Székely János PhD

febianai c. püspök, egyetemi docens

 

Székely János 1964. június 7-én Budapesten született. Felsőfokú tanulmányait az esztergomi Érseki Papnevelő Intézetben, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, illetve Betlehemben folytatta. 1991. március 2-án szentelték pappá. 1991-1993 között káplán volt Érsekvadkerten. 1993-tól 1996-ig Rómában a Pápai Magyar Intézet növendékeként biblikus tanulmányokat folytatott a Pápai Gergely Egyetem mellett működő Biblikus Intézetben, ahol 1995-ben szaklicenciátust szerzett. 1996-tól 1998-ig plébános-helyettes volt Budapest-Erzsébetvárosban. 1997-ben teológiai doktorátust szerzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán. 1998-2001 között plébános volt Budapest-Széphalmon. 2001-től 2005-ig a Központi Papnevelő Intézet spirituálisa volt. 2004-ben habilitált a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 2005-2006 között a budapesti Örökimádás templom templomigazgatója volt. 2008. január 5-én az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé szentelték (feibanai címzetes püspök).

Székely János több teológiai, biblikus és lelkiségi írás szerzője, jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán az Újszövetség tanszék docense, az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanára, 2006-tól rektora, az esztergomi Szent Anna-plébánia plébánosa. 2007-től az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében a társadalmi-oktatási-kulturális szakterület püspöki helynöke. 2007-2008-ban anyagi támogatásával újult meg az esztergomi Rozália-kápolna.

 

Székely János: Structure and Theology of the Lucan ’Itinerarium’

Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest 2008.

 

Több teológiai és egzegetikai írása után – amelyek közül a legjelentősebb Az Újszövetség teológiája (Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest 2003) c. átfogó munka – Székely János újabb könyvét ezúttal angol nyelven ismerhetik meg az érdeklődők. Jézus útja Jeruzsálembe a Lukács-evangélium kulcsfontosságú szakasza, amely számos kihívást tartogat a Szentírás-magyarázók számára. Milyen szerkezeti felépítés rajzolódik ki ebben a rendezetlennek látszó perikópafüzérben? Mire véljük a benne szereplő földrajzi megjelölések következetlenségét? Mely forrásokra támaszkodott a szent író, és milyen szerkesztési elv szerint rendezte ezeket? Mi volt a célja azzal, hogy ebben a formában tárta olvasói elé Jézus tanításának jelentős részét? A felvetődő kérdésekre adott válaszok lényeges elemekkel gazdagítják az egész lukácsi mű értelmezését is.

A Structure and Theology of the Lucan ’Itinerarium’ (A lukácsi ’itinerarium’ szerkezete és teológiája) első részében a szerző részletesen áttekinti a Jeruzsálem felé vezető út egzegézis-történetét az egyházatyák korától 1750-ig, számba veszi a főbb XX. századi megközelítéseket, majd áttér a szakasz szerkezeti elemzésére. A második részben a lehetséges teológiai interpretációk kérdéskörével foglalkozik. A legáltalánosabban elterjedt értelmezések bemutatása után kifejti az utazás-elbeszélés egyik meghatározó témája, a lakoma-motívum sokrétű tartalmát és szerepét, új megvilágításba helyezve ezzel az ’itinerarium’ mondanivalóját. Végül pedig – mindezek alapján – a lukácsi üdvösségtan egyes sokat vitatott pontjainak tisztázására keres megoldást.

Székely János tanulmánya mindnyájunknak segíthet abban, hogy pontosabban és mélyebben értsük Szent Lukács evangéliumát, s így ma is tanuljunk tőle az üdvösség útján járni, amelyet Krisztus, az Út és az Élet, nyitott meg előttünk saját útja által, amely közöttünk vezette őt halála és mennybemenetele felé.

 

Székely János: Jászol és kereszt

Kairosz Kiadó, 2009.

 

Megjelent a Kairosz Kiadó Miért hiszek? című sorozatának legújabb, Székely János püspököt bemutató kötete. A Jászol és kereszt című könyvben a püspökkel Dobszay János beszélget.

Kevés elmélkedés, annál több, fordulatokban gazdag – mély, de olykor csak „kis színes”, mégis jelentéssel bíró – történet sorjázik a Székely János püspökkel készült riportkötet lapjain. Egy világjárt pap történetei, aki – alig túl a negyvenen –, 2008-ban a Magyar Katolikus Püspöki Kar tagja lett, és esztergom-budapesti segédpüspökként, a magyar katolikus egyház legfiatalabb püspökeként már szép életutat tudhat a magáénak.

Székely János – mint azt a könyvben is megvallja – egyik fő feladatának tekinti, hogy jelen legyen az egyház, a helyi közösségek életében. Bár az új püspök elmélkedései ma már heti rendszerességgel olvashatóak, hallhatóak a katolikus sajtóban, rádióban, ennek a mély, ugyanakkor mindig mosolygós, életvidám papnak az élete kicsit mindig rejtve maradt a nyilvánosság előtt. A könyvben feltárulnak e gazdag életút fontosabb állomásai, köztük a Szentföldön és Rómában töltött tanulmányi évek, az érsekvadkerti cigánypasztoráció. Megismerhetjük az egykori szemináriumi sprituálist, majd későbbi rektort, az ifjúsági és papi lelkigyakorlatok nagy hatású előadóját, s nem utolsó sorban: az embert. A "Jászol és kereszt" mindazoknak szól, akik hiányolják a mai világból a hitüket őszintén megélő, evangéliumi lelkülettel megáldott papokat, embereket, példaképeket.

Evangélikus.hu


Az Újszövetség teológiája

Bp., Szent Jeromos Bibliatársulat 2003