KönyvismertetésekRózsa Huba (szerk.)
Az Ige szolgálatában – A 60 éves Tarjányi Béla köszöntése

Biblikus kollégák tanulmányai
Szent István Társulat, Budapest 2003, 410 o.

Huszonöt szakember köszönti a 60 éves Tarjányi Béla szentírástudóst, a PPKE hittudományi karán az újszövetségi tanszék professzorát. Mint tanár és mint a bibliaapostolság buzgó népszerusítője – az általa létrehozott Szent Jeromos Bibliatársulat révén – kiváló munkát végez: a Társulat többek között előkészítette és 1997-ben kiadta az Ó- és Újszövetségi Szentírás új fordítását a Neovulgáta alapján. Ez a könnyen kezelhető, középnagyságú, lapalji jegyzetekkel ellátott Szentírás sok tekintetben pontosabb (huségesebb a görög szöveghez is), mint a Szent István Társulat új Bibliája.

Az emlékkönyv jórészt a hittudományi kar professzorainak és a magyar katolikus felsőoktatás biblikus tanárainak tanulmányait gyüjtötte össze. Ó- és újszövetségi elemzések mellett filozófiai és szellemtörténeti írásokat is olvashatunk, amelyek a Szentírás jobb megértéséhez segítenek. Megemlítek néhány tanulmányt. Különleges alapossággal kidolgozott Takács Gyula elemzése: „A Szent Márk-evangélium irodalomszerkezete”, függelékeivel. (281–338) Ilyen részletkérdésekről is írtak: „Nevetés a Bibliában” (Benyik György), „A vihar lecsendesítése” (Gánicz Endre), „Mit is jelent az, hogy „Isten megbánta?” (Kocsi György) Átfogóbb biblikus teológiai tanulmányok: „A Szentháromság titka mint a valóság értelmezésének kulcsa” (Puskás Attila), „A Biblia erkölcsi üzenete” (Tarjányi Zoltán), végül az augusztusban elhunyt neves patrológus, Vanyó László tanulmánya: „Az ókeresztény exegézis zsidó gyökerei és kapcsolata a görög allegorikus exegézissel.”

Ahogy Bábel Balázs érsek írja a kötet köszöntőjében: „Egy emberi élet útja igazán csak akkor értékelhető, ha tudjuk, honnét indult el, amíg fölért az általa elért magaslatra. Hatalmas szellemi utat tett meg az ünnepelt, aki a bócsai tanyai iskolától a Római Pápai Biblikus Intézeten át az egyetemi katedráig jutott. . .”

Isten segítse Tarjányi Béla professzort további áldásos működésében!

w3.externet.hu (R)     

Részletesebben > > >


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


TARJÁNYI BÉLA
Az Örömhír Márk evangélista szerint

Újszövetségi Szentírásmagyarázat
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1998, 110 o.
Méret: 16 x 22 cm
Szerző: Szerző: római katolikus teológus, a PPKE-HTK Újszövetségi Szentírástudomány Tanszékének professzora


Márk evangéliuma a legelső és legkorábbi a négy közül, a további három evangélium megértésének az előbb említett mintegy feltétele. Hosszú időn keresztül háttérben volt a két szinoptikus és János evangéliuma mellett. Márk nyelvezete kevésbé kifinomult, (míg Lukács stílusa csiszoltabb), az elénk tárt kép fakóbb, mint  a többieké. Azonban mégis mellette szól, hogy a Jézus-esemény kutatásának legalapvetőbb forrása.

Ez a könyv átfogó magyarázatot kíván adni Márk szövegéről, melyet az exegézis módszerével tár föl, elemez. A tartalomjegyzéket böngészve közös jellemző: hogy a kutatást 5 fő részre való bontással, azonos fejezetcímek kívánják érzékeltetni és segíteni a szövegrészletek fontosságát, illetve megértését ( fordítások, változatok, nyelvi sajátosságok, adatok-kifejezések, forma, szerkesztés, magyarázat, összevetés a többi evangéliummal, végül pedig jelenkori értelmezés).

Két függelék színesíti a szemelvényeket, valamint megtalálhatjuk a könyvben a Mk 1,1-15 eredeti szövegét ( Kata Markon ).

A művet elsősorban az oktatásban alkalmazzák, azonban kezébe veheti bárki, aki tudományos ismeretek birtokosának szeretné tudni magát. Ez az írás semmiképp sem hátráltatja a tudásra vágyókat.

Készítette: Ivancsó Ágnes PPKE HTK hallgató     


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Tarjányi Béla
Újszövetségi Alapismeretek I.

Az Ősegyház élete (Pál apostol levelei és munkássága)
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1998, 146 o.
Méret:
Szerző: római katolikus teológus, a PPKE-HTK Újszövetségi Szentírástudomány Tanszékének professzora


Szinte majd' minden vasárnap hallhatunk részleteket a szentlecke keretében Pál apostol leveleiből, s otthoni Biblia tanulmányozásunk során is szívesen lapozzuk fel az apostol írásait.  Sokszor azonban nehézségbe ütközhet a hívőnek megérteni az olykor homályos helyeket, kihámozni a kor stilisztikai fordulataiból, a személyes és életrajzi utalásokból a mondanivalót. Ugyanis Pál leveleit át meg áthatják életének tapasztalatai, problémái, az egyes közösségekhez fűződő viszonya.

A könyv felosztása időrendben követi végig az első keresztény közösségek életlét, miközben kimerítő kortörténeti és történelmi hátteret fest le az első század viszonyairól, Palesztina és a Római Birodalom viszonyáról. A közösség szempontjából elsődleges volt a Feltámadottal történő találkozás, az első térítések, és az új közösségek kapcsán felmerülő kérdések tisztázása. A második részben a mű Pál apostollal foglalkozik, akinek egész élete: megtérése, személyes találkozása Krisztussal, az ezt követő tanúságtétele a térítések során, valamint ránk hagyott tanítása méltán emeli őt a legjelentősebb apostolok közé. A könyv az apostol leveleit időrendben tárgyalja, először megrajzolja keletkezési hátterüket (Pál életének azon eseményeit, melyek kihatottak egy-egy levél megírására, egy-egy közösséggel való kapcsolatára). Ezután a szerző a levelek tanítását írja le, segítve ezzel a levelek mélyebb megértését.

Ez a könyv segítséget nyújthat azoknak, akik szeretnék ismereteiket bővíteni az apostol és az Ősegyház életéről, hogy ezáltal jobban megismerhessék és megérthessék az első keresztény közösségek életét, a felmerülő kihívásokat és problémákat, s hogy ezekre milyen megoldásokat és válaszokat adott Pál, mindig szem előtt tartva a Krisztus és a többi apostol által kapott tanítást, és a feltétlen szeretetet és egységet Krisztusban. Bár e könyv tankönyvkényt szolgál a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, bárki kezébe veheti, mert nyelvezete közérthető, felosztása áttekinthető, s a benne található térképek és táblázatok a Jézus korabeli viszonyok ismertetésére szolgálnak.

Théry Andrea PPKE HTK hallgató     


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Anneliese Hecht
Közös utunk a Bibliához – A csoportos bibliaolvasás módszerei

Fordította: Székely István
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2000, 80 o.
Méret: 15 x 21 cm
Szerző: teológus, a stuttgarti Német Bibliaközpont főmunkatársa, a biblikus lelkipásztori munka felelőse


A könyvecske középpontjában egy meghívás áll. Meghívás a Biblia olvasására.  Nemes dolog, ha valaki kezébe veszi a Szentírást, ám hasznosabb, ha csoportosan történik mindez. Az olvasó első alkalommal találkozhat olyan adatokkal, amelyek nem világosak számára, kérdéseivel magára marad, míg egy közösségben, vezető jelenlétében tisztázódhatnak a homályos részek kölcsönös véleménycsere folytán.
Ez a módszertani füzet tömör, átlátható, érthető formában gyakorlati útmutatást kínál. Többféle módszert (pl. svéd, hétlépéses, osztrák) sorol fel a Szentírás megbeszéléséhez, melyek megválasztásakor elsősorban fő szempont az olvasó szándéka, valamint az olvasás célja. Olvashatjuk úgy, hogy segítse mindennapi életünket, ugyanakkor tudományos, teológiai érdeklődéssel is a kezünkbe vehetjük.
Minden módot értékelés követ és zár, melyben kifejeződésre jutnak az abból származó előnyök, és esetleges hátrányok. További módszerek állnak rendelkezésre magának a Bibliának a közös feldolgozásához, táblázatok, képek, vázlatos rajzok alkalmazásával törekszik a szerző a teljességre.
Segítséget kínál mindazoknak, akik jobban meg akarják ismerni a Szentírást, valamint csoportos bibliaolvasáshoz kiválóan alkalmas, értékes segédeszköz.
„A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok. Aki figyelmesen tanulmányozza és ki is tart mellette, aki nem feledékeny hallgatója, hanem tettekre váltója, az a maga útján boldogságot talál” (Jak 1,22-25 ).

