Ázsia egyházai így ünneplik a Szent Pál-évet

 

Ázsia egyházai Szent Pál „utódainak” tekintik magukat, mert Pál apostol hirdette a hitet a pogányoknak. Rendezvényeket és zarándoklatokat terveznek Thaiföldön, Hong Kongban, Indozéziában és a Fülöp Szigeteken is, hogy újra felfedezzék a krisztusi hitet és a nem-hívők között végzett missziós munkát.

Szent Péter és Pál apostolok ünnepének előestéjén XVI. Benedek pápa megnyitotta a Szent Pál évet, amelynek középpontjában az apostol alakja áll. Pál apostol Kr.u. 8-ban született Tarzusban, és Rómában halt vértanúhalált 67-ben. Pálnak elévülhetetlen érdeme, hogy a Jézusba mint megváltóba vetett hit jelentőségét hangsúlyozta, és elvitte az evangéliumot a nem-zsidó népek közé, így a keresztény hit gyökeret vert sok nép és kultúra körében.

Így számos ázsiai egyház – amely Szent Pál fáradozása gyümölcsének tekinti magát – lelkesen bekapcsolódik a Szent Pál-év ünnepségsorozatába.

Thaiföld Püspöki Konferenciája úgy határozott, hogy a Szent Pál-évet összekapcsolja a Biblia Évével, amelyet már korábban elterveztek. A Püspöki Konferencia elnöke, George Yod Phimphisan (Udon Thani egyházmegye érseke) elmondta, hogy az ünnepségek azt célozzák, hogy a thai hívek „élő tanúkká legyenek, bátran hirdessék Jézus Krisztust, mint Szent Pál.” Arra kérik a híveket, hogy az egész év folyamán kerüljenek közelebb Isten Szavához, mindennap legalább tizenöt percet szenteljenek a Biblia olvasásának, a róla való elmélkedésnek. Minden egyházmegye szervezzen összejöveteleket, ahol közösen olvassák a Szentírást, hívják meg ezekre az alkalmakra a másvallású testvéreket is. Tervezik azt is, hogy a kommunikációs eszközökön keresztül is elősegítsék a keresztény hit terjedését a thai társadalomban, ezen kívül zarándoklatokat szerveznek Szent Pál tiszteletére szentelt templomokhoz Thaiföldön, valamint Pál apostol tevékenységének színhelyeire a Szentföldön, Szíriában, Törökországban, Görögországban és Rómában.

Thaiföldön a hithirdetés a 16. században kezdődött. Jelenleg 2 főegyházmegyéje és 8 egyházmegyéje van. A 63 milliós lakosságból 95% buddhista, 4% moszlim, és csak 1. 1 % keresztény. Katolikus kb. 300, 000 van az országban.

AsiaNews, 2008.06.28. 

 

Bangkok, Thaiföld – A Szent Pál-év ünnepélyes megnyitására egy ünnepélyes szentmise keretében került sor Bangkokban június 29-én, a Szűz Mária Mennybevétele katedrálisban. A szentmisét Bangkok érseke, Michael Michai Kitbunchu celebrálta, valamint az apostoli nuncius, mons. Salvatore Pennacchio, és további kilenc thai püspök.

„A Thai Egyház lélekben és egységben csatlakozik az Egyetemes Egyházhoz a Szent Pál-év kezdetén” – emelte ki Kitbunchu bíboros. – „Amint a Szentatya mondta, ha követjük az Apostol példáját és elmélkedünk írásain, megújult erőt nyerhetünk a hit hirdetésére. Pál apostolnak döntő szerepe volt abban, hogy Isten Szava elterjedt az első keresztények idejében.”

Az egyik püspök szerint minden hívőnek sürgős feladata, hogy missziós munkát végezzen a maga környezetében, hogy tanúságot tegyen a Jó Hírről. A thai katolikusokat arra kérik, hogy „egyre jobban mélyítsék el a hívek közötti kapcsolatokat.”

