ÚJSZÖVETSÉGI ALAPISMERETEK I.

 

Tantárgy neve: A keresztény vallás terjedése az I. században

Kredit:

  4

Félévek száma:

  2

Heti óraszám:

  2

Óratípus:

   előadás

Értékelés:

   kollokvium

C. félév

Tantárgy leírása:

Pál apostol életútja, személyisége, kapcsolatai. A páli levelek mibenléte, formája és jellegzetességei. A páli levelek mint teológiatörténeti emlékek. Első és második levél a Tesszalonikaiaknak. Első és második levél a Korintusiaknak.

Tankönyv: Kocsis Imre, Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába II, SZIT, Budapest 2011

(D. félév)

 

Kiegészítő kötelező olvasmányok:

Bibliai szövegek: ApCsel 9; 13-28; 1-2 Tessz; 1-2 Kor.

Jeromos Bibliakommentár III. Biblikus tanulmányok, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2003, 487-510. oldal (A korai egyház történetének és életének a rövid ismertetése).

Ajánlott olvasmányok:

XVI. Benedek pápa, Pál a népek apostola, SZIT, Budapest 2008.

Jeromos Biblia III. Biblikus tanulmányok, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2003, 473-485. és 533-603. oldal.

Jerome Murphy-O’Connor, Pál története, Európa, Budapest 2007.

Martos Levente Balázs, Legyetek követőim. Képek a tanító Pál apostolról, Győr 2010.

Schmatovich János, Szent Pál és levelei. Élet és tanítás, Győr 2009.

Sulyok Elemér., „Nincs többé zsidó vagy görög…” (Gal 3,28). Szent Pál missziós tevékenységének zsidó-keresztény munkatársai, in Minden kegyelem. A 65 éves Jakubinyi György köszöntése, Budapest/Kolozsvár 2011, 123-134.

Tarjányi Béla, Újszövetségi alapismeretek I, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1996.

Tantárgyfelelős: Kocsis Imre

Oktatók: ua.

 

 

ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁSMAGYARÁZAT I.

 

Tantárgy neve: Az evangéliumok szerzőinek sajátos tanítása

Kredit:

  4

Félévek száma:

  2

Heti óraszám:

  2

Óratípus:

   előadás

Értékelés:

   kollokvium

Tantárgy leírása:

Az örömhír kezdete: Mk 1,1. Keresztelő János: Mk 1,2-8; Mt 3,1-12; Lk 3,1-20; Jn 1,19-28. Jézus megkeresztelkedése: Mk 1,9-11; Mt 3,13-17; Lk 3,21-22; Jn 1,29-34. Jézus megkísértése: Mk 1,12-13; Mt 4,1-11; Lk 4,1-13.

A baccalaureátus fokozatra pályázóknak a megadott bibliai szakaszok görög szövegének ismerete és elemzése is szükséges!

 

Tankönyv: Az örömhír Márk evangélista szerint

             Szt. Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest, 2007

Kiegészítő kötelező olvasmányok:

Pápai Biblikus Bizottság, Szentírásmagyarázat az Egyházban, Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest 1998.

Kocsis Imre, Lukács evangéliuma (Szent István Bibliakommentár 2), SZIT, Budapest 2007.

Ajánlott olvasmányok:

Szabó Mária, Görög-héber szószedet, Budapest 2010 (a görög szöveg elemzéséhez!).

XVI. Benedek, A názáreti Jézus I, SZIT, Budapest 2007.

Dér Katalin – Jorsits Attila, Beavatás. Márk evangéliuma, Kairosz, Budapest 2011.

Farkasfalvy Dénes, A testté vált Szó. Evangélium Szent János szerint I, Prugg Verlag, Eisenstadt 1986.

Joachim Gnilka, Márk, Agapé, Szeged 2000.

Jakubinyi György, Máté evangéliuma (Szent István Bibliakommentár 3), SZIT, Budapest 2008.

Simon T. László, Nem írnokok, hanem írástudók. Közelítések a szinoptikus evangéliumokhoz, L’Harmattan, Budapest 2008.

Uő, Az üdvösség mint esély és talány. Közelítések a Márk-evangéliumhoz, L’Harmattan, Budapest 2009.

 

Tantárgyfelelős: Kocsis Imre

Oktatók: ua.