Ivancsó Ágnes PPKE HTK hallgató     


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Mócsy Imre S.J.
Mi a Biblia?

Biblikus írások 2.
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1998, 83 o.
Méret: 13,5x20 cm
Szerző: katolikus biblikus professzor (+ 1980)


Ezen írás fő alappillére a Biblia (biblion ~ kis könyv, tekercs, Könyv), azon belül is a Bibliáról tudni illő ismereteket tartalmazza. Nem található a világirodalomban még egy  olyan könyv, melynek akkora sikere lett volna, mint a Bibliának (lefordították görög, latin, szír, kopt nyelvekre, másolatokat készítettek belőle). Kulturális fontosságát tekintve jelen volt/van a történelemben, irodalomban, képzőművészetben, zenében, vallástudományokban. A hívő ember számára nem csak egy egyszerű alkotás, hanem szent könyv, melyet tisztelet illet, ugyanakkor türelem is szükséges az olvasása közben – főleg a kezdő érdeklődők számára (hiszen első olvasatra nem lesz minden érthető és világos).
Egyszerű, könnyed olvasmány, amely tömörsége ellenére mély gondolatokat tartalmaz. Tájékoztatást nyújt az irodalmi és történelmi szempontok legszükségesebb vonásairól, hangsúlyozza a Biblia fő tárgyát: az üdvtörténetet, párhuzamot von az Ó- és Újszövetség között, majd tisztázza azt a kérdést, hogy honnan ered a hívő felfogás (sugalmazás teológiája ).
Ajánlom mindazoknak, akik magukat „kultúrembereknek” tartják, s a Bibliát csak emberi műnek tekintik, hiszen akkor érthetik meg igazán a nyugati kultúrát, ha van átfogó ismeretük a zsidó keresztény irodalomról. Segítség a helyes felfogásban azoknak, akik a bibliai szavak mögöttes értelmét, Isten üzenetét keresik. Alkalmas a könyv minden nagykorú kereszténynek, használatával hittanórák, közösségi beszélgetések tehetők még színesebbé.

Ivancsó Ágnes PPKE HTK hallgató     


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Balás Béla
Vallomás a Szentírásról

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1996, 20 o.
Méret: 14,8x20,7 cm
Szerző: kaposvári megyéspüspök


A füzet Balás Bélának, a Szent Jeromos Bibliatársulat püspök-elnökének, a Bibliatársulat apostolképző szemináriumán elhangzott bevezető előadását Tartalmazza írott formában. Előadását tematikusan, egymásra épülő öt nagyobb részre, fejezetre osztotta, melyeknek címei:

Isten szakadatlan szól hozzánk!
Isten megértett és leírt szava: a Biblia!
Isten szavát helyesen kell érteni!
Isten segít szavának helyes értelmezésében!
Isten szavát hirdetnünk kell!

A szerző arról szól, hogy az Atya gondviselő szeretetéből, és mert Magához akar minket vonzani, szüntelenül eláraszt minket jelekkel, melyek Felé vezetnek minket, és irányítják az ész logikáját. A tudományosság mellet szükségünk van nyitott és tettre kész szívre, hogy ezeket a jeleket érzékeljük. Isten közeledése ezekkel kezdődött, s majd számon is kéri rajtunk. A kinyilatkoztatás szempontjából az Ószövetség, mely Jézus felé vezet, egy ajándékcsomag, titok, melynek kicsomagolása Jézussal kezdődött el. Az Újszövetség tehát az ajándék bemutatása. A teológiai tudományok pedig Jézus személye, és az Újszövetség elemzése nyomán bontakoznak ki.
A régészet, a technika fejődése folytán, már a több ezer éves, elmosódott papirusztekercsek szövegei is nagyjából rekonstruálhatók. Így a régi bibliatöredékek is, melyek azt bizonyítják, hogy az akkori másolatok és a mai Szentírás között nincsenek jelentős különbségek. Manapság több legendaféle elmélettel támadták és támadják az Egyházat és a Bibliát. Ezeket egyrészt a szaktudományok eredményei cáfolják, melyeket nem vesznek, vagy nem is akarnak figyelembe venni, másrészt csak jelentéktelen forrásokra tudnak hivatkozni.
A Biblia értelmezése folytán sok félreértés, szekta, botrány született a világban, amelyek nagyszámban kiragadták a szent szövegek egy versét vagy részét a szöveg kontextusából a maguk igazolására. Ezért volt sokáig óvatos az Anyaszentegyház az egzegézisben. „Isten szava azonban, helyesen olvasva, egységes pedagógiával az életre vezet.”
A Szentírásban vannak nehezen érthető részek, ezért a helyes értelmezéshez a szövegeket „hármas egységben” kell olvasnunk (Mócsy Imre jezsuita professzor nyomán):
– Istennel, a főszerzővel: imádságban, nyitott szívvel, tettre készen.
– az emberi szerzővel, aki Isten indíttatására írt: ki írta, mikor, kinek, miért, hogyan…?
– az Egyházzal, a tulajdonossal, aki a hivatalos egzegézist nyújtja.

Végül a szerző az igehirdetés fontosságára hívja fel a figyelmet a mai, értékzavarodott világban, valamint instrukciókat ad a bibliaórák felépítéséhez, folyamatához.
Az előadás érdekes vallomásokat, történeteket, adatokat tartalmaz a Bibliával kapcsolatosan. Értékes, és nagy erejű buzdítással bír az olvasóra a Szentírás olvasásához és kutatásához, ezért ajánlani tudom minden hívőnek Isten szavában való elkötelezettségük felindítására, megerősítésére.

Kecskés Péter PPKE HTK hallgató     


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Éva Vágvölgyi
Die goldene Blume
Märchen für Klein und Gross

Mit Zeichnungen der Autorin
St. Hieronymus Kath. Bibelverein, Budapest 1989, 53 S.
Umfang: 20x14,3 cm
Autorin: die Generalsekretärin des Bibelvereins, Leiterin der Weiterbildungsgruppe


Dieses sonderbare und zauberhafte Märchenbuch enthält zwei längere und fünf kürzere Geschichte, durch die der Leser aus seinem alltäglichen Leben in eine andere Welt reisen kann, die uns auf die Liebe, und auf die Freude lehrt: Die Muscheln liefern uns Vorbild aus Sehnsucht nach dem Licht, und aus Aufopferung, durch die man das Licht seinen Geliebten mitbringt. Das Mädchen, das mit Ausdauer und Unerschütterlichkeit für die goldene Blume sorgt, zeigt uns den Weg, wie die Liebe, aus derem Licht und aus derer Wärme die besondere Blumen blühen, sein soll.
Das Buch, mit seiner Bilder und Symbolism ist gleichfalls einfach und hinreissend. Die Tiere, der Wald, die weit entfernte egsotische Lände wecken unsere Fantasie, Gefühle und Empfindung für die kleine Freuden erneut auf.
Deshalb empfehle ich dieses Märchenbuch jede Erwachsene, die in unserer besorgten und beschleunigten Welt geneigt sind traurig oder wütend zu sein, als Erholung und Entspannung, und für jedes Kind als Lehre auf das liebevolle und gesunde Leben.