Mons. Salvatore Pennacchio pápai nuncius arra emlékeztetett, hogy XVI. Benedek pápasága folyamatos felhívás azoknak az erkölcsi alapelveknek az elmélyítésére, amelyeknek a keresztények életében érvényesülniük kell, és amelyek „az emberi méltóságot” szolgálják, és előmozdítják a világban a békét.

AsiaNews, 2008.07.03.

Hong Kong-ban a Szent Pál-év június 29-én este hatkor kezdődött egy ünnepi szentmisével, amelyet John Tong Hon püspök celebrált a Szeplőtelen Fogantatás Székesegyházban. Minden résztvevő kapott egy Szent Pálról szóló könyvet kínai nyelven. Hong Kong egyházmegyéjében létrehoztak egy bizottságot, amely támogatja a Szent Pál-évvel kapcsolatos rendezvényeket. Bibliaolvasó kurzusokat terveznek, videókazetták és DVD-k kiadását Pál apostol életéről, valamint zarándoklatokat Rómába a Falakon kívüli Szent Pál székesegyházba, ahol az apostol sírja található.

Hong Kong hétmillió lakosából majdnem negyedmillió katolikus, hozzájuk járul még mintegy 100.000 filippíno, akik itt találtak maguknak munkát.

Indonéziában a Szent Pál év rendkívüli eseménnyel kezdődött: jún. 27-től egy héten át Eucharisztikus Kongresszust tartottak Semarang egyházmegyében – első alkalommal volt ilyen az indonéz egyházban. A Kongresszus színhelye Ambarawa volt, 35 km-re Semarangtól (Közép-Jáva), az ottani Szűz Mária kegytemplom. Kb. 1500-an vettek részt rajta az egyházmegye 5000 híve közül.

Indonézia 222 milliós lakosságának többsége moszlim (87%); a katolikusok 3.6 %-ot tesznek ki. Vannak protestánsok is (6%), valamint hindik (1.8  %) és buddhisták (1 %).

AsiaNews, 2008.06.28. 

 

Manila, Fülöp Szigetek – A Pál apostol születésének kétezredik évfordulójára emlékező ünnepségsorozat kezdetén Manila érseke, Gaudencio Rosales bíboros Pál apostol írásainak jelentőségét hangsúlyozta. Több részt kiemelt Pál leveleiből, és javasolta ezek rendszeres olvasását június 30-án, a Szent Pál-év kezdetén mondott szentmiséjében. 

Kezdeményezte, hogy ezeket az apostol írásaiból vett részeket olvassák fel – egyetemisták, előadóművészek -,  és a hallgatóság számára szolgáljanak ezek eligazításul a mindennapi életben. „Szólaljon meg újra Szent Pál apostol” – hangsúlyozta Rosales bíboros -, „most már nem az Areopáguszon, hanem az iskolák tantermeiben, az auditóriumokban, és segítsen bennünket kijutni az önző vágyak világából, és felismerjük az igazságot, hogy Jézus Krisztus a mi Üdvözítőnk, aki a kereszten meghalt és feltámadt.”

A Szent Pál-évet ünnepélyesen megnyitották Manila több templomában, kérve Isten kegyelmét és az apostol közbenjárását. Minden egyházközségből küldöttség vett részt a Rosales bíboros által celebrált ünnepélyes szentmisén. Ghara O. Diwa, a főegyházmegye Liturgikus Bizottságának igazgatója így buzdította a híveket: „Nyissuk meg szívünket és értelmünket az isteni kegyelem előtt, amely megvilágítja életünket”, ugyanakkor kérjük, hogy „egyre jobban megérthessük a Szent Apostol szavait”, és azok jelentőségét „mindennapi életünkben.”

AsiaNews, 2008.07.02.

