Két évtized Isten Igéjének szolgálatában

Húsz éve működik a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat

Húsz évvel ezelőtt, 1990. márc. 23-án kelt levelében közölte Paskai László bíboros úr, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóváhagyta a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat alapszabályát és engedélyezte működését. Az alábbiakban röviden bemutatjuk a Bibliatársulat húsz éves tevékenységét, kiemelve két évtizedes tevékenységünk néhány fontosabb mozzanatát.

Konkordancia az Újszövetséghez – A Szentírás tanulmányozásának, a hitoktatók felkészülésének, az egyéni és közösségi bibliaolvasásnak értékes és hasznos eszköze látott napvilágot, amikor az Opálény Mihály által készített „KONKORDANCIA – Újszövetségi Szövegmutató – Szótár” még a Társulat megalakulását megelőző években – megjelent a budapesti Hittudományi Akadémia Levelező Tagozatának kiadványaként. Ez azóta is az egyetlen ilyen kiadvány a maga nemében – sajnos, csak a Szentírás újszövetségi részéhez. Ez a kiadvány azóta a Bibliatársulat gondozásában több új kiadást ért meg, és ma is sokan, nagy haszonnal forgatják.

A Békés-Dalos Újszövetség első hazai kiadása – Az 1989-es változások után, amikor megszűnt hazánkban a katolikus könyvkiadás korlátozása, Békés Gellért OSB szerzetes úgy döntött, hogy az általa fordított Újszövetséget a továbbiakban itthon fogják kiadni. Társulatunk örömmel csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és a Pannonhalmi Főapátság mellett társkiadóként megjelentette ezt a közkedvelt szentíráskiadást Hogy a kommunizmus évtizedei után milyen nagy szükség volt erre, az mutatja, hogy a Bibliatársulat elővételben 74.000 példányt adott el, kötetenként 70,- Ft-os áron.

Bibliák a határainkon kívül élő magyaroknak – A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat kezdettől fogva alapvető célkitűzésének tekintette, hogy magyar nyelvű Szentírást biztosítson a határainkon kívül élő magyar katolikusoknak. Ennek érdekében mindenekelőtt a 90-es években, amikor a politikai változások nyomán a környező országokban élő magyar katolikus hívek számára is új lehetőségek nyíltak meg mind a hitoktatásban, mind a hívek közösségi életében, igyekeztünk minél több magyar nyelvű Bibliát küldeni számukra. Kezdeményezésünk sikerrel járt: a hazai és külföldi jótevők, támogatók áldozatos segítsége révén több ezer magyar Szentírás került a határainkon túl élő katolikus magyar testvéreink kezébe. A Szentatya magyarországi látogatása alkalmával az „Ajándékozzunk Szentírást a külföldi magyar fiataloknak!„ akciónk eredményeképpen 2800 db Békés-Dalos Újszövetséget osztottunk ki a Népstadionban a külföldről érkezett magyar fiatalok körében. Az „Ajándékozz egy Bibliát a határon túli magyaroknak!” mottóval megtartott jótékonysági hangverseny és országos akciónk eredményeképpen pedig 17.000 db. Újszövetséget és 1000 db teljes Bibliát vittünk ki és adtunk át a határainkon kívül élő magyar katolikus híveknek (Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság, Szlovénia).

A Káldi-Neovulgáta Zsebbiblia kiadása – Társulatunk kiadásában megjelent a Káldi-féle bibliafordítás revíziója. A zsinati határozatok alapján Rómában elkészült az ún. Neovulgáta, a régi Vulgátának a mai tudományos követelményeknek teljes mértékben megfelelő felújítása. Ennek alapján végeztük el annak a régi Káldi-bibliafordításnak a revízióját, amely háromszáz éven át a magyar katolikusok általánosan használt bibliafordítása volt. Ezt a felújtíott bibliaszöveget jól kisebb méretben ("Zsebbiblia") adtuk közre, és az addigi árakhoz képest igen olcsón (később, a Biblia Évében pedig fél áron). Ebből a kiadásból is eljuttattunk azóta a határainkon kívül élő magyaroknak több mint 10.000 példányt. Itthon pedig kb. másfélszáz-ezer került belőle a hívek kezébe. A Biblia Évében fél áron árusítottuk, így sokan, sokkal könnyebben jutottak hozzá.

