A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat Alapszabálya


 I. §.

1. Az Egyesület neve: SZENT JEROMOS KATOLIKUS BIBLIATÁRSULAT. (A továbbiakban: Egyesület.)

2. Az Egyesület országos hatáskörű hivatalos egyházi társulás (consociatio publica). Az Egyesület székhelye: Budapest.

3. Az Egyesület bélyegzője körbélyegző, amelyen a „SZENT JEROMOS KATOLIKUS BIBLIATÁRSULAT” felirat áll.


 II. §.

4. Az Egyesület a Magyar Katolikus Püspöki Kar felügyelete alatt áll:

a. a Magyar Katolikus Püspöki Kar jóváhagyása szükséges az Egyesület Alapszabályának megváltoztatásához

b. a választott vezetőt (ügyvezető elnököt) a Magyar Katolikus Püspöki Karnak kell megerősítenie (317. k. 1. §.), a vezetőt megfelelő okból a MKPK mozdíthatja el (318. k. 2. §.).

c. az Egyesületnek évente számot kell adnia vagyonkezeléséről a MKPK előtt (319. k. 2. §.)

d. az Egyesület feloszlatásához a MKPK intézkedése szükséges (328. k. 1. §.).

5. Az Egyesület tagja a Katolikus Bibliaszövetségnek és együttműködik a hasonló célkitűzésű hazai és nemzetközi egyesületekkel, társaságokkal, intézményekkel.


 III. §. Az egyesület célja

6. Az Egyesület célja a biblikus műveltség és apostolkodás előmozdítása az Egyház szándékai szerint.

Az Egyesület a biblikus műveltség és apostolkodás előmozdítása érdekében bibliaközpon­to(ka)t hoz létre és tart fenn, tevékenységét ezen bibliaközpont(ok) által fejti ki.

7. Az Egyesület főbb tevékenységi körei:

- a Szentírás ismeretének  és életre váltásának előmozdítása a katolikus hívek körében

- a Szentírás kedvezményes áron való terjesztése terjesztése; eljuttatása a keresztény hívekhez, családokhoz, intézményekhez (kórházak, otthonok, stb.)

– az egyéni  és közösségi bibliaolvasás elősegítése alkalmas eszközökkel (bibliaórák anyagának összeállítása, terjesztése)

- bibliaóra-vezetők felkészítése, toábbképzése

- segédeszközök kiadásának elő­mozdítása, segédeszközök terjesztése (diák, videósza­la­gok, képanyag, stb.)

- bibliás lelkigyakorlatok, rekollekciók, ismeretterjesztő előadások tartása, szervezése

- a hazai biblikus kutatás és publikációk támogatása, népszerűsítése; hasznos elméleti és gyakorlati művek ajánlása kiadók számára

Az Egyesület céljai közé tartozik – alaptevékenysége területén, a ren­del­kezésére álló eszközökkel – a hazai kisebbségek támogatása

– a határon túli magyarság támogatása


 IV. §. Az Egyesület tagsága és pártoló tagsága

8. Az Egyesület tagja lehet minden katolikus keresztény a 315. k. értelmében, aki belépési nyilatkozatában vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület működésében.

Alsó korhatár: l4 év.

Az Egyesület zártkörű, tehát a tagság elbírálásánál az elnökség jóváhagyása szükséges.

Az Egyesületnek nem magyar állampolgár is tagja lehet.

9. Az Egyesület működési területén pártoló tagságot szervezhet.

Pártoló tagként felvehető az Egyesületbe az, aki belépési nyilatkozatban vállalja az Egyesület célkitűzéseit, annak erkölcsi és anyagi támogatását.

Tiszteletbeli tagként felvehető az a személy, aki különleges és kiemelkedő személyiségével elsősorban erkölcsileg támogatja az Egyesületet.

10. Az Egyesületbe való belépés és az Egyesületből való kilépés önkéntes.

Az Egyesület tagja lehet minden természetes vagy jogi személy, valamint egyházi intézmény, kolostor, stb.

Minden tag, saját lakhelye szerinti egyesülethez és egyben a központi szervezethez is tartozik.

Belépés személyes jelentkezés alapján történik.

11. Részesülhet a tag az egyesület által nyújtott kedvezményekben.


 V. §. A tagok, pártoló tagok jogai és kötelességei

12. A tag jogai:

a. Részt vehet a közgyűlésen (küldött-közgyűlésen), részt vehet az elnökség tagjainak és tiszt­ség­vi­se­lőinek, valamint a számvizsgáló bizottság tagjainak és elnökségének megválasztásában, továbbá a határozatok meghozatalában.

b. Tisztségre választható (képviselettel járó tisztségre csak nagykorúság esetén).

c. Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő kérdésekben. Indítványozhatja az Egyesület jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatának megsemmisítését.

d. Az Egyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a bizottságok munkájában.

e. Részesülhet az Egyesület által nyujtott kedvezményekben.

13. Az egyesületi tag kötelezettségei:

a. Az alapszabály betartása, az egyesületi vezetőszervek határozatainak végrehajtása.

b. A tagsági díj fizetése, az egyesületi vagyon megóvása.

c. Hívő keresztényhez méltó magatartás.

14. Az egyesületi pártoló tag jogai:

a. Javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban,

b. Részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben.

15. A pártoló tag kötelességei:

a. Az alapszabály betartása.

b. Az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.

c. Hívő keresztényhez méltó magatartás.

16. A jogi személy tagsági jogai:

a. Képviselője útján részt vehet az Egyesület közgyűlésén (küldött-közgyűlésén). Ott javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban

b. Külön megállapodás alapján részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben.

17. A jogi személy tagsági kötelezettségei:

a. Az alapszabály betartása

b. Az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.

18. A tiszteletbeli tag jogai:

a. Részt vehet az Egyesület közgyűlésén (küldött-közgyűlésén)

b. Véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet az Egyesületet érintő kérdésekben

c. Részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben.

19. A tiszteletbeli tag kötelezettségei:

a. Az alapszabály betartása

b. Az Egyesület erkölcsi támogatása

c. Keresztény emberhez méltó magatartás.


 VI. §.  Az Egyesület szervezete

20. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés (küldött-közgyűlés). A közgyűlés (küldött-közgyűlés) a tagok (küldöttek) összessége. A közgyűlést (küldött-közgyűlést) szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. Közgyűlést (küldött-közgyűlést) kell összehívni a tagok egyharmadának a cél megjelölése mellett történő kívánságára, vagy ha a felügyelő szerv azt írásban indítványozza.

21. A közgyűlés (küldött-közgyűlés) határozatképes, ha a tagok (küldöttek) fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést 15-30 napon belül másodszor is össze kell hívni. Az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozni kell, a tanácskozás határozatképes.

22. A közgyűlés (küldött-közgyűlés) határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazat egyenlőség esetén a közgyűlés (küldött-közgyűlés) elnökének szavazata dönt. Kétharmados többség szükséges azonban az Egyesület megalakulásának, egyesülésének, feloszlatásának kimondásához, valamint az alapszabály elfogadásához, módosításához is, továbbá a közgyűlés (küldött-közgyűlés) hatáskörébe tartozó szervek és  személyek megválasztásához.

23. A közgyűlés (küldött-közgyűlés) kizárólagos hatáskörébe tartozik – a 4. pont figyelembevételével:

a. Az Egyesület megalakulásának, feloszlatásának, valamint más egyesülettel vagy társasággal való egyesülésének kimondása.

b. Az alapszabály és a fegyelmi szabályzat megállapítása

c. Az elnökség, a vezető (ügyvezető elnök), a vezetőhelyettes (elnökhelyettes), a főtitkár, a számvizsgáló bizottság és annak elnöke négy évre szóló megválasztása, az elnökség és a számvizsgáló bizottságból behívott (kooptált) személyek tisztségükben történő megerősítése (26/h, 31/d pontok).

d. Fejlesztési, beruházási terv jóváhagyása

e. A 24. pont figyelembevételével az éves költségvetés bevételi főösszegének és a kiadások költséghelyenkénti előirányzatának megállapítása: az éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása.

f. A 24. pont figyelembevételével az Egyesület éves tevékenységéről való beszámoltatás.

g. A tagsági díj összegének, ill. a pártoló tagok anyagi hozzájárulás (kisebb) mértékének meghatározása.

24. A 23. pont e - f bekezdéseiben meghatározott hatáskört az Egyesület elnöksége gyakorolja, ha az alapszabály szerint a közgyűlés (küldött-közgyűlés) összehívására nem kerül sor.


 Az elnökség

25. Az Egyesület elnökségének tagjai: az Egyesület vezetője (ügyvezető elnöke), a vezetőhelyettes, (az ügyvezető elnökhelyettes), a főtitkár, a bibliaközpont(ok) igazgatója (igazga­tói), a bizottságok vezetői, a tagság három, közgyűlés (küldött-közgyűlés) által választott képviselője.

26. Az Egyesület elnökségének feladata és hatásköre:

a. az egyesületi tevékenység irányítása,

b. a közgyűlés (küldött-közgyűlés) előkészítése, a küldöttek létszámának és választási módjának meghatározása,

c. az Egyesület fejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása, az éves program, a munka és ülésterv, kiadványok, rendezvények tervének jóváhagyása,

d. az Egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek alanyi és tárgyi megteremtése,

e. bizottságok létrehozása, megszüntetése és beszámoltatása

f. fegyelmi jogkör gyakorlása,

g. a bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak, továbbá a vezetőség tisztségviselőinek és tagjainak négy évre szóló, illetőleg a következő vezetőségválasztó közgyűlésig (küldött-közgyű­lé­sig) tartó megbízása, a megbizatások visszavonása,

h. a lemondott vagy tisztségétől egyéb okból megvált elnökségi tagok és tisztségviselők helyére az Egyesület tagjai sorából új szemények behívása (cooptálása),

i. az Egyesület költségvetésének megállapítása, a gazdálkodásról, valamint az Egyesület éves tevékenységéről való beszámoltatás, ha a közgyűlés (küldött-közgyűlés) összehívására nem kerül sor,

j. az Egyesület szervezeti és működési szabályzatának megállapítása.


 Az Egyesület vezetője (ügyvezető elnöke)

27. a. vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli az Egyesületet,

b. irányítja és ellenőrzi az egyesület tevékenységét, irányítja az Egyesület gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol,

c. munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint,

d. intézkedik és dönt a közgyűlés (küldött-közgyűlés) vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben.

28. Az Egyesület vezetője (ügyvezető elnöke) a jogkörét szükség esetén személyesen, egyébként a főtitkár által gyakorolja.


 Az Egyesület vezetőhelyettese (elnökhelyettese)

29. Az Egyesület vezetőhelyettese (elnökhelyettese) a vezető (ügyvezető elnök) távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel látja el a vezetői (ügyvezető elnök) hatáskörbe tartozó feladatokat, képviseli az Egyesületet.


 Az elnökség tagja

30. Az Egyesület elnökségének tagja:

a. rendszeresen és tevékenyen vesz részt az Egyesület feladatainak meghatározában és megvalósításában,

- határozatok előkészítésében és meghozatalában,

- a közgyűlés (küldött-közgyűlés) és az elnökség határozatainak, valamint a felügyelő szerv utasításainak végrehajtásában, illetőleg a végrehajtásának ellenőrzésében,

b. jogosult és köteles az Egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni,

c. felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt maradandóan kinyilvánította.


 A számvizsgáló bizottság

31. A számvizsgáló bizottság feladata:

a. az Egyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének vizsgálata,

b. a pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának ellenőrzése,

c. a tagsági díj fizetésének ellenőrzése,

d. a lemondott vagy tisztségétől egyéb okból megvált számvizsgáló bizottsági tagok és tisztségviselők helyére az Egyesület tagjai sorából új személyek behívása (kooptálása).

A számvizsgáló bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek (küldött-közgyűlésnek) felelős, annak beszámolni tartozik. A számvizsgáló bizottság észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja az Egyesület elnökségét. Szükség esetén a felügyelő szervét.


 A bizottságok

32. Az Egyesületben a Szentírás terjesztésével, bibliaórák anyagának összeállításával, bibliaóra-vezetők felkészítésével, továbbképzésével, segédeszközök terjesztésével kapcsolatos feladatok szervezésére és irányítására külön bizottság, valmint a fegyelmi ügyek intézésre fegyelmi bizottság működik. Minden fajta bizottsági jogot az elnökség tagjai gyakorolnak. Bizottságokat az elnökség hoz létre.

33. Az elnökség az Egyesület működésének eredményessége érdekében más bizottságokat is létrehozhat.


 Egyéb szervek

34. Az elnökség az elvi, teológiai és szaktudományi, valamint a kiadásra ajánlás és terjesztés gyarkolati kérdéseinek munkálására szükség szerint szakbizottságokat alkothat. E bizottságokba biblikusok vonhatók be elsősorban.


 VII. §. Az Egyesület jogképessége

35. Az Egyesület jogi személy, amelyet az Egyesület vezetője (ügyvezető elnöke) személyesen illetve a főtitkár által képvisel. E jogkört esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökség vagy a vezető (ügyvezető elnök) más személyre is átruházhatja.


 VIII. §. Az Egyesület anyagi forrása és gazdálkodása

36. Az Egyesület bevételei:

a. tagsági díj,

b. személyek anyagi támogatásai,

c. állami, társadalmi, egyházi szervek anyagi támogatása,

d. rendezvény, forgalmazás és egyéb bevételek.

37. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

38. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjat kötelesek az Egyesületnek megfizetni. Az Egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

39. Az Egyesület megszűnése esetén vagyona a hitelezők kielégítése után a Magyar Katolikus Egyház tulajdonába kerül.

40. Az Egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem kap és a jövőben sem kaphat; országgyűlési képviselő jelöltet nem állít és nem támogat, és ezt a továbbiakban is kizárja.

Vissza