Új Delhi, India – India területén szerte az országban az egyes egyházmegyék megnyitották a Szent Pál-év ünnepségsorozatát a Szentatya felhívásának megfelelően. Varkey Vithayathil bíboros, az Indiai Püspöki Konferencia elnöke igen fontos kezdeményezésnek tartja a Szent Pál-évet India és Ázsia evangelizálása tekintetében. Vithayathil bíboros a Szír-Malabár Egyház Ernakulam-Angamaly megyéjének érseke. Az AsiaNews-nak adott interjújában elmondta, hogy szerinte különösen fontos a hit közérthető hirdetése a sokféle vallású Ázsiában, és a türelem az üldözések közepette. Az alábbiakban az említett interjút idézzük:

„Pál apostol születésének kétezredik évfordulóját ünnepelve az egyháznak újra fel kell élesztenie a hitterjesztés lelkületét és lendületét, hogy hirdessük az örömhírt a nemzeteknek. Szent Pál volt a legkiemelkedőbb misszionárius, az ő élete és igehirdetése a legfontosabb India és Ázsia számára, különösen a mai időkben.

A Püspöki Konferencia legutóbbi ülésén elmondtam, hogy a szociális munka önmagában nem elegendő – ez közvetett evangelizáció. Viszont Indiában az egyháznak Jézust kifejezetten hirdetnie kell. Az evangélium hirdetése és az Üdvösség örömhírének terjesztése a legnagyobb dolog, amit a karitász tehet Indiában és Ázsiában, ez az a karitász, amely képes átformálni a népek életét, az ő mindennapjaikat, és visszaadja az emberi méltóságot. Ez a küldetése az egyháznak és nekünk, mindannyiunknak, megkeresztelt keresztényeknek.

Másodszor: olvasnunk kell Szent Pál leveleit. Ezek a levelek nagyon fontosak mind a püspökök és papok, mind pedig a hívek számára. Katekézist adnak nekünk arról, hogy hogyan éljük meg a mi kereszténységünket holisztikusan [mindent egybefogóan]. Mi mindannyian elsősorban arra kaptunk meghívást, hogy keresztények legyünk, és Jézus tanúi az életünkkel. És az is nagyon fontos, hogy Pál levelei meghökkentő betekintést adnak a mi lelki életünkbe.

A nemzetközi világ a Beijing-i olimpiai játékokra készül, és el akarja nyerni az olimpiai koszorút. Kemény edzés és önfegyelmezés szükséges a földi dicsőség ezen mulandó koszorújának elnyeréséhez. Eszembe jutnak a nagy apostol szavai: ’A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen vár már rám az igazságosság koszorúja… (2 Tim 4,7-8). Nincs értékesebb ennél az igazságosság koszorújánál. Erre kellene Indiának leginkább vágyakoznia, ahol sok államban türelmetlenség veszi körül a keresztényeket, törvények tiltják az áttéréseket, hogy elfojtsák az evangélium szellemét [ld. támadás Orisszában, 2008.07.09.]. Kell, hogy az apostolnak ez a lángoló lelkesedése felélessze az evangéliumi lelkületet mindannyiunk szívében itt Indiában. Hiszen mi a Reményt hirdetjük, és Jézusról beszélünk az embereknek. Ma radikálisan kell megélni az evangéliumot, és a példaképünk Pál apostol. Pál elmondja, hogy a keresztény mivel szembesül, ha hirdeti az evangéliumot – ezért példaképünk ő itt Indiában és Ázsiában, főként pedig India Üldözött Egyházában.

Pál apostolt úgy ismerték, mint a nemzetek apostolát, üldözték őt Jézus Krisztus miatt, de ez nem tompította lendületét. Széltében-hosszában bejárta az ókori világot, az akkori idők minden nehézségével, ellenségességével, veszélyével dacolva, és igyekezett a hitre vezetni a nemzeteket. A kitartás és eltökéltség értékének tanúja ő, hiszen nagyon sokat teljesített.

Végül lefejezték. Ez is nagyon fontos számunkra itt, Indiában. Pált a Jézus iránti szeretet töltötte el, hősiesen viselte az üldözést. Nem alkalmazott sem erőszakot, sem nem csábítgatta magához az embereket – gyakori vád ez az indiai keresztények ellen. Pál prédikált, és az emberek hittek – ezt kell nekünk is tennünk Indiában és Ázsiában. Sajnos, az üldözés megfélemlít bennünket, lelkesedésünk lagymatag, és nem hirdetjük az örömhírt. Szent Pál azonban tudatában volt annak, mit jelent ez: „Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot!” (1 Kor 9,16). Ha mi nem hirdetjük, hogyan fognak az emberek a hitre jutni és az örök életre vezető Igazsághoz térni? Hogyan fogják a számtalan milliók egyáltalán meghallani Jézus nevét és átölelni őt?