Péter Kecskés, Student, PPKE HTK     


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Pápai Biblikus Bizottság
Szentírásmagyarázat az Egyházban

Biblikus írások 1.
Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest 2001
Fordította: Székely István
Méret: 20x14 cm
95 oldal


Az előszóban Joseph Ratzinger bíboros fejti ki e dokumentum célját. Ez a mű segítséget kíván nyújtani a Biblia tanulmányozási módszereinek áttekintésében. A II. Vatikáni Zsinat megfogalmazása szerint a Szentírás tanulmányozása mintegy lelke a hittudománynak De nem csak a tudománynak a lelke, hanem az egyszerű hívő ember hitéletének is alapja kell, hogy legyen.
A Biblia tanulmányozása sohasem zárulhat le, hisz minden korban fel kell fedeznünk a szent könyvek mély igazságait, és ezeket korunk emberéhez kell közvetíteni. A Szentírás azonban adott korok emberének nyelvén, kifejezésmódjával, kulturális hátterével van megfogalmazva, ez pedig nehezíti a megértését. E célból is születtek meg a különböző értelmezési módszerek, melyeket e dokumentum összefoglal, leírja hátterüket, módszerüket, alkalmazásuk lehetőségeit és határait. Mindez pedig arra keresi a választ, hogy vajon hogyan ismerhető fel a Szentírás értelme, amelyben összekapcsolódik az emberi és isteni szó, a történelem és az örök igazság. A Bibliában található homályos helyek megértése minden korban foglalkoztatta az olvasókat. A 18. századtól már tudományos kutatással igyekeztek e helyek magyarázatát megtalálni. Az Egyház, aki a kinyilatkoztatás őrzője, mindig igyekezett a kutatással lépést tartani, figyelemmel kísérte az egzegézis eredményeit, de megfogalmazta egy-egy módszer kritikáját is. A könyv első felében tehát az egyes eljárások leírása és értékelése található. Először a történet-kritikai módszert vizsgálja a dokumentum, majd az irodalmi elemzés új módszereit, a hagyományon alapuló megközelítést, a humán tudományok segítségét alkalmazó eljárásokat, végül tárgyalja a könyv a felszabadítás teológia, a feminista és a fundamentalista módszereket. Ezután a dokumentum kitér a hermeneutikai kérdésekre (a Biblia ugyanis Isten szava az egymást követő korok számára, a célunk, hogy áthidaljuk a bibliai szövegek szerzőinek és első címzettjeinek kora, valamint a mi korunk közötti távolságot).
Ezután a katolikus magyarázat jellegzetességeinek kifejtésére kerül sor. A katolikus egzegézis összeköti egymással a modern tudomány eredményeit az izraelita és őskeresztény vallási hagyománnyal, így egy olyan folyamatot tár elénk, amely a Szentírásban kezdődik és az Egyház életében folytatódik. Végül kitér a könyv az egzegéták feladatára, a publikációk, az ökumenikus párbeszéd fontosságára és lehetőségeire, az oktatásra és a kutatásra.

Théry Andrea PPKE HTK hallgató     


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Gyökössy Endre
Mégis öröm

Szent Gellért Kiadó és Nyomda, Budapest, 2005, 131. o.
Méret: 11,5 cm x16,5 cm


A szező: (1913-1997), református lelkész Rákospalotán született. Pszichológiai, pedagógiai tanulmányait a budapesti, debreceni, baseli egyetemen végezte. 1950-1980 az Újpest-Újvárosi gyülekezet alapító és templomépítő lelkésze. Az Országos Gyermekmisszió egyik alapító tagja, végzett lelkészek pasztorálpszichológiai továbbképzésének vezetője. Otthonában, lelkigondozói szolgálatként lelki betegekkel és bajba jutott emberekkel foglalkozott. Szolgálatának legfőbb ismérve: lehajolni az elveszett emberhez, közel menni, nem csak a szószékről beszélni hozzá. Magáról így vall: "Lényem és szolgálatom alapdallama ez az ige: 'Szenvedjétek el egymást szeretetben' (Kol 3,13)"
Szent Pál Fillipiekhez írt levele alapján a szerző bemutatja, hogyan lehet megtalálni és megélni a krisztusi örömöt minden élethelyzetben, a reménytelennek tűnő megpróbáltatások közepette is. Szent Pál alakját állítja elénk, a bilincsekben szenvedő apostolt, akinek tapintatos, atyai szeretetén keresztül "az Úr erőterének csodálatos, elpusztíthatatlan, megölhetetlen öröme" sugárzik át.
A szerző 12 rövid fejezeten át, sokszor csak egy-egy szót kiragadva, a levél mondanivalójának legmélyére tapint rá. A nagyvonalúság örömei, az örömszerzés öröme, a célra futás öröme, a hálaadás gyógyító öröme – következmény, nem törekedhetünk rá közvetlenül. A hiúság, a gőg, az önzés álarcanak levetése, a másik ember önfeledt szolgálata szabadít fel igazán a keresztény örömre.
A kitűnő lelkipásztor, lélekgyógyító könyve segítséget nyújt mindazok számára, akik életük legmélyebb értelmére kérdeznek rá. Számtalan példával, egyéni vallomással nem csak közel hozza a Szentírás szavait, hanem olyan kulcsot ad az olvasó kezébe, melynek segítségével minden éltehelyzetben rátalálhat az igazi szeretet útjára, ".az elpazarolt, az elégetett, a másik örömére leélt életre."

Binder Zita PPKE HTK hallgató    


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


CSERI Kálmán
József – Isten iskolájában

HARMAT kiadó, Budapest 2003, 143.o.
Méret: 14x19,8 cm
Szerző: református teológus


Cseri Kálmán könyve Jákob fia, József történetén való elmélkedés. Az írás Mózes első könyve alapján sorra veszi József életének mozzanatait, feltárja jellemének változásait. Minden fejezet egy szentírási résszel kezdődik, majd tanítással folytatódik. Az író kifejti a tanításban József életkörülményeit, jellemének alakulását. Elgondolkodtató kérdéseket tesz fel az olvasónak, melyek a hétköznapi, lelki életre vonatkoznak.
A könyv szép kötésű, borítóján a szerző neve, a cím és a kiadó jól olvasható. A képek elosztása rendezett (klasszikus stílusuk tetszetős), arányosan illeszkednek a címhez. A könyv hátoldalán rövid összefoglaló olvasható a tartalmat illetően.
A belső lapon a cím egy alcímmel bővül: József Isten iskolájában. Megjelenik a kiadás helye és ideje is, a kép pedig fekete-fehér formában látható. A könyv végén tartalomjegyzék szerepel, ahol a fejezetcímek vannak feltüntetve.
Részletesen bemutatja, hogy József hogyan lett Isten eszköze. Példaként állítja elénk Józsefet, aki a legnehezebb helyzetekben is hűséges marad Istenhez. Isten üdvtervének részévé válik és a Megváltó előképe lesz. Istentől kapott küldetése teszi lehetővé, hogy önmagán és a körülményeken felülemelkedjék.
Ez lehetne a könyv mottója: Küldetését csak az az ember töltheti be, aki kijárja Isten iskoláját! Isten iskolája a szenvedések és megpróbáltatások helye, ahol megtisztul az ember jelleme és Isten számára használhatóvá válik. József megéli mindezt és teljesíti küldetését.
A József című könyv elsősorban lelki olvasmány. Ajánlom mindenkinek, aki jobban meg szeretné ismerni Jákob fia, József életét és Isten kegyelmét az ő életében.