Bibliaapostolképző szemináriumok – A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat továbbképzési munkacsoportja évente több alkalommal bibliaapostolképző szemináriumot tart, elsősorban gyakorló lelkipásztorok, hitoktatók és olyan résztvevők számára, akik valamilyen felnőtt vagy ifjúsági kisközösségben igyekeznek előmozdítani a közös szentírásolvasás ügyét. A hosszú hétvégén (péntek-vasárnap) elhangzó előadások és a szemináriumi foglalkozások során a résztvevők megismerkedhetnek a Dei Verbum 6. fej. szellemében történő közösségi bibliaolvasás formáival és értékeivel, és a gyakorlatban is elsajátíthatják a közös bibliaolvasás és -tanulmányozás különböző formáit, amelyek szerte a világban már ismertek és beváltak, és amelyek a hitoktatásban is jól felhasználhatók. A szemináriumokat a továbbképzési munkacsoport önkéntes munkatársai tartják, Tarjányi Béla szakmai felügyelete mellett, Vágvölgyi Éva főtitkár, továbbképzési csoportvezető szervezésében és vezetésével. 2006 végéig 53 ilyen szemináriumot tartottunk (hazánk különböző városaiban, valamint Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján és a Vajdaságban), összesen 1400 fő részvételével.

Közreműködésünk a Biblia Évében – A Magyar Katolikus Egyház történetében kiemelkedő és csodálatos jelentőségű esztendő volt 2008, a Biblia Éve. Társulatunk nagymértékben hozzájárulhatott ennek sikeréhez egyrészt a programok ajánlásával, gyűjtésével, közreadásával, másrészt saját kiadványainkkal. Nagy örömmel fogadták sok helyen az Arany Bibliánkat, a Családi Bibliát, vitték és használják és a család középpontjává vált. Sikerült a mindennap használatos Szentírást ebben az évben fél áron árusítani. DVD-ken közreadtunk vallomásokat nagy emberektől, egyszerű hitoktatóktól, egy DVD-t a Szentföldről. Sikerült az idősek számára kiadni nagybetűs Szentírást, sőt még a teljes Biblia cigány fordítása is elkészült Biblia Évének végére. Társulatunk vezetője és munkatársai a Biblia Éve során mintegy 100 alkalommal és helyszínen tartottak képzéseket, előadásokat, és közreműködtek rendezvények szervezésében, megtartásában. Az országban folyó programokról, rendezvényekről szóló híradásokat Társulatunk honlapján gyűjtöttük, hirdettük és közvetítettük.

Biblikus professzorok szakmai értekezletei – Mintegy másfél évtizede évente két alkalommal megtartjuk a magyar katolikus biblikus professzorok szakmai értekezletét a Bibliaközpontban. Örvendetes mindannyiunk számára, hogy a biblikus tanártársak az ország minden részéréről rendszeresen eljönnek – 12-16 kolléga szokott jelen lenni ezeken az összejöveteleken. Minden alkalommal meghallgatják két vállalkozó kolléga előadását, az elhangzottakat megbeszélik, bemutatják egymásnak új kiadványainkat, végül egy közös ebéden barátilag elbeszélgetnek.

A Somlói Biblikus Zarándokösvény megvalósulása – A Biblia évében, október 5-én Juliusz Janusz pápai nuncius Mádl Ferenc elnök úr és felesége, Dalma asszony jelenlétében szentelte meg a devecseri plébános fáradozása nyomán megvalósult egyedülálló "Jézus-Ösvényt" a Somló hegy tövében: a Betlehemi Barlangot (Kolontáron), a Lelki Gyógyító Szolgálat házát és a Szentföldi Kiállítást (Devecserben), a Keresztutat (Borszörcsökön), az Öröm Útját (a Somló hegy oldalában) és a Názáreti Házat (Devecserben). A Zarándokösvény megvalósulásához Társulatunk ötletekkel (Betlehemi Barlang, Názáreti Ház) és anyagi támogatással járult hozzá

Biblikus Figura készítő kurzusok – Társulatunk rendszeresen szervez Biblikus Figura készítő kurzusokat, ahol a résztvevők bibliai személyekről készítenek szemléltető figurákat, amelyek kiválóan alkalmasak arra, hogy hitoktatók, lelkipásztorok szemléletesen bemutassák a Bibliában leírt jeleneteket. A kurzusokat Társulatunk irodavezetője, Gelley Anna vezeti, aki évekkel ezelőtt megszerezte Németországban a kurzusvezetői képesítést, és már számos kurzust vezetett a Bibliaközpontban és több más helyszínen. A figurákkal Társulatunk évek óta részt vesz a Betlehemi Jászol kiállításon (Városliget, Mezőgazdasági Múzeum, dec.-jan.)

"Élő Ige" Bibliaiskola – Társulat központjában Társulatunk főtitkára 1992 óta hitoktatók és érdeklődők részvételével »Élő Ige« címmel bibliaiskolát vezet. Az órákat októbertől májusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig tartják. A bibliaórák kész, kidolgozott anyagát folyamatosan közreadjuk a Jeromos füzetekben. Hitoktatók, Bibliával foglalkozó csoportok jól felhasználhatják. Hetente elhangzik bibliamagyarázat a Mária Rádióban is, amelyet Társulatunk főtitkára tart (szerdán 10-11 között, interaktív).

Jeromos füzetek – Társulatunk munkatársai röviddel a Társulat megalakulása után megalapították az első magyar katolikus szentírástudományi folyóiratot, a Jeromos füzeteket. Az első szám 1990. Szentírásvasárnapján jelent meg. Azóta minden évben négy számot adunk közre (szentírásvasárnapra, karácsonyra, húsvétra és aratásra, eddig összesen 78. szám). A folyóirat alapvetően kettős célkitűzést igyekszik megvalósítani: Publikálni a magyar katolikus biblikusok legújabb tudományos szakcikkeit, és közreadott anyaggal segíteni a Szentírással foglalkozó lelkipásztorok, hitoktatók munkáját. Az eddigi számokban megtaláljuk az összes magyar biblikus egy vagy több tudományos cikkét, minden számban egy kidolgozott bibliaóra-anyagot, válaszokat a Bibliával kapcsolatban felmerülő kérdésekre, közérdekű híradásokat a Biblia világából. A biblikus folyóiratok szemléjéből az érdeklődő megismerheti a legnevesebb nemzetközi biblikus folyóiratok cikkeinek tartalmát, s így tájékozódhat a bibliatudomány aktuális kutatási területeiről és eredményeiről. Emellett természetesen helyet kap a folyóiratban minden fontos információ Társulatunk és a Bibliaközpont tevékenységéről, beszámolunk bibliaapostolképző szemináriumainkról, tájékoztatjuk Tagtársainkat összejöveteleinkről és a közös imaórák időpontjáról.

Bibliabolt – A Bibliaközpontban, Társulatunk székhelyén található Bibliaboltunk, ahol bibliakiadásainkat, egyéb saját kiadványainkat, idegen nyelvű Bibliákat és sok-sok más, Bibliával kapcsolatos könyvet és oktatási segédeszközt (pl. DVD-k, játékok) forgalmazunk.

Köszönet A két évtized elteltével hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt húsz év során segítették munkánkat: tagtársainknak, munkatársainknak, hazai és külföldi támogatóinknak, a lelkipásztoroknak és hitoktatóknak, szerzetes testvéreinknek és nővéreinknek, a biblikus kollégáknak, a magyar Főpásztoroknak, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának, de legfőképpen a jó Istennek a lehetőségért és a kegyelmekért, hogy a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat keretében immár két évtizede szolgálhatjuk Isten Igéjének ügyét a Magyar Katolikus Egyházban és a határainkon kívül élő magyar katolikus hívek körében. Tarjányi Béla

Részletesen:   Beszámolók > > >     Lásd még:   Magyar Kurír > > >     VPA Hírporta > > >     Mária Rádió > > >     Katolikus Rádió > > >     Katolikus Rádió > > >     Hírextra.hu > > >     mno.hu > > >