A bibliaapostolság hírei


   

HERCEGHALMI GONDOLAT

BIBLIAOSZTÁS AZ ISKOLÁSOKNAK - Szeretnénk, ha a mi példánkat követve
egy kezdeményezés indulna a JEROMOS BIBLIATÁRSULAT–on keresztül
– az Önök segítségével –, hogy a
      „HERCEGHALMI GONDOLAT”: ADJUK GYERMEKEINK KEZÉBE
                  a KÖNYVEK KÖNYVÉT, a SZENTÍRÁS-t
hazánkban általánossá váljon.
   Bővebben  >>>


Nagyítás   

Biblikus szeminárium Sárospatakon

A múlt héten csütörtökön és pénteken (aug. 21-22.) biblikus apostolképző szemináriumot tartottunk Sárospatakon az ottani Szent Erzsébet Katolikus Iskola tantestülete számára. Kecskés Attila plébános javasolta a tanári karnak, hogy az évente kötelező továbbképzés során a Szentírással ismerkedjenek a pedagógusok. Ilyen képzést Társulatunk munkatársaival már mintegy 60 alkalommal tartottunk szerte az ország területén és a környező országok magyarlakta területein, városaiban (Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és a Vajdaságban). A szeminárium lényege, hogy négy-öt egység keretében egy-egy adott szentírási részletet közösen feldolgozunk (a jól bevált, változatos módszereket váltogatva alkalmazzuk, pl. hétlépéses módszer, osztrák módszer, szövegösszehasonlítás, szemléltetés biblikus figurákkal, stb.) A foglalkozásokat csütörtökön Vágvölgyi Éva és Gelley Anna munkatársaink vezették, pénteken pedig Tarjányi Béla. A résztvevők nagy örömmel és aktívan vettek részt a foglalkozásokon, és nagyon hálásak voltak mindazért, amit a két nap alatt megismertek ill. elsajátítottak a Bibliával kapcsolatban. A szeminárium befejező mozzanata ezúttal is a résztvevők bibliáinak megáldása volt, ez a szép szertartás szemmel láthatóan mindannyiukat mélyen megérintette. Mindeközben különös varázsa is volt a helyszínnek: a plébánia helyén állt egykor az a királyi vár, amelyben Szent Erzsébet megszületett. A kert kőfalán kitekintve az a látvány tárul a szemünk elé, amiben egykor a kis Szent Erzsébet is gyönyörködhetett (alattunk a Bodrog, a távolban a Zempléni hegyek).
Nagyítás
Nagyítás   

Elhunyt Székely István

Társulatunk főmunkatársa, Dr. Székely István állami díjas villamosmérnök – életének 90. évében hosszantartó súlyos betegség után 2014. június 10-én az öröklétbe költözött. Pista bácsi alapító tagja volt Társulatunknak, és kezdetektől fogva mindvégig szívén viselte, támogatta és segítette kezdeményezésünket, Isten Szavának szolgálatát a Magyar Egyházban. Első koordinátorként járta az országot, előadásokat tartott a Szentírás értékeiről. A Jeromos füzetek főszerkesztőjeként szorgalmasan gyűjtötte az anyagot, könyvtárakban kutatott, ismertette folyóiratunkban a nemzetközi biblikus irodalomban fellelhető új meglátásokat. Távozása mindannyiunk számára pótolhatatlan veszteség. Nagykovácsiban temettük el július elsején. Utolsó útjára kísérte hű és szerető felesége, Erzsike, öt gyermeke (köztük Székely János püspök), unokái, rokonai, Társulatunk munkatársai, a Tövis utcai egyházközség számos híve, valamint papok és lelkipásztorok népes csoportja. A temetést követően a nagykovácsi templomban mutattunk be lelkiüdvéért szentmisét.