Horváth Zita PPKE HTK hallgató    


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Cseri Kálmán
Noé Istennel járt

B5-ös méret, 75 old. (2. kiadás)
Pasaréti Ref. Egyhk (magánkiadás), Budapest, 1999.
A szerző: református lelkipásztor


A különleges "cseri-irodalom" egyik remekét tarthatja kezében a Kedves Olvasó.
Ezt a füzet-szerű könyvecskét, mely már első ránézésre sem egy olcsó "libretto" látszatát kelti, hanem gyengeségének hitt vékonyságából előnyt kovácsolva már nyugtatóan ható fedőlap-képével a szövetségkötés szivárványa alá, az új föld termőképes talajára, közös munkálkodásra hívogat.
Mégis. Kiútra a kiúttalanságból, "egy jócskán járásnyira" embertől, az "Istennel járásért".
A még áldásban járni képes, útrakész embert, az Emberfia által épített híd lábához, mert: "Ő épített hidat a fölött a nagy szakadék fölött, ami a megromlott világ s a szent Isten között tátong..."
Ez a rendkívül jó szerkesztői, a megtérők elevenségét, erőt árasztó élettapasztalatról árulkodó írói teljesítmény eredménye ez a mindenképp folyamatosságot érzékeltető, szakaszokra bontott, együtt értelmezendő beszédsorozat – melynek egységei természetesen külön-külön is megállják helyüket.
Tagolása szisztematikus, átlátható, tartalma vitathatatlan komplexitásra utal; akár egy halaszthatatlan üzenetet közlő körlevélé.
Minden fejezet elején közli az átelmélkedésre szánt igehelyet ("bevezetés"), miután következik maga az elmélkedés ("tárgyalás"). Különleges, ötletgazdagságra utal, hogy a szakaszok zárásaként ("befejezés") egy az addig elhangzottakat összefoglalni szándékozó imádság áll – ebből kiváltképp kitűntetésre érdemes a kiáltásként ható könyörgés-formula.
Kiemelésre méltóak azok a jellemzők, melyek igazán olvasmányossá, élővé teszik a sorokat.
Észlelhető egyfajta párbeszédjelleg; kérdések, mindmáig aktuális problémák felvetése.
Ezek mellé számítandó az elmélkedő felismerései után fokozott hangnemben, őszinte önátadást sugárzó hangvétel, a döbbenetet kifejező, ráeszméltetésre alkalmas, választékos szókészlet.
Így sarkall tehát minket a szüntelen kihívások elleni küzdelem felvállalására, együttgondolkodásra, az örök és megkerülhetetlen igazságokat megelőző felismerés elősegítésére.
Mindezt teszi – a szakirodalom feltűntetését jogszerűen mellőzve (végső céljával megfeleltetve) – teljes egészében a Szent Szövegekre hagyatkozva.
Mindezek mellett nem mondhatjuk, hogy a legszentebb irodalom felhasználása után életből vett példákban, gyakorlati szempontokban szűkölködne.
Ugyanakkor a ridegségnek jelét sem mutató tudománynak, elméleti síkon terelgetett eszmefuttatásoknak is teret enged, hiszen találkozunk például biblikus szövegösszehasonlító-vagy görög szóelemzéssel.
A műben feltüntetett, újabb, fenyegető jelenvalóság bizonyítására, külső-és benső, "lékvágottságra" hajlamos, a néha tömítetlen világunkból való kilépés szükségességét alátámasztandó, végső buzdításként, most érdemesnek talált szerzőnk elbeszéléseiből idézem, kérdve kérem mindannyiunktól, mindannyiunk számára:
"Noé Istennel járt, mi is járhatunk Istennel Jézus Krisztus által. Készek vagyunk-e erre? Itt minden halogatás életveszélyes lehet az ember számára. Lépj be a bárkába most!"

NN PPKE HTK hallgató     


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Xeravits Géza
Szentírás-értelmezés Qumránban
Folyamatos pešerek – Fordítás és magyarázat

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, Bibliai és Judisztikai Kutatóintézete, Budapest 1995, 23 + 68 o.
Méret: 14x20,5 cm
Szerző: Teológus, a Pápai Református Teológiai Akadémia Ószövetségi Tanszékének docense, szerkesztőbizottsági tag.


A mű a kumráni esszénus közösség múlt században felfedezett irodalmi hagyatékának egy részét, az ún. folyamatos pešereket dolgozza fel. A pešer szentírási részek magyarázata, melyet külön műfajnak tekinthetünk. A pešer, mint magyarázat két egységből áll: szentírási idézet és az ehhez írt magyarázatból. E kettő egységet egy a pešer gyökből származó szó köti össze, innen a műfaj elnevezése. A Holt-tengeri tekercsek nevesebb kutatói több típust különböztetnek meg a pešereken belül, a szerző Jean Carmignac felosztását követi. Szerinte megkülönböztethetünk ún. folyamatos és tematikus pešereket. Előzőek esetében, a kumráni szerző egy adott bibliai könyvet akár elejétől végéig, akár hosszabb részleteiben fejteget, de megmarad az adott könyv keretein belül. Utóbbiak esetében az esszénus író, téma szerint válogat össze epizódokat az Írásból. A "legkedveltebb" ilyen téma a jövendölések azonosítása valós múlt-, jelen- vagy elképzelt jövendőbeli eseményekkel. Xeravits Géza könyvének második, nagyobb részében tehát a folyamatos pešerek fordításaival és a hozzájuk tartozó a témában ismertebb kutatók álláspontjaival találkozhatunk.
A teológus szerző gazdag irodalom- és lábjegyzékkel látta el tanulmányát, így a témában érdeklődök további könyveket kereshetnek fel. Magukról a qumráni esszénusokról, közösségi életükről és a pešerek történeti- illetve vallási hátteréről egységes összefoglalást nem találunk. Ezek a fordítások és magyarázatok lábjegyzékeiben, mint "foszlányokban" tűnnek fel.
A tanulmány bizonyos előismereteket igényel. Így a héber, görög és fontosabb nyugati nyelvek valamint a történeti háttér legalább alapfokú ismeretét, ha a lábjegyzékeket, kommentárokat és egyéb terminusokat is meg akarunk érteni. Ezért ez a kis könyvecske főleg teológusoknak, teológushallgatóknak, és ezen belül is a szentírástudományok iránt érdeklődőknek ajánlott.

Kecskés Péter PPKE-HTK hallgató    


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Seethaler, Paula-Angelika
1. és 2. Péter-levél, Júdás-levél

Stuttgarti Kiskommentár 16. (sorozatszerkesztő: Tarjányi Béla)
Fordította: Kocsis Imre
Szent Jeromos Katolikus Biblatársulat, Budapest 1998, 143 o.
Méret: 13 cm x 20cm


A szerző bencés apáca, 1924-ben született, tanulmányait a Tübingeni Teológiai Karon végezte. 1963 óta a német Katolikus Bibliatársulat munkatársa. A könyvecske egyszerű, áttekinthető. Előszó nincs.Puhakötésben kapható. A sorozat Biblia megértését szolgálandó nem beszél mellé, lényegretörő, egyszerű nyelvezetével a Szentírást értelmezni vágyó emberek számára készült. A függelékben találhatóak kérdések. Ez kiválóan alkalmas a közösségi Bibliaolvasáshoz, értelmezéshez. Kitűnő segédeszköze egy gimnáziumi biblikum órának, plébániai felnőtt hittanoktatásnak. Segít megérteni a Szentírásban rejlő s ránk várakozó Krisztust.

Kiss Dávid PPKE HTK hallgató    


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Northcott, Cecil
Bibliai lexikon gyerekeknek

Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest, 2002.
Méret: B/5, 181 o.