Szent Pál bölcs is volt (vö. Athén, Csel 17. fej.), amikor a pogány oltár láttán azt mondta, hogy ők az „ismeretlen istent” imádják. Pál látta, hogy az ő korában a kultúra sok eleme romboló hatással van a társadalom egészségére. De arra is képes volt, hogy a korabeli kultúráktól kölcsönzött képekkel jó eredményt érjen el, elősegítse üzenetének megértését. Pál példája arra ösztönöz, hogy józanul, Krisztus által vezetve szembesüljünk saját kultúránkkal. 

A feltámadás tündöklő fényének kell ráragyognia erre a nemzedékre. Ehhez arra van szükség, hogy te is, én is minden népnek hirdessük a Feltámadott Krisztust.”

AsiaNews, 2008.06.30.


Miao, Észak-India – India északi tartományai is megünneplik Szent Pál évét: Észak-India távoli városaiban, hegyvidéken, amelyet törzsi csoportok laknak, szép ünnepek és rendezvények sora emeli ki a megemlékezés fontosságát. Amint azt az Agenzia Fides jelenti, Mons. George Pallipparanbil, Miao egyházmegye szalézi érseke felhívására megmozdult a helyi egyház, a plébániák, az iskolák, a legtávolabbi városok is, ahová csak katekéták jutnak el. Ebből az alkalomból létrehoztak egy "Szent Pál-éve Bizottságot", hogy segítse a különböző egyházi közösségeket. A Bizottság sokféle rendezvényt tervez az egyházmegye területén levő városokban: oktató quizek a legkissebbek számára, szemináriumok Szent Pálról serdülők, fiatalok számára, összejöveteleken az Apostol történetét bemutató filmek vetítése, hogy az emberek megismerjék az ő missziós tevékenységének jelentőségét az Egyház életében.

A legfontosabb cél pedig az – nyilatkozta George érsek a Fides-nek –, hogy "evangelizációs iskolákat" hozzunk létre, amelyek a fiatalokat aktivizálják a Szent Pál év folyamán. A fiatalok 2009 májusában fogják lezárni ezt a folyamatot, amikor majd Roing-ban találkoznak, megosztják tapasztalataikat, és mérleget készítenek az előrehaladásukról. Az evangelizáció ezen központi témája minden hívőre irányul: Tirap megyében, ahol sok a katolikus keresztény, "Az evangelizáció elsődlegessége Pál apostol példája szerint" c. programot valósítják meg laikus, szerzetes és papi résztvevőkkel. A program célja, hogy hangsúlyozza a helyi egyházban az evangelizáció elsődlegességét.

A Szent Pál-év alkalmat ad arra is, hogy az istentisztelet és a karitász új intézményei jöjjenek létre: Cinkoi városban egy új templomot szenteltek fel Péter és Pál apostolok tiszteletére. Számos hívő vett részt ezen az ünnepi eseményen. Ezenkívül létrehoztunk egy szervezetet a szegények és hontalanok gondozására, és ezt Kalkuttai Teréz Anyáról neveztük el. Az intézmény június 28-án nyitotta meg kapuit Kharsangban: "Történelmi esemény ez a mi államunkban, Arunachal Pradeshben, ahol – a hatóságok által is elismerten – ellenséges a hangulat a keresztényekkel szemben" – fogalmazzák meg a helyi egyházban. "De legjobban annak örülünk" – hangsúlyozta a püspök a Fides-nek –, "hogy a Szent Pál év kezdetén egy újonnan megkeresztelt csoportot fogadhattunk be katolikus közösségünkbe" a Kanubari misszióban. "Ez ad reményt és bátorságot a mi kis helyi egyházunknak a sok nehézség, az eszköztelenség, a vidék szikársága ellenére."

Miao egyházmegye területe 31,445 négyzetkilóméter. 2005-ben 420,000 lakosából 59,030 volt katolikus.

