A Szent Jeromos Bibliatársulat a Biblia ügyének szolgálatában
 Tevékenységünk 2006-ban

Biblikus professzorok szakmai értekezlete – Bibliatársulatunk saját helyiségeiben és költségén ez évben is két alkalommal rendezte meg a ma­gyar biblikus professzorok szakmai értekezletét (Húsvét hetében és okt. 23-án, a budapesti Bibliaközpontban). Az értekezlet Rózsa Huba és Tarjányi Béla professzorok veze­tésével biblikus szakmai kérdésekről folyt a magyar biblikusok többségének részvételével (alkalmanként 10-16 fő).

Bibliaapostolképző szemináriumaink – A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat továbbképzési munkacsoportja évente 2-5 alkalommal bibliaapostol-képző szemináriumot tart, elsősorban gyakorló lelkipásztorok, hitoktatók és olyan résztvevők számára, akik valamilyen felnőtt vagy ifjúsági kisközösségben igyekeznek előmozdítani a közös szentírásolvasás ügyét. Az előadások és szemináriumi foglalkozások során a résztvevők megismerkedhetnek a Dei Verbum 6. fej. szellemében történő közösségi bibliaolvasás formáival és értékeivel, és a gyakorlatban is elsajátíthatják a közös bibliaolvasás és -tanulmányozás különböző formáit, amelyek szerte a világban már ismertek és beváltak, és amelyek a hitoktatásban is jól felhasználhatók. 2007-ben a következő szemináriumokat tartottuk: márc. 16-17, Budapest, Bibliaközpont (a PPKE HTK Levelező Tagozatának hallgatói számára); jún. 17-19: Vajdaság, Kikinda (32 fő, főleg zentaiak); nov. 13-15, Vajdaság, Domus Pacis, 15 fő (Vajdasági levelező biblikus iskola tagjai); dec. 8-10, Máriabesnyő, 63 fő (a váci egyházmegye akolitusai).

Bibliaiskola – A Társulat központjában Vágvölgyi Éva főtitkár, továbbképzési csoportvezető 1992 óta hitoktatók és érdeklődők részvételével "Élő Ige" címmel bibliaiskolát vezet. Az órákat ebben az évben is októbertől májusig minden hónap első hétfőjén du. 5-7-ig tartottuk. Az órák nyitottak, minden érdeklődőt szeretettel várunk. - A bibliaórák kész, kidolgozott anyagát folyamatosan közreadtuk a Jeromos füzetekben. Hitoktatók, Bibliával foglalkozó csoportok jól felhasználhatják.

Bibliaórák a Mária Rádióban – Év elejétől társulatunk főtitkára, Vágvölgyi Éva minden héten szerdán 10 és 11 között bibliaórát tartott a Mária Rádióban. Az órák során Márk evangéliumának szövegét olvasták fel, minden alkalommal a soronkövetkező részt. Ezt követte a kérdéses szöveghez fűzött magyarázat, majd pedig a szöveggel kapcsolatban elhangzó kérdések. A műsor telefonos, a magyarázatot követően bárki betelefonálhat a 374-09-04-es számon, és kérdést tehet fel a műsorvezetőnek. Néhány alkalommal magyarázat helyett interjú hangzott el, a megkérdezettek személyes vallomása arról, hogy mit jelent számukra a Szentírás, a Biblia olvasása (Bíró László püspök, Nemeshegyi Péter SJ., Kerekes Károly OCist., Tomka Ferenc plébános, Mihályi Angyalka hitoktató vallomása).

Biblikus Figura készítő kurzus – November 10-12 között tartottuk meg soronkövetkező kurzusunkat a Bibliaközpontban. Ezeken a képzéseken a résztvevők Gelley Anna kurzusvezető irányításával korhű öltözékbe öltöztetett bibliai figurák készítését sajátítják el, amelyek nagyon jól alkalmazhatók bibliai jelenetek szemléltetésére.