A szerző eredeti műve 1964-ben jelent meg Londonban és azóta meghódította a világot. Főként protestáns, azon belül is református körökben terjedt el, de ma már sok katolikus intézmény könyvtárában is megtalálható.
Erőssége abban rejlik, hogy az első ilyen jellegű kiadvány volt és ma sem sikerült sok hasonló színvonalú gyűjteményt kiadni.
Magyarországon tíz éve adta ki a Kálvin János Kiadó, miután a Zsinati Iroda Engedélyezte a terjesztést, és azóta igen kedvelt segédkönyvé vált2.
A lexikon 8-14 éves gyerekeknek szól, ismereteik tágítását célozza és a nekik írt ajánló szerint azért kell használni, hogy a Bibliában értelmetlennek, esetleg homályosnak tűnő részeket megértsék, méghozzá úgy, hogy saját maguk próbálják kinyomozni a szavak, kifejezések, történetek értelmét.
Az kitűzött cél igen nemes és felismerhető benne a szerző korának nagy pedagógiai változása. Ugyanis ebben az időben kezdett elterjedni a nyugat-európai országokban az a módszer, mely szerint a gyerekek akkor tanulnak a leghatékonyabban, ha saját maguk keresik ki a forrásokból a kapcsolódó részek összedolgozásával a tudás megszerzéséhez szükséges információkat. Ekkor kezdték kiadni a kimondottan gyerekeknek szóló lexikonokat, tudományos kézikönyveket.
A könyvben sok rajz és illusztráció van, melyek segítik elképzelni, hogy a Biblia korában, illetve az ahhoz kapcsolódó személyek, helyszínek és események korában hogyan éltek az emberek. Evvel közelibbivé és átláthatóbbá válik a Szentírás. A képeket Denis Wirgley készítette, és talán jobban figyelhetett volna arra, hogy gyerekeknek rajzolja a könyvet, akik nem biztos, hogy túlzottan szeretni fogják ezeket a néhol groteszk illusztrációkat.3
A magyar fordítást Fükő Dezső készítette. A korosztály igényeit figyelembe vette, érthetően magyaráz és tiszta fogalmakat használ. Nem akar mindent túlértelmezni. A fordítás hibája, hogy sok rövidítést használ, amit nem feltétlenül értenek meg a gyerekek. Például uo., ui., ezeket szerintem egy 8 éves gyerek nem feltétlenül érti meg.
A könyv igen hasznos segédanyag katolikus gyerekek számára is. Szerintem jól alkalmazható a hitoktatás során, azért is, mert a KPSZTI által meghatározott kerettanterv nem minden évfolyamban foglalkozik a bibliai ismeretekkel, de a tananyag megköveteli a Szentírás ismeretét. Ehhez szerintem hasznos kiegészítő ez a kiadvány, igaz fontos, hogy a tanár figyelemmel kísérje az ebből folyó munkát, hogy az esetleges katolikus tanítástól eltérő részeket kiegészítse, illetve magyarázza.

Martinkovics Viktória PPKE HTK hallgató    


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Karasszon István
Az óizraeli vallás

Budapesti Református Teológiai Akadémia, Budapest 1994, 137 o.
Méret: A/5
Szerző: a Károly Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának professzora


Az óizraeli vallás – Karasszon Istvánnak, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának professzora – a magántanári habilitációs dolgozata.
A szerző egy rövid, ám átfogó képet nyújt az izraelita vallásosság kezdetéről. Mint ilyen – ahogy ezt saját maga is jelzi az előszóban – hiánypótló munka, hiszen a szakterületek terebélyesedésével mind kevesebben vállalkoznak a bibliai vallástörténet szisztematikus megközelítésére.
Természetesen a jelen füzet adataiban nem mérhető össze a résztémákról írt monográfiák nyújtotta bőséggel; ám az ilyen és ehhez hasonló munkák nélkül fenn áll a veszélye, hogy az utóbbiak talajtalanná és átláthatatlanná válnak.
Témái: (istennevek, papság, prófétaság, jog, áldozatbemutatás, előtörténet és ünnepek) önmagukban egységes egésznek tűnnek, de hála a lényegre törő , és tudományos igénnyel történt szerkesztésnek a figyelmes olvasó a könyv letétele után jön rá, hogy sokkal többet kapott ettől a pár oldaltól, mint ezt előzetesen remélte volna.
A felébresztett kérdésekre pedig bő választ találhatunk a gondosan mellékelt bibliográfia segítségével, mely forrásokra a szerző a szövegben is folyamatosan utal, megkönnyítve a visszakeresést.
Egyes fejezetek résztanulmányokként önállóan is olvashatók, (pl: jog, ünnepi alkalmak, prófétaság), mások azonban koherens egészet alkotnak (pl: az istennevekről szóló részek).
Hasznos információkat találunk a két függelékben is, melyek közül az első, a bibliai teológiával foglalkozó módszertani kérdéseket tárgyalja, míg a második, a "kanonikus megközelítés" Childs feltevésére reflektál s továbbgondolva azt, mérlegeli a belőle származó jövőbeli lehetőségeket.
A kötet legnagyobb értéke, hogy sikeresen próbálja betölteni azt az űrt, ami az elmúlt évtizedekben egyre nyilvánvalóbbá vált a magyar nyelvű teológiai könyvkínálatban, s ezzel értékes ajándékozza meg mindazokat, akik a bibliai vallástörténettel foglalkozni szeretnének.
Elsősorban olyan, a bibliai vallástörténet iránt fogékony olvasóknak ajánljuk, akik rendelkeznek teológiai alapismeretekkel, hangsúlyozottan gondolva itt lingvisztikai és történeti elemekre.

Nádor M. Zsombor PPKE HTK hallgató     


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Bernhard Mayer
Filippi levél, Filemon-levél

Stuttgarti Kiskommentár 11. (Sorozatszerkesztő: Tarjányi Béla)


Az "igazi kézikönyv" attribútumával illetném a sorozatnak ezt a kötetét.
Noha nem bocsátkozik hosszas fejtegetésekbe, mégis alapos. A leveleket tematikájuknak megfelelően nagyobb egységekre bontja, majd röviden magyarázza a perikópákat. Megemlíti a különböző nézeteket a vitatott részekről. Bátran kezébe veheti az is, aki nem rendelkezik előtanulmánoykkal, mert regényes stílusa a olvasó elé képzelteti és megeleveníti az akkor ember életét, érzelmeit és hitét.
Tudományossága és tetszetőssége mellé lelki haszon is társul. Alkalmat ad a kora kereszténység és a mai állapotok összehasonlítására. Fejtegetései és burkolt kérdései gondolkodásra késztetnek és a tanulság levonására ösztönöznek.
Pál erőteljes egyénisége átsugárzik a magyarázaton is. "Gyengéd erőszakkal" mintha ma is arra akarna indítani, hogy tegyük már végre a jót és maradjunk is meg abban.
Pál szavai tüzességükből és lelkesedésükből mit sem vesztettek az évszázadok folyamán. Az ember ugyanaz maradt, mint akkor, szavai tehát örök érvényűek. Mindezekhez pedig a kommentár rendkívül alkalmas kiegészítő olvasmányként járul.

Szemere János PPKE HTK hallgató    


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Takács Béla
Mesterségek és foglalkozások a Bibliában

Kálvin Kiadó, Budapest 1993, 165 o.
Méret: A5
Szerző: református lelkész


Takács Béla könyvében a Bibliában található mesterségek és foglalkozások külön betűrend szerinti felsorolásával és kifejtésével találkozunk.
A mű a mindennapi élet felől próbálja a Biblia világát megközelíteni, hiszen a munka kezdetektől az ember istenképiségéhez tartozik. Ezért feltételezi a könyv bevezetőjében a szerző, hogy mindenkinek van mestersége, vagy legalábbis foglalkozása.
A könyv a Biblia ószövetségi és újszövetségi példái során fejti ki a benne szereplő (még ma is létező, vagy már megszűnt) mesterségek és foglalkozások jellemzőit, egyes estekben kiegészítve a magyar néprajzi vonatkozásokkal, illetve református könyvről lévén szó a református hitélet gondolataival és értékes tárgyi világával is találkozunk.
Értéke, hogy a Bibliának az élet minden területére kiterjedő gazdagságát mutatja be.
Ajánljuk mindazoknak, akik a hétköznapi életük világát többletet adó bibliai háttérrel akarják bővíteni.