Agenzia Fides, 2008.07.07.

 

Pakisztán – Pakisztánban már május 25-én Biblia éve kezdődött. ”Azzal a szándékkal született a kezdeményezés, hogy Isten Igéjének mélyebb megismerése minden hívőben megerősítse a hitet és teljesebbé tegye életüket„ – fogalmazott Emmanuel Asi, a Pakisztáni Püspöki Konferencia Biblikus Bizottságának titkára. Az év mottója – ”Isten Igéje életünkben és az Egyház küldetésében„ – megegyezik az októberi püspöki szinódus témájával.

”Az év célja, hogy terjesszük a Biblia ismeretét. Éppen ebben az évben ünnepeljük a Szentírás urdu nyelvre való fordításának 50. évfordulóját is. A protestánsok is csatlakoznak hozzánk az esztendő ünnepi eseményein„ – mondta Emmanuel Asi. Az évet ünnepi szentmise nyitotta meg, amelyet Lawrence Saldanha, a püspöki konferencia elnöke mutatott be a lahorei székesegyházban.

Evarist Pinto, Karacsi érseke pedig főpásztori levelet intézett Pakisztán egyházához. Levelében arra hívja a papokat, hogy különleges figyelemmel készítsék szentbeszédeiket, mert azok a hit táplálékát jelentik a katolikusoknak. A plébániáktól pedig azt kéri, hogy Isten Igéjét a legkülönbözőbb módokon terjesszék a hívek között, ehhez többek között szemináriumok és bibliakörök szervezését is javasolja. Egyszóval minden lehetséges eszközt, hogy az emberek közelebb kerüljenek a Szentíráshoz – közli a Radio Vaticana.

Magyar Kurír 2008.05.28.


Az ázsiai ország helyi egyháza a következő témákat kívánja elmélyíteni a jubileumi év során: a keresztények képzése és a misszió, amely érinti mind a papokat és szerzeteseket, mind a világi híveket. Pakisztán különböző egyházmegyéiben szemináriumokat szerveznek, amelyeken Szent Pál leveleit tanulmányozzák szakértők és teológusok bevonásával. 2008. novemberében misszionárius kongresszust tartanak a következő témáról: „Jézus története Pakisztánban”. A Fides missziós hírügynökség tájékoztatása szerint a kongresszus hangsúlyozni kívánja Szent Pál missziós buzgóságát, amely példát és vonatkozási pontot jelent a helyi egyház számára. A Szent Pál év alkalmából számos zarándoklatot szerveznek a pakisztáni hívek részére Rómába, az Apostol sírjához, valamint Kis-Ázsiába, azokra a helyekre, ahol a Népek Apostola született, illetve az evangéliumot hirdette.

Vatikáni Rádió 2008.07.04.


Tai Pei, Tajvan – A Tajvani Regionális Püspöki Konferencia Hittani Testületének Szentírás Bizottsága irányelveket fogalmazott meg arra vonatkozólag, hogy a sziget katolikus közössége hogyan ünnepelje a Szent Pál-évet. A Christian Life hetilapnak, Tai Pei Főegyházmegye lapjának tájékoztatása szerint egy dokumentumban, amelyet mons. Peter Liu irodavezető írt alá, összegezték azokat a javaslatokat, amelyeket a Szent Pál-évvel kapcsolatban közreadnak: „elmélyíteni Szent Pál szavainak és tetteinek olvasását, követve a páli missziós lelkületet.” Kérik az egyes bibliatársulatokat és minden hívőt, hogy olvassák Pál leveleit és a Szentírás azon részeit, amelyek róla szólnak; szervezzenek Szent Pállal kapcsolatos szemináriumokat, hogy elmélyítsék a levelek mondanivalóját; elmélkedjenek Pál megtérésén; sajátítsák el azt, ahogyan ő hirdette Kriszust; tevékenyen vegyenek részt a Pállal kapcsolatos zarándoklatokon és ünnepi rendezvényeken; tegyenek eleget minden felételnek ahhoz, hogy elnyerjék a XVI. Benedek Pápa által engedélyezett búcsúkat.

Agenzia Fides 2008.07.07.