténet alcsoport            55-60

11 Az özvegy fia   67

12   Magyarázat   72-75

13 A megszállott fiú          78

14   Magyarázat   85-93

15 A vihar lecsendesítése 101

16   Magyarázat   105-111

17 A szombati gyógyítás   116

18   Magyarázat   121-125

19 A kánai menyegző       136

20   Magyarázat   141-147

 


Záróvizsga-tételek

 

BA záróvizsga

 

1. Pál levelei: 1-2 Kor, Gal, Róm, 1-2 Tim, Tit

Alapismeretek I,97-185.o.

 2. Jézus élete és tanítása, az emberek válasza

Alapismeretek II,1-33.o.

 3. Az örömhír az egyház emlékezetében, szinoptikus evangéliumok

Alapismeretek II,34-88.o.

 

MA záróvizsga

 

1. Mk 1,12-13 és a párhuzamos szövegek magyarázata

Jézus örömhíre Mk szerint, 61-102.o.

 2. Mk 1,14-15 és a párhuzamos szövegek magyarázata

Jézus örömhíre Mk szerint, 102-124.o.

3. Találkozások: a bevezetés, tetszés szerinti két-két fejezet

Találkozások kötet