Szőke Borbála PPKE HTK hallgató    


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Adamik Tamás, Bolyki János, Déri Balázs, Kisdi Klára, Ősz Ferenc, Pesthy Monika, Simon L. Zoltán és Szepessy Tibor [Ford.]:
Apokrif Iratok, Apokrif levelek

Telosz Kiadó, Budapest 1999
Méret: A5
A fordítók: Adamik Tamás: az ELTE Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszékének tanára – Bolyki János: a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Újszövetségi Tudományok Tanszékének tanára – Déri Balázs: az ELTE Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék tanszékvezetője – Kisdi Klára: a nyelvtudományok doktora – Ősz Ferenc: a PPKE-BTK görög-latin szakos egyetemi tanársegédje – Pesthy Monika: Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára


A könyv izgalmas apokrif levélgyűjtemény. Görög, latin, szír, kopt és etióp nyelven megtalált levelek: Aristeas, Heródes és Pilátus, Pilátus és Tiberius, Seneca és Szent Pál, valamint az apostolok levelezésének magyar nyelvű fordítása. Az olvasó megismerheti belőlük az ókeresztény kor emberének élményvilágát, a kor kutatásaihoz fontos adatokhoz juthat, valamint a kanonikus írások sajátos értelmezésével is találkozhat.
A könyv praktikus, kemény fedelű, ízlésesen és átláthatóan szerkesztett. Áttekinthető a tartalomjegyzéke, valamint igen hasznos utószót tartalmaz, amelyben minden levelet röviden, de velősen elemeznek. A gyűjtemény értékes kiegészítést nyújt a kanonikus írásokhoz. Aristeas levele a Septuaginta keletkezésének legendás történetét írja le, valamint a mózesi törvényt nagyon érthetően magyarázza. Megtudhatjuk azt is belőle, hogy az egyes törtvényeket miért adta Isten. Az evangélium tartalmát kifejtő vagy kiegészítő levelek a regényes vagy csodás elemeken kívül értékes, érdekfeszítő magyarázatokat is fűznek az evangéliumokhoz.
Ajánlom azoknak, akiket komolyabban érdekel az ókeresztény kor, és mindazoknak, akik ebből a korból szórakoztató történetekre kíváncsiak. A levelek megértéséhez szükséges a Szentírás és az ókeresztény kor alapfokú ismerete.

Szöllősi Tibor PPKE HTK hallgató    


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Radl, Walter
Galata levél

Stuttgarti Kiskommentár 9. (Sorozatzerkesztő: Tarjányi Béla)
Fordították: Nobilis Márió, Rajkai István, Székely István
Kiadó: Szent Jeromos Biblatársulat, Budapest 1994, 95 o.
Méret: A/5
A szerző 1940-ben született. Teológiát, filozófiát és történelemtudományt Innsbruckban és Bonnban végezte. 1984-től az újszövetségi szentírásmagyarázat professzora az Augsburgi Egyetemen.


A könyvecske egyszerűen közli a Galata levél kommentárját, lényegretörően fogalmaz. Bárki könnyen megértheti. Bőséges szakirodalmat ajánl a függelékben, illetve találhatóak kérdések a Galata levél ismeretének elsajátítását segítendő. Egyaránt használhatják azok, akik tanulmányaik folytán behatóbban foglalkoznak az Újszövetség leveleivel, illetve azok, akik egyszerűen csak érdeklődnek a téma iránt.

Szűcs Tímea PPKE HTK hallgató    


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Kremer, Jacob
2. Korintusi levél

Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest 1994.


A mű a Stuttgarti kiskommentár része része, mely az Újszövetség könyveit, azok szövegét és eredetét vizsgálja.
A könyv A/5-ös formátumú, ragasztott, puhafedeles, 118 oldalas. A Jeromos Bibliatársulat kiadásában került forgalomba Magyarországon.
Jacob Kremer 1924-ben született. Bonnban és Rómában tanult filozófiát és teológiát. Miután végzett lelkipásztorként dolgozott 1954-1962 között és utána az Aachenben kapott tanári állást a teológiai karon, ahol az Újszövetségi Tanszék tanszékvezető professzora lett. Ez a munkája is ezen évek alatt született.
A könyv strukturált és áttekinthető, a laikusok számára is könnyen érthető. Három nagy részből áll: bevezetés, írásmagyarázat és függelék.
A bevezetésben Pál munkásságáról, a levél felépítéséről és a keletkezés történetéről ír. Egy könnyen érthető introdukciós alapot nyújt a későbbi egzegetikai részekhez. A felosztás vázlatos, könnyen áttekinthető és a tudatos olvasását segíti. Rövid kortörténeti áttekintést is tartalmaz, ami inkább figyelemfelkelő, mint tartalmas.
Az írásmagyarázatban különböző szempontok alapján vizsgálja a levelet, melyek tartalmi és teológiai részeket határolnak el. Ezek: a testvéri kiengesztelődésre való felhívás, Jeruzsálem javára való gyűjtés, Pál apostol nagy védőbeszéde.
A függelék csupán két oldalas és eltér a hagyományos függelékektől. Nem források, segédanyagok és kutatási szempontok vannak benne, hanem a könyv olvasását elősegítő kérdések és szempontok. Persze találunk felhasznált irodalmat is, de ez messze nem olyan mértékű, mint amire egy kommentármál számít az ember. Ez is azt mutatja, hogy ez inkább a gondolkodni vágyó keresztényeknek szól, mint a biblikus kutatóknak. De ez nem hátránya, vagy rossz tulajdonsága, végre egy kommentár, amit olyanok is kézbe vehetnek, akik nem rendelkeznek komoly előtanulmányokkal, csupán érdeklődnek a Szentírás iránt és szeretnének többet tudni.
Nyelvezet igen egyszerű, melyre szerintem a fordító, Rajkai István külön figyelmet fordított.
Ez a könyv és a sorozat alkalmas arra, hogy a többre vágyó, igényes és érdeklődő Szentírást forgató keresztények tágabb ismeretekre tehessenek szert, illetve komolyabb tartalmú műveket könnyebben forgassanak utána.

Újházi István PPKE HTK hallgató    


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Rózsa Huba
Kezdetkor teremtette Isten
A bibliai őstörténet magyarázata (Ter 1-11)

Jel Kiadó, Budapest, 210 o.
Méret: 20x13 cm.


Tartalom: Bevezetés a bibliai őstörténethez; Az őstörténet magyarázata: A világ (hatnapos teremtéstörténet), Az ember (teremtése, bűnbeesése, a bűn következményei, emberiség története, vízözön), A népek ( Noé, népek eredete, bábeli torony).
Értékei: a szerző bemutatja, mit nevezünk őstörténetnek, valamint azokat a dolgokat, amik ezzel kapcsolatosak. Így beszél a világ és ember teremtéséről, a bűnbeesésről stb. Bemutatja, hogy mire jutott a tudomány ebben a kérdéskörben (evolúció), hogy a különböző ókori népek milyen mítoszokat tápláltak. Ezeket összehasonlítja a Bibliával, és fényt derít az esetleges hasonlóságra. Majd irodalmi szempontból is elemzi a Szentírási részt.
A szerző rámutat arra, hogy a jelenkorban is fontos szerepe van a teremtéstörténeteknek, nem állak ellentétben a mai tudományokkal, a hívők számára közérthetővé teszi az üzenetet, amit magában hordoz a szöveg.
Miért érdemes elolvasni? Érdekesen magyarázza a két teremtéstörténetet. Az ószövetségi ember fejével gondolkodva felteszi a kérdéseket, amikre Isten a kinyilatkoztatásban válaszol a zsidó népnek. Honnan van az ember? Milyen viszonyban van egymással a férfi és a nő? Milyen az ember helyzete a világban?
Ezt a könyvet haszonnal forgathatja pap, teológus, hittanár és más hívő is, mivel egyszerűen, és színvonalasan tárgyalja a szerző a témát.