Jeromos füzetek – Társulatunk biblikus szakmai folyóiratában (Jeromos füzetek) rendsze­re­sen közli a magyar biblikusok írásait. Az eddigi 16 évfolyam egyes számaiban megtaláljuk az összes magyar biblikus egy vagy több tudományos cikkét, minden számban egy kidolgozott bibliaóra-anyagot, válaszokat a Bibliával kapcsolatban felmerülő kérdésekre, közérdekű híradásokat a Biblia világából. A biblikus folyóiratok szemléjéből az érdeklődő megismerheti a legnevesebb nemzetközi biblikus folyóiratok cikkeinek tartalmát, s így tájékozódhat a bibliatudomány aktuális kutatási területeiről és eredményeiről. Emellett természetesen helyet kap a folyóiratban minden fontos információ Társulatunk és a Bibliaközpont tevékenységéről, beszámolunk bibliaapostolképző szemináriumainkról, tájékoztatjuk Tagtársainkat a közös imaórák és a Jeromos esték biblikus előadásainak témáiról.

Nyelvtanfolyamok – Társulatunk évente két-három ösztöndíjat biztosít bécsi nyári nyelv­kur­zusra aktív ill. leendő biblikusok, munkatársak számára.

Biblia-Szakbolt – Központi helyiségeinkben működik Biblia-Szakboltunk, ahol minden arra érdemes magyar nyel­vű művet forgalmazunk a Bibliával kapcsolatban (kb. 200-250 cím, beleértve Bibliákat eredeti nyelveken és számtalan idegennyelvű fordításban).

Káldi-Neovulgáta bibliafordítás – E kiadás megjelenése óta ez a fordítás vált a legkedveltebb magyar szentírásfordítássá szép stílusú, magyaros nyelvezete és jól használható formátuma miatt. (Az árából iskolák, plébániák számára jelentős kedvezményeket adunk.)

Szentírás Alapítvány – Társulatunk 1990-ben létrehozta a Szentírás Alapítványt a bibliaapostolság támogatására. Az Alapítvány Bibliaközpont székhelyén működik, önkéntes munkatársak közreműködésével. Célkitűzései: a magyar katolikus hívek körében a bibliaterjesztés és a Szentírás ismeretének előmozdítása, olcsó bibliakiadások megvalósítása és támogatása, biblikus irodalom kiadása és támogatása stb. (Alapító Okirat, 4.). Az Alapítvány várja és köszönettel fogadja jótevőink adományait és a jövedelemadóból jótékony célra felajánlható 1 %-ot. Az elmúlt évben a Szentírás Alapítvány számára 158.228 Ft érkezett a jótevőink felajánlásaiból (a jövedelemadó 1 %-a), ebből és az Alapítvány számára érkezett további adományokból Erdélybe vittünk ki 200 szentírást, 60 db.-ot a Vajdaságba, a fennmaradó összeget a cigány bibliafordítás készítésének költségeire fordítottuk. (Az Alapítvány adószáma: 19639886-1-42).

Imaórák a Bibliaközpontban – Tagságunk egy kis csoportja ebben az évben is rendszeresen (minden második héten pénteken du. 5-6-ig) tartott imaórát a Bibliaközpontban, hogy Isten áldását kiesdje munkánkhoz, és imáiba foglalja minden egyes társulati Tagunk, Jótevőnk és Olvasónk személyes problémáit, gondjait.

Konkordancia a Káldi-Neovulgáta bibliakiadáshoz – Munkatársaink négy éve folyó, kitartó és fáradságos munkával készítik elő a Káldi-Neovulgáta szentírásfordítás szövegéhez a teljes konkordanciát. (Jelenleg csak az újszövetségi helyeket tartalmazó Opálény-féle Konkordancia áll rendelkezésünkre). Bízunk abban, hogy ez a teljes, mind az Ó-, mind az Újszövetség szövegét bemutató konkordancia már 2008-ban, a Szentírás Évében megjelenhet.

Teljes Biblia cigány fordítása – Elkészült a teljes Biblia fordítása cigány (lovári) nyelven. Jelenleg a szöveg véglegesítése folyik, ezt követi a lektorálás. Bízunk abban, hogy a Szentírás évében megjelenhet a teljes Biblia cigány nyelven – elsőként az egész világon.

A Biblia honlapja – Megújítottuk és folyamatosan bővítjük a világhálón elhelyezett honlapunkat. A honlap látogatói tájékoztatást kapnak programjainkról, áttekinthetik Bibliaboltunk kínálatát, a magyar nyelvű biblikus irodalom viszonylag teljes címlistáját (1900-tól 2006-ig), letölthetik (magánhasználatra) a Káldi-Neovulgáta bibliafordítás szövegét, meghallgathatják a Mária Rádióban elhangzott vallomásokat a Bibliáról. A honlap elérhető a www.biblia-tarsulat.hu címen.