Tarjányi Béla búcsúbeszéde a temetésen –
"Megdicsőítettem, és ismét meg fogom dicsőíteni" az örökkévalóságban - mintha ezt hallanánk most István testvérünk eltávozása kapcsán a Mennyei Atyától. Megrendült lélekkel, igaz hittel gondolunk arra, hogy ő már a Mennyei Atyánál van, az Úr Jézus és a szentek társaságában. Az Úr Jézus gyermekkorát családi körben töltötte, majd körülbelül 10-15 éven át kétkezi munkával dolgozott, fáradozott az emberek között, az emberek javára. Bizonyára sokan voltak abban a faluban, városban, akiknek a faekéjét ő készítette Szent Józseffel együtt, arra a székre ültek, azon az ágyon aludtak, amelyet ők készítettek. Majd elindult, járta az országot, és hirdette Isten Igéjét, mintegy három esztendeig. Segített, vigasztalt, gyógyított, legfőképpen pedig az emberek lelkét emelte Istenhez. E három év múltán következett a legfájdalmasabb egy hét, ahol a virágvasárnap dicsősége után elfogták, megalázták, megostorozták, hordozta a keresztet, majd kínhalált szenvedett, s azután harmadnapra föltámadt. Valahogy ez jut eszünkbe István testvérünk életéről is, a fiatalság évei, a tanulás, a családalapítás boldog és küzdelmes évei után ő mintegy harminc esztendeig, talán negyvenig dolgozott az emberek szolgálatában. Olyan szakember volt villamosmérnökként, hogy még hitvalló élete, családja ellenére is beutazhatta a kommunista korszakban, állami kiküldetésben az egész világot. Japántól Mexikóig ki tudja, hány országban járt, hogy tudásával segítse az emberek boldogulását, és közben munkatársai máig emlékeznek az ő igazi szeretetteljes természetére, segítőkészségére, és mindenekelőtt végtelen jóságára és szerénységére. Azután következtek a nyugdíjas évek, amikor újabb két évtized telt el munkában, mégpedig Isten Igéjének szolgálatában. Rendkívül lelkesen járta az országot, buzdított, bátorított, beszélt Isten tanításáról, Jézus útjáról, a Szentírásról. Járt a könyvtárba, kutatta a nagy biblikusok írásait, hogy ezt közreadja a folyóiratunkban, mások számára is elérhetővé tegye az Isten Igéjével kapcsolatos új meglátásokat. Végül újabb három esztendő, a kereszthordozás ideje következett, amikor fájdalmas körülmények között, ő számára is, és családja számára is, a hűséges édesanya számára is rendkívül nehéz keresztutat kellett járnia, és ő türelemmel elfogadta ezt, s ezzel teljesítette be életútját egészen hasonlóan az Úr Jézus útjához. Hisszük, hogy őt is, az ő keresztjét is, egész élete munkásságát az emberek szolgálatában, hosszú évtizedek fáradozásait, lelkiismeretes, precíz és lelkes munkásságát a Bibliával, a Szentírással, Isten Igéjével kapcsolatban, majd a szenvedés hordozása után őt is az Atya ugyanazzal a szeretettel fogadja, mint egykor tulajdon egyszülött Fiát. Hiszen ugyanazt az utat járta, és ugyanúgy szolgálta az embereket, szolgálta az örömhírt, Isten ügyét, és hordozta a keresztet. Erre nem következhet más, mint az, amit az Atya Jézusnak mondott: "Megdicsőítettelek és meg is foglak dicsőíteni."
Nagyítás

Nagyítás

Nagyítás

Nagyítás
   

ROMA IFJÚSÁGI TÁBOROK

   Csobánka – A Váci Egyházmegye cigány pasztorációs Irodája a Ceferino Ház szervezésében idén nyáron Csobánkán az „Élet Házában” szervezett táborozást roma gyermekek (családok) számára. Az evangelizációs csoport cigány és nemcigány testvérekből tevődik össze, céljuk, hogy erősítsék és egyben példát is mutassanak a cigány-nemcigány együttélésről. A párbeszéd közös nyelve az evangélium. Az egyhetes nyaralás ideje alatt is kiemelt szerepet kapott a Biblia megszólaltatása magyar és cigány nyelven.
   Bodony– E. Román Kata Keletmagyarország egy kis falujában él, öt gyermek édesanyja. Évekkel ezelőtt összegyűjtött jó néhány gyereket a szomszédságból, és elvitte őket nyaralni. Később egyre többen jelentkeztek, köztük számos cigánygyerek is. Lassanként rendszeressé váltak ezek a nyaralások, és az is, hogy a gyerekek többsége cigánycsaládokból érkezik. Ezen a nyáron – hűséges segítőjével, Simon Miklósné Katával – már két csoportban mintegy 85 iskoláskorú kis cigányt nyaraltatott Bodonyban a plébánián.
   Bővebben  >>>
Nagyítás


Nagyítás


   

MÁRIA KÚTJA MEGMENEKÜLT!

Csoda a Jézus Ösvényen – Az ajkai plébános újságolja: Egy devecseri ismerősöm tájékoztatott, hogy a kolontári szentkút a Torna-patak és a vasúti sínek között, a vörös pusztaságban épségben megmaradt: abban a hússzor-húsz méteres körzetben csodálatosképpen zöldell a fű...! Mária vigyázott rá, hogy még sokaknak legyen a vize gyógyító erejű, s vigasztalója az ott elmondott imádság. (Koncz Veronika / Új Ember, okt. 17., 7.o.)    Mária Kútja (pps)  >>>Nagyítás

 


   

SÁRLAVINA A BETLEHEMI BARLANGBAN

Sárlavina öntötte el a Somlói Zarándokösvényt Október 4-én sárlavina zúdult Ajkáról Kolontáron és Devecseren keresztül, néhol két méter magasan árasztva el az utcákat, házakat. Jelen információnk szerint megrongálódott mind a Betlehemi Barlang (Kolontár), mind a Názáreti Ház (Devecser, Papkert). A lavina a "Jordán" mentén zúdult végig Kolontártól Devecserig, feltehetően elsodorva Mária Kútját. A lavina felbecsülhetetlen kárt okoz és egészségre káros (égési sebeket okoz). Az eddig elhunyt négy személy (két felnőtt, két kisgyermek) lelkiüdvéért okt. 5.-én 17 órakor Devecserben mond engesztelő szentmisét Mód Miklós plébános.     Magyar Kurír  >>>    VPA Hírporta  >>>
     
Gyűjtés a katasztrófa áldozatainak (pps)  >>>
     
Szeretetlavina  >>>

A Szentatya az október 13-ai, szerdai általános kihallgatáson részt vevő híveknek mondotta magyar nyelven: "Megemlékezem a kolontáriakról, akiknek el kellett hagyniuk otthonukat és mindenkiről, akiket a mérgező iszap sújtott. Imáimba zárom azokat, akik életüket veszítették. Szívesen adom apostoli áldásomat rátok és mindazokra, akik az érintettek segítségére sietnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!"


A vörös iszap nyomai a Betlehemi Barlang bejáratánál

 


   

TEMPLOMABLAK-SZENTELÉS

Szent X. Piusz- üvegablak - A budapesti Oltáriszentség Plébánia-templomban (VI. Vörösmarty u. 40.) október 10.-én vasárnap a 11 órai szentmise keretében Tarjányi Béla szentelte fel a templom új, Szent X. Piuszt ábrázoló üvegablakát. Az ablak a plébánia egyik hívének, Sólyomváry Károlynak az ajándéka, aki családjával együtt évtizedek óta rendszeres látogatója a templomnak, ő is, három lánya is hosszú idő óta közreműködik az ünnepi és vasárnapi szentmiséken. A díszes üvegablak Szent X. Piuszt ábrázolja, mert ez a szent pápa szorgalmazta, hogy a hívek gyakran járuljanak szentáldozáshoz, és engedélyezte, hogy a gyermekek már 14 éves koruk előtt a elsőáldozók lehessenek.    Szentbeszéd  >>>    Lajos atya beszéde  >>>Nagyítás


   

SZENTÍRÁSVASÁRNAP SZÉKELYUDVARHELYEN

Biblia-nap a közösségépítés szellemében - Szeptember utolsó vasárnapján a Szentírást ünnepeljük. Lassan hagyománnyá válik, hogy ezt egy Főegyházmegyei Biblia-nappal tesszük. Két éve kezdődött Csíkszeredában, tavaly Marosvásárhelyen folytatódott, az idén Székelyudvarhelyre esett a választás, október másodikára. És ki szervezhette volna más, mint a Katolikus Magyar Bibliatársulat, élén dr. Nagy József (alias Szaxi páter) tanár úrral és munkatársával, Magos Gyöngyvérrel. Természetesen felsorakoztunk mögéjük mi, a KMB-sek lelkes csapata, és még sok más hívő is.    Bővebben  >>>
Nagyítás


   

BÖJTE CSABA A KALOCSAI NŐI BÖRTÖNBEN

Ajándékpárnák Csaba testvér árváinak Október 2-án szombaton a Kalocsai Fegyház és Börtön kápolnájában Böjte Csaba ferences szerzetes tartott szentmisét a fogvatartottak, valamint a börtön dolgozói, elöljárói számára. Tanács Eszter Tímea, az intézet parancsnoka elmondta, hogy nem ez az első alkalom, hogy ellátogat az intézetbe a ferences szerzetes, akit mindig szeretettel várnak, hogy reményt adjon az újrakezdéshez és a talpra álláshoz, valamint fényt és szeretetet hozzon a börtön megszürkült világába.    Bővebben  >>>Nagyítás


   

ÜNNEPI KIADVÁNYUNK

„BIBLIA ÉVE 2008 – Húsz éves a Bibliatársulat” – A Biblia Éve során készült szöveges és képes beszámolókból, amelyeket Társulatunk honlapján folyamatosan közzétettünk, Tarjányi Béla összeállításában egy színes reprezentatív kiadványt jelentetett meg Társulatunk. Mivel a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat éppen húsz éve áll Isten Igéjének szolgálatában, az ünnepi kötet áttekintést ad a Bibliatársulat két évtizedes tevékenységéről is. (300 színes képpel,  ára: 4800,- Ft.) A Biblia Éve fejezet (PDF) >>>

Nagyítás


   

JÉZUS ÖSVÉNY – DVD

A „A SOMLÓI ZARÁNDOKÖSVÉNY” felszentelése Juliusz Janusz pápai nuncius, Mádl Ferenc köztársasági elnök és Mádl Dalma Asszony közreműködésével. – A DVD-n bemutatásra kerülő képek nyomán végigtekinthetjük a Somlói Zarándokösvény egyes állomásait a Betlehemi barlangtól az Öröm útjáig (Kolontár – Devecser – Borszörcsök – Somló-hegy), közben hallhatjuk Mádl Ferenc AVATÓ BESZÉDÉT, Juliusz Janusz KÖSZÖNTŐJÉT és Tarjányi Béla SZENTBESZÉDÉT. Ezt követi két riport az Ösvényről: HELYSZÍNI RIPORT és a DUNA TV RIPORTJA.
 A DVD ára: 800,- Ft.

Nagyítás


   

SZENTFÖLDI DVD

„JÉZUS SZÜLŐFÖLDJÉN MEGSZÓLAL AZ ÖRÖMHÍR” címmel jelent meg Társulatunk gondozásában legújabb DVD-nk. Az összeállítás (kb. 1000 színes kép) megtekintése során megcsodálhatjuk Jézus szülőföldjének nevezetes helyszíneit, közben kiváló művészek tolmácsolásában hallhatjuk az adott helyekhez kapcsolódó újszövetségi szövegeket (120 perc).
 A DVD ára: 1600,- Ft.

Nagyítás


    Biblikus tanárok értekezlete a Bibliaközpontban – A magyar katolikus biblikus tanárok Húsvét után pénteken tartották meg ez évi első szakmai értekezletüket a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat tanácstermében. Az értekezleten részt vett a magyar bibliaprofesszorok többsége: Benyik György (Szeged), Csernai Balázs (Veszprém), Cziglányi Zsolt (Pécs), Ferling György (Győr), Fodor György (Budapest), Kocsis Imre (Vác), Léber Mihály (Veszprém), Martos L. Balázs (Győr), Schmatovich János (Győr), Szatmári Györgyi (Szeged), Takács Gyula (Veszprém), Tarjányi Béla (Budapest) és Török László (Eger). Vitaindító előadást tartott Schmatovich János ("A szövetség »teológiája« a bibliai Izrarel történetében) és Kocsis Imre (Papság az Újszövetségben [meghallgatás >>> ]), ezeket érdekes és izgalmas tudományos vita követte. A szakmai találkozó jó hangulatban elköltött közös ebéddel zárult. Az ezévi második értekezletre október 23-án fog sor kerülni, amelyen Benyik György és Rózsa Huba kollégák fognak előadást tartani.   Korábbi alkalmak >>>
    KIS IDŐ – Egyháztörténelmi vázlatok – Társulatunk kiadásában megjelent Balás Béla: Kis idő című írása, amelyben a kaposvári főpásztor közérthető módon áttekintést ad az Egyház kétezer éves történetéről. „Kétezer év gazdag és bonyolult történetét világosan, a lényeges pontokat megragadva fogja össze. S miközben az egyetemes egyház évszázadain haladunk át, Balás Béla külön figyelmet szentel a magyarok sorsának, ahogyan egy nép belefonódik a keresztény hitbe és kultúrába (E.I.).” 142 oldal, ára: 980,- Ft.    Bővebben: >>>


    ÚT, IGAZSÁG, ÉLET – Biblikus Tanulmánykötet – A magyar katolikus biblikus professzorok, akik évente kétszer szakmai megbeszélésre gyűlnek össze a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat budapesti Központjában, a Biblia Éve folyamán írt tanulmányaik közreadásával szeretnének hozzájárulni a Biblia Évének, a magyar egyházak e nagyszerű kezdeményezésének sikeréhez és eredményességéhez, abban a reményben, hogy a Szentírás ismerete, szeretete, a bibliai értékek életre váltása egyre jobban elmélyül Hazánkban, és Isten szándéka szerint hatékonyan alakítja, gazdagítja mindannyiunk egyéni és közösségi életét. A kötetet Borsos Miklós biblikus rajzai díszitik, és kiegészíti egy képes beszámoló a Biblia Éve főbb eseményeiről. Ára: 1960,- Ft.    Tartalomjegyzék >>>   A Borsos-képek megtekintése >>>


    „Értetek és sokakért” – A Vatikán nyilatkozatban tette közzé, hogy a „pro multis” szavakat minden fordításban a „sokakért” kifejezéssel kell visszaadni. Jelenleg számos nyelven a „pro multis” helyén a „mindenkiért” kifejezés áll, többek között a német misekönyvben is. Francis Arinze bíboros, az Istentiszteletek Kongregációjának prefektusa levélben közölte a Vatikán döntését a világ összes püspöki konferenciájának elöljárójával. A levél – amelyet a CWNews nyilvánosságra hozott – a 2006. november 17-i dátumot viseli.    Bővebben: >>>    A Sínai kódex az interneten – A British Library bejelentette: négyéves munka eredményeként közzétették az interneten a IV. századi kéziratos biblia oldalait. Az Egyiptomban keletkezett, görög nyelvű biblia a www.codexsinaiticus.org oldalon tekinthető meg, angol, német és orosz nyelvű fordításokkal. A digitalizálás több mint egymillió dollárba került – írja a CNA. Az Újszövetséget hiánytalanul, az Ószövetséget részben tartalmazó kézirat lapjait ma négy helyen lehet megtalálni: a londoni British Library-ben 347 lapot, a Lipcsei Egyetem könyvtárában 43 lapot, a Szent Katalin kolostorban 12 lapot és 14 töredéket, a Szentpétervári Nemzeti Könyvtárban pedig 3 laptöredéket őriznek. A három írnok kezétől származó kódex a kor legjobb állapotban fennmaradt kézirata.
(Magyar Kurír)   A Kódex megtekintése  >>>Korábbi híradások  >>>    ... és a Vatikáni kódex  >>>
    Biblikus figurák bemutatása a Patrona Hungariae-ban – A Patrona Hungariae Gimnázium és Általános Iskola hitoktatói a június 15-16-án tartott szakmai napok keretében többek között megismerkedtek a hitoktatásban jól használható biblikus figurákkal, sőt Társulatunk munkatársának, Gelley Anna kurzusvezetőnek az irányításával maguk is megpróbálkoztak azok készítésével. (A vidám hangulatú foglalkozást megörökítő képeket M. Fidelis nővér készítette.)


Képek egy korábbi kurzusról  >>>   Biblikus Figura készítő kurzusainkról  >>>

   

SZENT PÁL DVD

„A KÖVEK ÜZENETETE” címmel jelent meg Társulatunk gondozásában egy igen érdekes összeállítás Szent Pállal kapcsolatban:
    Kránitz Mihály vetítettképes előadása a Pál apostollal
        kapcsolatos kis-ázsiai helyszínekről és emlékekről
    
Tarjányi Béla előadása Szent Pál apostolról
        (kísérő természeti képek a Pilis hegyvidékről)
    
Sillye Jenő és társai három dala Szent Pálról
        (kísérő képek a Biblia Éve eseményeiről)
 
       A DVD ára: 800,- Ft.

Nagyítás

    Megjelent Sillye Jenő új CD-je – A Biblia Éve során született új, bibliai témájú dalokat is tartalmazza Sillye Jenőnek és barátainak új CD-je, amely most jelent meg a Panrimtech Kft. kiadásában: Tizenöt dal magyar szentekről, bibliai témákról, Szent Pálról és a keresztény reményről
Részletesebben  >>>    Pál apostol az ókori kereszténységben – A Magyar Patrisztikai Társaság IX. konferenciája az ókori kereszténységről.
A Magyar Patrisztikai Társaság Elnöksége meghirdeti a Társaság IX. országos konferenciáját: Pál apostol az ókori kereszténységben címmel.
2009. június 25-27. között (csütörtöktől szombatig), a KECSKEMÉTI PIARISTA ISKOLA épületében.
Várják mindazon kutatók jelentkezését, akik szívesen számolnának be új, önálló eredményeikről ebben a témakörben. A megközelítés lehet vallás-, teológia- vagy egyháztörténeti, irodalom-, vagy filozófiatörténeti. Minden előadásra húsz perc áll rendelkezésre, további tíz perc a vitára.
Az előadók az előadás címével és tizenöt soros magyar és idegen nyelvű összefoglalással jelentkezzenek 2009. április 30-ig az alábbi címen: konferencia@mpt.org.hu

Ld. a híradást: Magyar Patrisztikai Társaság  >>>    Szent Pál konferencia – A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ünnepi ülést szervez Szent Pál évében, április 27-én 9.30-tól a Központi Papnevelő Intézetben (Budapest, V., Papnövelde u. 7.). A rendezvényt Erdő Péter bíboros, a püspöki konferencia elnöke nyitja meg. Előadást tart Albert Vanhoye bíboros, a Pápai Biblikus Bizottság korábbi elnöke és Jelenits István piarista szerzetes. Az ülést követően ünnepi szentmisét mutatnak be, melynek főcelebránsa Magyarország prímása

A híradást ld.: VPA Hírporta  >>>

    Biblikus Figura készítő kurzus – Társulatunk két újabb Biblikus Figura készítő kurzust tart a közeljövőben: december 6-án Budafokon, december 12-14. között pedig Társulatunk székhelyén, a Bibliaközpontban. A kurzusokat munkatársunk, Gelley Anna vezeti, aki évekkel ezelőtt megszerezte Németországban a kurzusvezetői képesítést, és már számos kurzust vezetett a Bibliaközpontban és több más helyszínen.
Az így készült figurák kitűnően alkalmasak a biblia történetek szemléltetésére. – A figurákkal Társulatunk évek óta részt vesz a Betlehemi Jászol kiállításon (Városliget, Mezőgazdasági Múzeum, dec.-jan.)

Képek egy korábbi kurzusról  >>>
   Tájékoztatás Biblikus Figura készítő kurzusainkról  >>>


    Biblikus Figura készítő kurzus – Augusztus 7-8-ig a Bibliatársulat központjában megtartottuk újabb Biblikus Figura készítő kurzusunkat. Ezúttal a Szeged-Csanádi Egyházmegye katekétái voltak a résztvevők, nevezetesen Eszes Gergely, Kurecz Istvánné, Böginé Barna Veronika, Kátóné Huszta Edit. Gelley Anna kurzusvezető irányításával most minden résztvevő Kis Jézust tartó Mária-alakot készített, és felkészültek arra, hogy gyűjteményüket otthon is tovább gazdagítják.

Képek egy korábbi kurzusról  >>>   Biblikus Figura készítő kurzusainkról  >>>


   

Megalakult a Mária Rádió Egyesület (Mária Rádió / VPA Hírporta, , 2008. július 3.)
Megtartotta alakuló közgyűlését a Magyar Mária Rádió Egyesület, amely a Mária Rádió működésének legfőbb irányító testülete. Ez a szervezeti forma a világ minden Mária Rádiója esetében létezik.
Alapító tagok: Fodor László, Juhász Péter, Vágvölgyi Éva, Dér Katalin, Komáromi János, dr. Budaházi Árpád, Gönczöl Szabolcs, Kindelmann Győző, dr. Szabó Tamás, dr. Németh Gyula, Tóth Zsolt Ipoly OCIST., Dúl Géza, Erdő Mária, dr. Kerekes Orsolya, Baritz Sarolta Laura, Németh Miklós Attila
ELNÖKSÉG: Dúl Géza Erdő Mária Németh Miklós Attila dr. Szabó Tamás Vágvölgyi Éva
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG: Fodor László dr. Kerekes Orsolya Kindelmann Győző

   

Megjelent a Jeromos füzetek 71. (Biblia Éve II.) száma – A tartalomból: Csendes percek – A Szentírás: Jézus jelenléte a családban (Tarjányi Béla) Vallomás a Szentírásról (Vértesaljai László SJ.) – Biblia Éve 2008, I. rész – Élő Ige Bibliaiskola, 61. óra (Vágvölgyi Éva) – Biblikus folyóiratok szemléje (Székely István) – A biblaolvasás gyakorisága (felmérés) – Olvasóink kérdezik (Székely János) – Társulatunk életéből – Könyvajánlatunk – Honlapunk
Egy szám ára: 200 Ft – Biblikus lelkipásztori folyóiratunk megjelenik évente négyszer: Húsvétra, aratásra, Szentírásvasárnapra és Karácsonyra. Éves előfizetés (postaköltséggel): 1300 Ft.  Megrendelés


   

„TALÁLKOZÁSOM A SZENTÍRÁSSAL” DVD
A Szentírással kapcsolatos személyes élményeiket, tapasztalataikat elmondják:
    Bíró László püspök
    Kerekes Károly cisztercita atya
    Nemeshegyi Péter és
    Vértesaljai László jezsuita atyák,
    Tomka Ferenc plébános,
    Varga Béláné Irénke nagymama, és
    Mihályi Angyalka katekéta.
A személyes vallomásokat szép természeti felvételek vetítése közben hallgathatjuk meg. Mindez számítógépen és DVD-lejátszón egyaránt megtekinthető.  
       A DVD ára: 800,- Ft.

Nagyítás


   

„TALÁLKOZÁSOM A SZENTÍRÁSSAL” DVD II.
A Szentírással kapcsolatos személyes élményeiket, tapasztalataikat elmondják:
    Erdő Péter bíboros, prímás, érsek,
    Márfi Gyula érsek,
    Zserdin Gellért püspök,
    Gyürki László kanonok
    Takács Gyula professzor,
    Gelley Anna hitoktató, és
    Riskó Mariann történelemtanár.
Ezt követi még Székely János püspök három beszéde (Nagymaroson, az Unio Cleri közgyűlésén, a Sapientia Főiskola konferenciáján)
A személyes vallomásokat szép természeti felvételek vetítése közben hallgathatjuk meg. Mindez számítógépen és DVD-lejátszón egyaránt megtekinthető.
 
       A DVD ára: 800,- Ft.

Nagyítás


   

„BEIKTATÁS EGERBEN” DVD
Zenés-képes összeállítás a Ternyák Csaba egri érsek beiktatásán (2007. jún. 9.) készült felvételekből. A DVD számítógépen és DVD-lejátszón egyaránt megtekinthető.
 
        Ára: 800,- Ft.

Nagyítás


   

A VATIKÁNI KÓDEX »B« pontos mása (pergamen lapokra nyomtatott hasonmás kiadása) kapható Bibliaboltunkban. A Vatikáni Kódexet tekinti a tudományos világ a Szentírás legrégebbi, legteljesebb és legmegbízhatóbb szövegtanújának. A negyedik században, Alexandriában kézzel írták, és 1536 oldalon tartalmazza a Biblia (Ó- és Újszövetség) görög nyelvű szövegét. (A vele egykorú és hasonlóan értékes Sínai Kódexből jóval több lap hiányzik.) – A Kódex egyedülálló, páratlan kincse lehet bármely könyvtárnak, intézménynek, szakembernek vagy gyüjtőnek!  Néhány kép és részletes ismertetés  >>>
   A hasonmás pergamen kódex ára: 1.280.000,- Ft.

Képek

    "Isten Szava az Egyház életében és küldetésében"
  Püspöki Szinódus, Róma, 2008

A Püspökök Szinódusának Tizenkettedik Rendes Ülésére 2008 októberében kerül sor a Vatikánban. A Szinódus témája: "Isten Szava az Egyház életében és küldetésében." A téma szorosan kapcsolódik az `Isteni kinyilatkoztatásról` szóló zsinati határozat 6. fejezetéhez. Ezzel végre teljesül a Katolikus Bibliaszövetség régi vágya, hiszen az a szerep, amelyet Isten Szava ma betölt az Egyház életének minden területén, megérdemli, hogy a legmagasabb szinten is foglalkozzanak vele. Két irányban lenne szükség továbblépésre: egyrészt a bibliaapostolság, a biblikus lelkipásztori munka megerősítése és előmozdítása alapszinten, másrészt ennek a munkának értékelése és támogatása "felülről." A Katolikus Bibliaszövetség a püspököket segítve és alapszinten ezt a munkát máris végezve hasznos segítője lehet a Püspöki Szinódus előkészítésének és munkájának. Ennek során a Bibliaszövetség a szövetség tagjainak: a püspöki konferenciáknak és az egyes országok bibliatársulatainak tapasztalataira támaszkodik.

Az, hogy a Püspöki Szinódus témája Isten Igéje, mind logikailag, mind teológiag következetes döntés, miután az előző Szinódus az Eucharisztiával foglalkozott. A Szinódus témájának megválasztása egyenes következménye annak a párhuzamnak ill. egységnek, amely fennáll "az Ige aszatala" és "a Kenyér asztala" között, és amelyre már a zsinati dokumentum is hangsúlyozottan felhívja a figyelmünket: "Az egyház mindenkor tisztelte a szentírást, mint magát az Úr testét is, hiszen... szüntelenül veszi és nyújtja a híveknek az Élet Kenyerét mind Isten igéjének, mind Krisztus testének asztaláról" (DV 21).

Ennek a teológiai összefüggésnek kell meghatároznia a Szinódus előkészítését és munkáját. Emellett azt is reméljük, hogy a Szinódus hatékonyan, konkrét módon ösztönözni fogja a bibliaapostolság kibontakozását és megerősödését a Katolikus Egyházban. (A Bibel und Kirche, 2007/1, 72. o. híradása nyomán)

    2008 a BIBLIA ÉVE – Szeptember 20-án a három legnagyobb történelmi egyház püspökei megtartották évente szokásos megbeszélésüket. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsába tartozó érsekek és püspökök, a Magyarországi Református Egyház négy püspöke, valamint a Magyarországi Evangélikus egyház három püspöke többek között elhatározta, hogy a katolikus, a református és az evangélikus egyházak 2008-at a Biblia évének nyilvánítják, és ezzel kapcsolatos gazdag program szervezésére biztatják a helyi egyházközségeket, gyülekezeteket. A Biblia Évének jelmondata: „Reményt és jövőt adok nektek” (Jer 29,11).

          – A r h í v u m –

    Biblikus irodalomjegyzék: a pályázat nyertesei – A PPKE HTK Újszövetségi Tanszéke a Szt. Jeromos Katolikus Bibliatársulat támogatásával a közelgő BIBLIA ÉVE 2008 előkészületeként pályázatot írt ki A MAGYAR BIBLIKUS IRODALOM 1990-től 2005-ig címmel, az 1990-től 2005-ig magyar nyelven ill. magyar szerzőtől idegen nyelven megjelent Bibliával kapcsolatos kiadványok (könyvek) minél teljesebb jegyzékének összeállítására.
A pályázat nyertesei: I. díj (25.000 Ft): Korponai Gábor – II. díj (15.000 Ft): Bartos Péter – III. díj (megosztva, 3-3.000 Ft): Németh Norbert, Fellegi Dénes, Szabó Barbara és Penyigey Szilvia HTK hallgatók. Az eredményhirdetés és a díjak kiosztása december 15-én megtörtént.
Az elkészült irodalomjegyzék
honlapunkon olvasható.


   

GYÜRKI LÁSZLÓ ARANYMISÉS
Gyürki László kanonok, plébános, biblikus professzor, a Szentföld és a páli emlékek kiváló ismerője és ismertetője 2007. jún. 24-én délután négy órakor mutatta be jubileumi aranymisés szentmiseáldozatát a körmendi templomban. A két érsek egy püspök, nagyszámú papság és hívek részvételével megtartott ünnepségen jelen volt Társulatunk ügyvezető elnöke és főtitkára is.
Gyürki László társulatunknak kezdettől fogva őszinte támogatója, folyamatosan publikál folyóiratunkban, a Jeromos füzetekben, rendszeresen részt vesz a biblikus professzorok szakmai értekezletén a Bibliaközpontban.
Gyürki Atyát szeretettel köszöntjük, és további munkásságát imáinkkal kísérjük!

Nagyítás

   

Megjelent a Jeromos füzetek 67., húsvéti száma – A tartalomból: Csendes percek – Vallomás a Szentírásról (Kerekes Károly Ocist.) – Az egyházi rend eredete (Tarjányi Béla) – Élő Ige Bibliaiskola, 57. óra (Vágvölgyi Éva) – Biblikus folyóiratok szemléje (Székely István) – Olvasóink kérdezik (Kocsi György) – Innen-Onnan (Székely István) – Vándor Evangélium – Társulatunk életéből – Könyvajánlatunk
Egy szám ára: 200 Ft – Biblikus lelkipásztori folyóiratunk megjelenik évente négyszer: Húsvétra, aratásra, Szentírásvasárnapra és Karácsonyra. Éves előfizetés (postaköltséggel): 1300 Ft.  Megrendelés

   

Megjelent a Jeromos füzetek 66., karácsonyi száma – A tartalomból: Csendes percek – Megfontolások a Da Vinci-kódról (Kocsis Imre) – Élő Ige Bibliaiskola, 56. óra (Vágvölgyi Éva) – Vallomás a Szentírásról (Nemeshegyi Péter S.J.) – Biblikus folyóiratok szemléje (Székely István) – A Biblia honlapja – Olvasóink kérdezik (Szécsi József) -Társulatunk életéből – Könyvajánlatunk
Egy szám ára: 200 Ft – Biblikus lelkipásztori folyóiratunk megjelenik évente négyszer: Húsvétra, aratásra, Szentírásvasárnapra és Karácsonyra. Éves előfizetés (postaköltséggel): 1300 Ft.  Megrendelés

    Bibliaapostolképző szeminárium Máriabesnyőn – Bibliatársulatunk továbbképzési munkacsoportja Beer Miklós megyéspüspök felkérésére december 8-12-e között bibliaapostolképző szemináriumot tartott a váci egyházmegye máriabesnyői továbbképzési központjában. A képzésen ötvenhárman vettek részt, azok a lelkes férfiak, akik a váci egyházmegye akolitus-képzése során két éven keresztül készülnek arra, hogy egyéb polgári foglalkozásuk mellett elkötelezetten közreműködjenek a lelkipásztori munkában, az egyház és a hívek szolgálatában. A foglalkozásokat a Bibliatársulat munkatársai vezették: Vágvölgyi Éva kurzusvezető, valamint a továbbképzési csoport munkatársai: Bánó Georgina, Kecskésné Pantó Eszter, dr. Süttő Judit, Thorday Attila és Tarjányi Béla. A résztvevők lelkesen és hálásan fogadták a közösségi bibliaolvasás változatos formáinak ismertetését.   Az akolitusok népes csoportja és a kurzusvezetők

    Búcsúzás – A Szt. Jeromos Katolikus Bibliatársulat hűséges tagja és támogatója, Hegedűs Erzsébet hosszú gyengélkedés és néhány hét türelemmel viselt szenvedés után Teremtőjéhez költözött 2006. nov. 16-án, 89 éves korában. Rokonai, barátai és ismerősei, jezsuita atyák és Társulatunk munkatársai kísérték Erzsébet nénit utolsó útjára a szobi temetőben december 4-én. A temetés után engesztelő szentmisét mutattunk be lelkiüdvéért. Kérjük tagtársainkat, emlékezzenek meg róla imáikban velünk együtt!   A sírhant

    Biblikus Figura készítő kurzus – November 10-től 12-ig a Bibliatársulat központjában megtartottuk újabb Biblikus Figura készítő kurzusunkat. Gelley Anna kurzusvezető irányításával a résztvevők korhű öltözékbe öltöztetett bibliai figurákat készítettek, amelyek nagyon jól alkalmazhatók bibliai jelenetek szemléltetésére. Az elkészült figurákkal készítőik saját szemléltető gyűjteményüket gazdagítják, igy ezúttal is voltak a kurzuson visszatérő résztvevők.   Képek a kurzusról

    A magyar biblikus professzorok szakmai értekezlete – A magyar biblikus professzorok október 23-án megtartották ezévi második szakmai értekezletüket Budapesten, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat Teréz körúti központjában. Az értekezleten két vitaindító előadás hangzott el: a zsoltárok imádkozásáról (Székely János) és a Miatyánk szövegének biblikus értelmezéséről (Kocsis Imre). Az előadásokat jó hangulatú szakmai vita követte.
A konferencián résztvevő biblikusok elhatározták, hogy előkészületként a meghirdetett BIBLIA ÉVÉ-re (2008), a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat kiadásában egy közös tanulmánykötetet készítenek és jelentetnek meg 2007 Szentírásvasárnapjára.
A tizenhat résztvevő biblikus közös ebéddel zárta a szakmai és baráti együttlétet.
   Néhány kép...

    Bibliaapostolképző szeminárium a Vajdaságban – Bibliatársulatunk továbbképzési munkacsoportja október 13-15-én ebben az évben már második bibliaapostolképző szemináriumát tartotta a Vajdaságban, ezúttal a Szabadka melletti ferences továbbképző központban, a Domus Pacisban. A résztvevők többsége a KÉK (Keresztény Értelmiségi Kör) keretein belül működő Bibliai Levelezőiskola animátora volt. A szemináriumot ezúttal is Vágvölgyi Éva vezette, hazai munkatársaink közül Gelley Anna, a vajdaságiak közül pedig Kónya Lívia és Urbán Tibor csókai munkatársaink vezettek egy-egy foglalkozást, és Boros-Gyevi Ottiliával együtt – aki a Levelezőiskola egyik központi koordinátora – animátorként is közreműködtek a kiscsoportos munkában. A rendkívül jó hangulatú együttléthez és közös munkához kiváló helyszín volt a Domus Pacis, kitűnő konyhájával, kellemes szálláslehetőségeivel, és ősszel is fantasztikusan gyönyörű környezetével a kies bácskai síkság kellős közepén.   Itt megnézheted, milyen szép helyen voltunk!

    Megtartottuk közgyűlésünket – Szeptember 30-án, Szent Jeromos ünnepén megtartottuk Társulatunk ezévi közgyűlését. A közgyűlésen a munkatársak beszámoltak az elmúlt év folyamán végzett munkájukról, az ügyvezető elnök pedig ismertette a Társulat anyagi helyzetét és terveinket. Örömünkre szolgál, hogy az elmúlt évben is sikerült több száz magyar nyelvű Szentírást eljuttatnunk a határainkon kívül élő magyarokhoz. Ezt mindenekelőtt az előző év Szentírásvasárnapja kapcsán beérkezett adományok és a Szentírás Alapítványnak tett adó-felajánlások (1%) tették lehetővé.