Zámbó Anita PPKE HTK hallgató     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Heidl György [szerk.]
AKÉDA – Ábrahám és Izsák története az egyházatyák értelmezésében

A szemelvényeket fordították: Heidl György, Orosz Athanáz, Simon Sándor, Somos Róbert, Tóth Péter
Kairosz Kiadó, 2004, 147 o.
Méret: 18x12,5 cm

Az Akéda, vagyis Izsák megkötözése, feláldozása az Ószövetség egyik legközismertebb története, s egyben az egyik legvitatottabb is. Ábrahám kész volt Isten szavára feláldozni egyszülött fiát, de az Úr végül megkönyörült rajta, látván hitét és áldozatkézségét. Koronként és felekezetenként kísérletek történtek, hogy megpróbálják értelmezni a szöveg kapcsán felmerült kérdéseket. Attól függően, hogy hívő olvassa, vagy a modern ember gyanakvása vizsgálja, más és más értelmezések keletkeztek a századok folyamán.
A könyv egy szöveggyűjtemény, ami az egyházatyák magyarázatát tartalmazza Izsák feláldozásával kapcsolatban. Órigenész, Nüsszai Szent Gergely, Aranyszájú Szent János, Alexandriai Szent Kürillosz, Szír Memró, Szent Ambrus, Szent Ágoston és Beda Venerabilis kommentárjai és homíliái segítenek megtalálni a szöveg által felmerült kérdésekre a válaszokat. A könyvhöz Hankovszky Béla írt bevezetőt, melyben elemzi a történet értelmezésére történt kísérleteket. Az ún. "kritika előtti időben" nem vetettek fel kérdéseket. Ábrahám tettét a hit és az engedelmesség követendő példájaként állították a hívő olvasó elé. Az ókori és a középkori szerzők számára nem volt kétséges e történet historikus volta, számukra az Írás Isten üzenete, amelyet a mi okulásunkra írtak le, s így követendő mintául szolgál a hívőknek. E kötetben közölt írások, az ó-és középkor képzőművészeti alkotásai mind szilárd hitet tükröznek. Ábrahám Isten iránti szeretete és engedelmessége miatt lett volna képes feláldozni fiát és mindazt, amit általa ígért neki Isten. A modern kor embere azonban kritikusan kezdte szemlélni a szöveget. Feltették a kérdést: hogyan kell vizsgálni a szöveget, a betű szerinti értelem felől, vagy az egész szöveg mondanivalója világítja meg az egyes részeket? Ezek a problémák azonban feloldódnak a keresztény felfogásban, mely szerint az egész Ószövetség, s így Ábrahám és Izsák esete is Krisztus előképének tekintendők, s így a hit megközelítéséből feltárul az igazi értelem, vagyis Krisztus áldozata.
Ez a válogatás segítséget nyújthat mindazoknak, akik szeretnének e kérdésekre választ kapni, a szöveggyűjtemény pedig több szemszögből világítja meg az Akédát, ezzel is rávezetve az olvasót a bibliai szövegek mélyebb megértésére.

Théry Andrea PPKE HTK hallgató    


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Gyürki László
A BIBLIA FÖLDJE – A magyar bibliafordítások története

Biblikus írások 4.
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1998.
Szerző: katolikus biblikus tanár és kutató.

A mű első felében a szerző 3 nagy témát tárgyal.
Az első részben végigvezet minket a
Szentföldön és annak környékén. Külön-külön fejezetet szentel az említett terület 7 tájegységének: a Jordán és a Holt tenger vidékének, Szamáriának, Galileának, A tengerparti síkságnak, Sefalának, Judeának és Jeruzsálemnek, és Negevnek. A területek elhelyezkedését térkép szemlélteti.
Hiányosságként érzékelem, hogy bár a térkép bemutatja a területek földrajzi elhelyezkedését, de ezen felül semmi többet nem tudhatunk meg belőle. Az egyes fejezetek részletesen beszámolnak a táj természeti adottságairól, városairól. Képzeletünkben megjelenhetnek az egyes vidékek, de ezek pontosabb behatárolásához sajnos a térképen nem kapunk semmilyen vizuális segítséget. Így e könyv olvasása, és a tartalom könnyebb érthetősége megkívánná, hogy állandóan tartsunk magunknál egy részletes bibliai térképet.
Hogy pozitívumot is említsek, kiváló ötletnek tartom, hogy a szerző összegyűjtötte azokat a bibliai helyeket, ahol az egyes vidékek említve vannak – és ezt 2-3 fejezetenként hozza.
A második rész főcíme:
Szűz Mária a Sion hegyén Jézus feltámadása után. A szerző archeológiai eredmények, és irodalmi emlékek segítségével támasztja alá az a feltevést, hogy Mária Jézus feltámadása után valószínűleg a Sion hegyén lakott. Itt visszavonultan, mintegy rejtetten élt, az emberek mégis érezték jelenlétét, az alakuló keresztény közösség érezhette lelki befolyását. Így a Sion valóban a kereszténység bölcsője, Mária pedig az anyjává vált a születő Egyháznak.
A harmadik rész címe:
Mária-szentélyek a Szentföldön a bizánci korban.
A szerző arra a kérdésre próbál meg felelni, hogy milyen volt a Mária tisztelet a kereszténység nagy virágzása idején Palesztinában. E kérdés megválaszolását nemcsak irodalmi emlékék bemutatásával igyekszik a szerző megtenni, hanem úgymond "felkeressük" a bizánci kor Mária szentélyeit is.
Először az evangéliumi eseményekre emlékező szentélyeket látogatjuk végig – úgymint: Názáretet, Ain Karimot, Betlehemet, Kánát, Jeruzsálemet, és a Szent Siont. Ezek után az apokrif iratokban említett események színhelyeivel ismerkedhetünk meg. Végül a szerző még felsorolja azokat a korabeli szentélyeket, amik úgyszintén a Mária tisztelet tanúi. Összességében 18 emlékhellyel ismerkedhetünk meg Gyürki László kalauzolásával.
A szent helyek többnyire Mária életének egyes eseményeire emlékeztettek, vagy üdvösségünk történetéhez kapcsolódtak. A korai palesztinai keresztény közösségek megőrizték e helyek tiszteletét, de nem építettek különösebben nagy szentélyeket az egyes események helyeinek tiszteletére. Csak a bizánciak érkezésével kezdődik meg a szentélyek építése.
"Azt is mondhatjuk, hogy a Mária szentélyek mintegy nyitott kapuk lettek, amelyeken át a zarándokok megcsodálhatták a palota belsejét, vagyis azokat az üdvözítő tetteket, amelyeket Krisztus ezen e földön vitt végbe."

A mű második része
a magyar bibliafordításokkal foglalkozik.
A II. Vatikáni Zsinat a Dei Verbum kezdetű dogmatikai konstitúciójában megfogalmazta, "Krisztus hívei előtt szélesre kell tárnia kaput, hozzájussanak a Szentíráshoz." Bár ezt az iratot csak a 20. században adta ki az Egyház, mégis nyilvánvaló, hogy már a kezdetektől ez a szemlélet uralkodott az Egyházban. A kereszténység terjedésével együtt járt a szent iratok terjesztése is. Az tudnivaló, hogy az egyház nyelve a latin volt, de arról is korai emlékeink vannak, hogy a liturgiában felolvasott Szentírás-részletek, és az igehirdetés a nép nyelvén folyt. Ez nem történhetett másképpen, csak ha voltak lefordított szövegek.
E részben a szerző arra törekedett, hogy a kezdetektől napjainkig összegyűjtse, és bemutassa a fordítás folyamatának alakulását. Végigveszi a korabeli nyelvemlékeket, kódexeket, melyekben magyarra fordított bibliai szövegrészletek vannak. Sőt, nemcsak ezeket mutatja be, hanem felsorolja azokat a szövegeket is, melyek ugyan nem tartalmaznak a Bibliából fordított részleteket, de tartalmuk alapján arra következtethetünk, hogy az adott korban már voltak ismert fordítások.
A későbbi korokból már név szerint említi az ismert bibliafordítókat, és röviden ismerteti munkásságukat.
A tájékoztatást a legújabb katolikus és protestáns bibliafordítások történetének leírásával zárja. (Természetesen csak az 1998-ig kiadott Bibliafordításokat tudja említeni – mivel ekkor történt a mű publikálása).
A két fő részt részletes irodalomjegyzék zárja. Az érdeklődő a felsorolt magyar és idegen nyelvű irodalmi forrás alapján tovább kutathat, és tájékozódhat az adott témában.

Leho Andrea PPKE HTK hallgató    


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Mócsy Imre S.J.
Az evangéliumok hitelessége

Biblikus írások 5.
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2001, 168 o.
Méret: 13,5x20 cm
Szerző: katolikus biblikus professzor (+ 1980)

A könyv terjedelmét tekintve nem riasztja le az olvasót első látásra, hiszen csupán 168 oldal. Képek nincsenek a könyvben, kivéve a hátlapon, itt láthatjuk Mócsy Imre képét. Lábjegyzetet ritkán használ, irodalom jegyzékét a könyv végén találjuk meg, kódexeket és papiruszokat használ fel.
A címen elgondolkodva érdekes dolgokat sejthetünk mögötte, és olyan embereknek is felkeltheti az érdeklődését, akik nem mélyen hívők, vagy éppen keresők. Az előszóban olvashatunk arról, hogy milyen körülmények között és miért vállalta el az író a könyv megírását
A tartalmát három fő részre bontja, a három megközelítési forma:szövegkritikai, irodalom kritikai, történeti kritikai szempontból.
Mócsy Imre tudományosan bizonyítja be az evangéliumok hitelességét úgy, hogy érdekes és alapos is. Nem rendszeres tudományos értekezés, inkább csak egy kis ízelítőt ad a bibliai kritika tudományának néhány ágáról, és a segédtudományok néhány adatának összeállításával azt a biztos tudatot szeretné ébreszteni az olvasóban, hogy az Újszövetség könyvei nemcsak hitünk tanítását tartalmazzák, hanem ugyanakkor a legreálisabb, legszavahihetőbb történelmi dokumentumok is. Ha valakit ez a kérdés komolyan érdekel, akkor ez az írás is érdekes lesz.

Gőcze Katalin PPKE HTK hallgató     


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


John testvér, Taizé
Mennyei Atyánk

Fordította: Dr. Thorday Attila
Agapé, Szeged 2003, 100 o.
Méret: 13,5x20 cm
Szerző: Taizé-i szerzetes

A Mennyei Atyánk c. könyv a Miatyánk imádságot követi végig gondolatonként. Így a könyv a nyolc gondolat alapján nyolc fejezetben tárgyalja az Úr imádságát. Ehhez kapcsolódik a bevezető és a befejező fejezet, melyek címe egy-egy szentírási idézet.
A bevezető gondolatok kiindulópontja a keresztség, melynek során a megkeresztelt megkapja az Evangélium és a keresztény élet magját, amit azonban táplálni kell, hogy növekedhessen. A kibontakoztatás egyik fő forrása az imádság, amire Jézus is példát adott imádságos életével. A tanítványok látták mesterük Istennel való bensőséges kapcsolatát, ezért arra kérték Jézust: „taníts meg minket imádkozni.” E könyv rávilágít arra, hogy a Miatyánk egyszerűnek tűnő gondolatai mögött milyen mély jelentésrétegek húzódnak.
A következő nyolc fejezet a Miatyánk egy-egy mondatának, gondolatának jelentését fejtegeti. Minden fejezetben szó esik a zsidóságban, az Ószövetségben gyökerező gondolati háttérről, a Jézus által hozott új és mélyebb jelentésekről, ill. a mai keresztény ember számára levonható tanulságokról.
A befejező fejezet fő témája, hogy a keresztény ember zarándokúton jár e világban. A Miatyánk a keresztény hit központi magját tárja fel az ezt az imádságot imádkozóknak, s kifejezi, hogy Isten e zarándoklathoz megad minden szükséges dolgot, ha az ember bizalommal fordul a Mennyei Atya felé.
A könyv szerkezete jól tagolt, formátuma átlátható, a legfontosabb gondolatok dőlt betűvel szedettek. Mindez azt eredményezi, hogy a könyv jól áttekinthető és könnyen olvasható.
A Miatyánk nyolc gondolata előtt, a fejezetcímek alatt, egy-egy Simon Andrástól származó egyvonalas rajz látható, melyek már önmagukban is alkalmasak az elmélkedés megkezdésére.
A nyolc fő fejezet (a Miatyánk gondolatai) felépítése logikus és érthető. Elsőként mindig az ószövetségi, ill. a zsidó hagyománnyal kapcsolatos háttérről esik szó, melyek jól megvilágítják a Jézus által rövid gondolatba foglalt mondanivaló mélyebb értelmét. Ennek során sok szentírási rész kerül elő, melyek egy része a könyvben is idézve van, másik részükre azonban csak utalás történik. Ez a módszer azért előnyös, mert az olvasót a Szentírás kézbevételére serkenti, s ez újabb gondolatok elindítója is lehet. A történelem során kialakult háttér bemutatása után esik szó arról, hogy Jézus mely gondolatokkal bővítette a régi jelentésréteget, s ezt számos újszövetségi hellyel való párhuzamba állítás is igazolja.
Minden fejezet végén található két-három, az elmélkedést és a beszélgetést segítő kérdés, melyek többnyire szentírási helyek tanulmányozására, ill. személyes tapasztalatok felidézésére ösztönöznek.
A könyv forgatása sokak számára tanulságos lehet: minden nagykorú kereszténynek érdemes lenne kézbe vennie egyénileg is, és segítségével elmélkedni az egyik legfontosabb imádságunkon. A könyv segítséget jelenthet egy-egy hittanórára, bibliaórára vagy közösségi beszélgetésre való felkészülésben is.

Bodorics Andrea PPKE HTK hallgató     

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Tarjányi Béla
Biblikus teológia – Tanulmányok

Biblikus Írások 3.
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 1998, 168 o. (+ függelék)
Méret: 13x20 cm
Szerző: római katolikus teológus, a PPKE-HTK Újszövetségi Szentírástudományi Tanszékének professzora

A Biblikus teológia – Tanulmányok c. könyv a keresztény teológia útvonalát tartalmazza, melynek középpontjában Jézus megváltó tette és Istennek a benne kinyilvánított mérhetetlen szeretete bontakozik ki.
Betekintést nyerhet az olvasó a család összetételébe a pátriárkák, illetve Jézus korában, értékes gondolatokat olvashat arról, hogy Krisztus szerint a családtagok egymáshoz tartoznak, közöttük nincsenek különbségek. Megismerkedhet a keresztény vallás, és erkölcs  kialakulásával, kiemelve a három fontos alapelvet: egyenlőség, szeretet, szolgálat, amelyre nemcsak a közösség összetartozása, hanem törvények és faladatok is épülnek. Az evangéliumok hitelessége, hívő-, nem hívő utókor tárgyalása mellett fontos gondolatokat tartalmaz a szentírástudomány mai helyzete, közösségteremtő ereje, a módszer születése és mibenléte, hiszen szentírási idézetek segítségével, vázlatosan szemünk elé vetíti a mondanivalók feltárását. Minél világosabb a mondanivaló az ember számára, annál megfelelőbb lesz az alkalmazás.
Számomra a fiatalok szerepe a Bibliában rész kiemelendő. Jézus örömhíre a fiataloknak szól, olyanoknak, akik nem gyermekek, de még keresők, kezdők, és kezdeményezők, hiszen fiatal lelkekben talál a legtermékenyebb talajra a keresztény tanítás.
A könyv hangvétele könnyed, tartalma átlátható, a fejezetek szisztematikusan épülnek egymásra,a megértés teljességének eléréséhez ábrás illusztráció is adott.
Ajánlom mindazok figyelmébe, akik szilárd ismeretek birtokában még jobban szeretnének elmélyülni a témában, akik közös bibliaolvasást szeretnének szervezni, hiszen támpontnak egy egyszerű formája olvasható a könyvben. Illetve bátran forgathatják azok is, akik nem rendelkeznek megfelelő információval, mégis tágítani szeretnék látókörüket.
A könyvet tanulmányozva, ószövetségi, és újszövetségi példákon keresztül világossá válhat a keresztények számára, mily nagy ajándék részesei, melyet Jézus személyében kapott a világ.

Ivancsó Ágnes PPKE HTK hallgató     


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *