A Káldi-Neovulgáta Biblia kiadása

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, 1997

Társulatunk kiadásában megjelent és az eddigi Biblia-árakhoz képest igen kedvezményes áron kapható a Káldi-Neovulgáta Biblia. Ez új katolikus Biblia magyar alapszövegként az eddigi legjobban sikerült katolikus bibliafordítást, a Káldi-féle szöveget veszi alapul. Ezen a Vulgátát igen pontosan követő és szép, veretes magyarsággal megírt szövegen csak akkor változtat, ha az az eredeti szövegektől eltér, vagy azokat helytelenül értelmezi, mindig szem előtt tartva a Neovulgáta szövegét, illetve azokban az esetekben, amikor a magyar nyelv időközbeni fejlődése ezt megkívánja. Az új katolikus Biblia ezzel beáll a magyar bibliafordítások legjobb hagyományába, egyúttal azonban a modern bibliakutatás eredményeit is figyelembe veszi. És megvalósult régi álmunk: megjelent a katolikus Zsebbiblia.

Előzmények – Társulatunk számára kezdettől fogva a következők voltak a legfőbb célkitűzések: lehessen elegendő Bibliát kapni, legyen ez a Biblia jól kezelhető (hordozható), legyen olcsó, és minél több jusson belőle a határainkon túl élő magyar testvéreinknek. E célok megvalósításához mindenekelőtt szövegre volt szükségünk. A forgalomban lévő katolikus Szentírás, a Szt. István Társulat Bibliája a kilencvenes években már 20 éve készült, és sok helyen javításra. Javaslatunk, hogy készüljön immár új fordítás – valóban az eredeti szövegekből – lelkes fogadtatásra talált, de a kezdeményezés rövidesen elenyészett. A meglévő 1973-as szöveget nem volt jogunk kiadni. Nem maradt más választásunk, minthogy elővegyük és revideáljuk a klasszikus katolikus Káldi-féle bibliafordítást az 1920-as, 30-as években megjelent és alaposan átdolgozott szöveget alapul véve. Két volt levelezős hallgatónk, Puskás Ilona és Mária az egészet számítógépre vitte, tíz-tizenkét biblikus kolléga pedig és munkatársaink revideálták a régies szöveget (mindenekelőtt a régies alakokat, mint pl. a "mondta vala", "mondá" kifejezéseket kellett modernizálni).

Még így is kérdéses volt, hogy megkapjuk-e a szükséges püspökkari engedélyt a kiadáshoz, hiszen volt már a Magyar Egyháznak egy bibliafordítása. Ekkor egyik jóakarónknak, Ternyák Csaba püspök úrnak (aki akkor a Püspöki Konferencia titkára volt) szenzációs ötlete támadt: A Zsinat után a régi Vulgáta revíziója megtörtént, és elkészült a Neovulgáta bibliafordítás, amely (ökumenikus alapon összehívott) szakbizottság évtizedes munkájának és a világegyházból érkező visszajelzéseknek eredményeként igen szerencsés ötvözete a katolikus bibliafordítás legjobb hagyományainak és a modern bibliatudománynak, és így »egyfajta alap, melyre az igen szeretett klérus biblikus tanulmányai is támaszkodhatnak, főként ott, ahol nincsenek megfelelő szakkönyvtárak és a megfelelő tanulmányok elvégzése több akadályba ütközik.« (Allocutio, 1977. dec. 22.; Osservatore Romano, 1977. dec. 23.). Ternyák püspök úr ezért azt javasolta, hogy a Vulgátából készült Káldi-szöveget igazítsuk oda a Neovulgátához, és így egy igen értékes, teljesen újszerű és modern bibliafordítást kapunk. Miután ez megtörtént, a kiadáshoz sikerült megkapnunk a Püspöki Konferencia engedélyét.

A kiadás – Természetesen hordozható formátumot, ún. Zsebbibliát terveztünk. Magam is, de sok ismerős barátom és fiatal ismerősöm hiányolta ebben az időben, hogy nekünk, katolikusoknak miért nincs olyan kis, hordozható Bibliánk, mint a protestáns testvéreinknek. Még a lelkigyakorlatokat vezető páterek is a protestáns Bibliát viszik magukkal, nem a lexikon-méretű katolikus kiadást. De ekkor már semmi akadálya nem volt annak, hogy a tördelést ennek megfelelően végezzük, és megtervezzünk egy jól hordozható és kezelhető bibliakiadást.

Aztán megrendeltük a nyomdában. Első alkalommal valamivel több, mint 20.000 példány készült belőle. A kiadás anyagi feltételeit hazai jótevőink biztosították, valamint Kondor Lajos SVD atya (Fatima), a Kölni Főegyházmegye, az Osztrák Bibliatársulat, az ausztriai C & A divatcég és Wetzstein József klaretinus atya. Az ő segítségükkel volt lehetséges, hogy a bibliákat fél áron (1000 Ft alatt) tudtuk a hazai egyházi közösségek számára biztosítani.

Ebből a kiadásból a németországi Klaretinus Rendtartomány mintegy 1000 darabot ajándékozott a Kaposvári egyházmegyének, az Osztrák Bibliatársulat (Österreichisches Kath. Bibelwerk, Klosterneuburg) támogatásával pedig 1600 db-ot a felvidéki, 2000 db-ot a kárpátaljai, 650 db-ot az erdélyi, 1350 db-ot pedig a vajdasági magyaroknak tudtunk eljuttatni. A külföldre kivitt 6500 biblián túli készlet (kb. 15.000 db.) itthon néhány hét alatt elfogyott.

 

A fogadtatás – A kisméretű, olcsó Bibliának nagyon sokan örültek. Néhány részlet a visszajelzésekből:

– »Igazi, szívbéli öröm volt kézbe venni a Szent Jeromos Bibliatársulat egykötetes Szentírását. Eddig csak protestáns testvéreinknek volt könnyen kezelhető, zsebformátumú teljes Szentírásuk. Több évszázad után végre nekünk is van már szép kiadásunk a Könyvek Könyvéből. Minőségi papíron, tetszetős és jól olvasható betűtípussal és kétféle méretben is. A gondviselő Isten áldása legyen mindazokon, akik szorgalmazták megjelenését, akik a kiadásán bármilyen módon munkálkodtak, közreműködtek.

Ezt a kiadást már bárhol kézbe lehet venni: buszon, vonaton, magunkkal vihetjük utazásaink során, elfér táskánkban, oda tudjuk tenni szatyrunkba, bőröndünkbe, diplomatatáskába, de felöltőnk nagyobbik zsebébe is belefér. Igazi kinccsel ajándékoztak meg bennünket. Köszönet és hála érte. Amikor kézbe vesszük, mindenkor hálával kell gondolnunk azokra is, akik támogatták e szép kivitelű könyvet, elérhető árúvá tették. Így sok család, sok Szentírást olvasó keresztény ember gazdagodhat hitében és lélekben általa (...)

Köszönet a `Vedd és olvasd` mellékletért is. Jó ötlet volt, hasznos melléklet!« (N.N. plébános, Pély)

– »Nagy örömmel vettem kezembe a megküldött két Szentírást. Gratulálok, hogy kitartó munkád eredményeként megszületett.« (+ N. püspök)

– »Hálásan megköszönöm az új Szentírást, és szeretettel gratulálok hozzá. Nagyszerű, nagy örömöt jelent számomra és sokak számára megjelentetése.« (+ N. püspök)

– »Szeretném megköszönni azt a segítséget, amit a Szentírás új kiadásának a közreadásával kaptunk. A hitoktatók örömmel vették kézbe, hiszen méreténél fogva is praktikus számukra.

Ugyanakkor óriási segítséget jelent a Szentírás igen kedvező ára, hiszen így lehetővé válik, hogy a hitoktatók egyre több gyerekhez, fiatalhoz, felnőtthöz juttassák el az Evangélium üzenetét.

Különösen nagy jelentősége van ennek a lehetőségnek, hiszen a Kis Egyházak, szekták nagyon olcsón, sok esetben teljesen ingyenesen teszik ezt. Mivel nagy igény mutatkozik, remélem, hogy a későbbiekben is lesz lehetőségünk elérhető áron hozzájutni a Szentíráshoz.« (N.N. hitokt. felügyelő)

– »Hálás köszönetünket fejezzük ki a Szent Jeromos Bibliatársulatnak és mindazoknak, akik áldozatos munkájukkal lehetővé tették, hogy az új, Káldi-Neovulgáta Szentírásfordítás megjelenhessen. Jó ízlelgetni szép magyarságát, amely egyúttal az eddigi fordításoknál pontosabban és hűségesebben tükrözi az eredeti szöveget. Külön erénye a bevezetők és a lábjegyzetek, amelyek a modern bibliakutatás talaján álló, ugyanakkor egyszerű és mindenki számára közérthető gondolattokkal segítenek a bibliai szövegek pontosabb megértésében és a történeti háttér alaposabb megismerésében. Igazi újdonságként hat az új Biblia könnyű kezelhetősége és mobilitása, amely lehetővé teszi, hogy  amolyan útitársként elkísérje olvasóját mindenhová, miként az emmauszi úton is csatlakozott a tanítványokhoz az örök isteni Ige.

A Jóisten áldását kérjük mindazokra, akik részt vettek ebben a nagy és felelősségteljes munkában.« (6 paptestvér aláírása)

– »Másfél nap telt el, miután hazaérkeztem [a 600 bibliával], és mihelyt papok tudomást szereznek a szállítmányról, ötvenes adagban szeretnének rendelni. Már legalább hat-hét ilyen esetem volt ezen a rövid idő alatt is. Úgyhogy a hála szerintem Erdély katolikus magyarságának hálája. És az a mód, ahogyan az emberek óhajtják a bibliákat, olyan szomjúságot tükröz, mely engem is meghatott, és amelynek kielégítése ezek után még komolyabb megfontolást igényel.« (N.N. Gyulafehérvár)

– »Ezúton szeretném Neked és munkatársaidnak megköszönni az új Szentírást. Remélem, másnak is eszébe jut a köszönet, hiszen ezzel a munkával és általában a Szent Jeromos működésével igen komoly hiányt pótolsz. Tudom, hogy végül is az Úr az, aki megköszöni a szolgálatot, de szükséges, hogy emberi kapcsolatainkban ilyen visszajelzés is szülessen.« (N.N. érseki helynök)

– »Hálásan köszönöm, hogy a Neovulgáta alapján fordított és a Szent Jeromos Bibliatársulat által kiadott új magyar nyelvű Szentírást számomra megküldeni szíveskedtél.

Mindannyian tudjuk nagyon jól, hogy ez a ragyogó fordítás a Te munkád! Szívből gratulálok hozzá! A mi Urunk áldjon meg érte kegyelme bőségével! Nekem különösen azért is nagyon tetszik ez a fordítás, mert felismerhető benne liturgikus istentiszteleteinken az általunk használt fordítás miden szépsége, természetesen mai formában, de mégis megőrizve a régi fordítás minden értékét. A szöveg kiválóan énekelhető, ami nekünk görögöknek fontos szempontnak számít!« (N.N. irodaigazgató)

– »Tudtommal a Biblia ára több, mint 1.300 Ft, mi pedig 980 Ft-ért kaptuk, amelynek nagyon örültünk. Amint hallottam, ezt azért kaphattuk olcsóbban, mivel voltak jószívű adakozók, akik hozzájárultak a Biblia kiadásának költségeihez. Ezt a 980 Ft-ot sem tudják növendékeink kifizetni, ezért az Egyházközségünk is minden egyes Bibliát ettől is olcsóbban adja, hogy minden gyerek kezébe adhassuk.« (N.N. plébános)

– »Nagyon örültünk, amikor a Szent Jeromos Bibliatársulat a nyáron kiadta a Káldi-Neovulgáta Szentírást. Örömünknek több oka is volt, egyrészt a Szentírás olcsó ára, ami elengedhetetlen, ha azt akarjuk, hogy Isten szava mindenkihez eljusson. Másrészt könnyen kezelhető, tetszetős formája és közérthető nyelvezete.

Nagy volt tehát a bánatunk, amikor a Szentírás néhány hét alatt elfogyott. Nagyon örülnénk, ha a Szentírást mielőbb újranyomnák, és kapható lenne.« (8 paptestvér aláírása)

– »Nagy örömmel vettem kezembe a Káldi-Neovulgáta szentírásfordítás kisméretű kiadását, ami óriási hiányt pótol a magyar egyházban. Engedje meg, hogy gratuláljak ehhez a szép teljesítményhez. A Bibliatársulat virágzásának, a hazai lelkiéletben, evangelizációban betöltött fontos szerepének jele ez számomra.« (N.N.N., Miskolc)

 

A folytatás – A Káldi-Neovulgáta Zsebbiblia második kiadása már 1997 Karácsonyára megjelent újabb 20.000 példányban. Azóta túl vagyunk a 150.000 példányon (emellett kb. 40.000 Újszövetség). Ebből a kiadásból mintegy 15.000 db jutott el a határainkon kívül élő magyar katolikus testvérekhez.

 

Székely János részletes ismertetése és értékelése

                                 a Káldi-Neovulgáta Bibliafordításról > > >

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Hiányzó versek – Az Újszövetség újabb kiadásaiban, amelyek az eredeti görög szövegnek ún. kritikai kiadása (Nestle-Aland, Novum Tes­tamentum Graece, Stuttgart) alapján készültek (így a latin Vul­gá­ta megújított változatában, a Nova Vulgata-ban is) kimaradnak az olyan újszövetségi szöveg-részletek, amelyek a Vulgátában egykor ben­ne voltak, de a régebbi görög kéziratokban nem szerepeltek. Mivel az általánosan használt versbeosztást nem lenne szerencsés módosítani, ezekben az esetekben a szentíráskiadások jelzik az egykori versszámokat, a későbbi keletű szöveg-kiegészítéseket viszont már nem. A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat által gondozott Kál­di-Neo­vul­gáta kiadásban a kimaradt szövegeket lábjegyzetben közöltük. (A Békés-Dalos fordítás ezeket zárójelbe tette.)

Az egykori szöveg-kiegészítések a következő helyeken voltak: Mt 17,21; 18,21; 23,14; Mk 9,44; 9,46; 11,26; 15,28; Lk 23,17; Jn 5,4; 8,37; Csel 15,34; 24,7; 28,29. Ma ezeket a szövegeket nem te­kint­­jük a Szentírás részének.                   


Az alábbiakban áttekintjük ezeket a helyeket, és jelezzük, hogy a kihagyott szövegek megtalálhatók-e a (4. században készült) Vatikáni ill. a Sínai kódexben:

 

 

 

Szöveg

Vatikáni

Sínai

Mt

17,21

Ez a fajta pedig nem megy ki másképp, mint imádság és böjtölés által.

nem

igen
(2. kéz)

 

18,11

Mert az Emberfia üdvözíteni jött azt, ami elveszett.

nem

nem

 

23,14

Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Mert megeszitek az özvegyek házait, hosszú imádságokat mondván, ezért súlyosabb ítélet alá estek.

nem

nem

Mk

9,44

Ahol a férgük ki nem hal, és a tüzük el nem alszik.

nem

nem

 

9,46

Ahol a férgük ki nem hal, és a tüzük el nem alszik.

nem

nem

 

11,26

Hogyha ti meg nem bocsátotok, a ti Atyátok, aki a mennyekben van, ő sem bocsátja meg nektek vétkeiteket.

nem

nem

 

15,28

És beteljesedett az Írás, amely azt mondja: És a gonoszok közé számíttatott.

nem

nem

Lk

23,17

Az ünnepnapon ugyanis szabadon kellett nekik bocsátani egyet

nem

igen

Jn

5,4

Mert az Úr angyala időnként leszállt a tóba és felkavarta a vizet. Aki a viz felzavarása után először ment a tóba, meggyógyult, akármilyen betegségben sínylődött is.

nem

nem

Csel

8,37

Fülöp erre azt mondta: Ha hiszel teljes szivedből, akkor szabad. Az így felelt: Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.

nem

nem

 

15,34

Szilás azonban jónak látta, hogy ott maradjon, ezért Júdás egyedül megy el Jeruzsálembe.

nem

nem

 

24,7

Ítélkezni akartunk felette a magunk törvénye szerint. 7.v. Liziás ezredes azonban közbelépett, s nagy karhatalommal kiragadta őt a kezünkből. Egyben megparancsolta, hogy hozzád jöjjenek, akik vádat emelnek ellene.

nem

nem

 

28,29

Ezeket mondta, mire a zsidók kimentek tőle, s közben sokat vitatkoztak egymás között.

nem

nem

 

A fenti példákból látható, hogy milyen messzemenően támaszkodik a mai bibliai szövegkritika a Vatikáni kódexre, és hogy a legtöbb esetben ennek a szövegét tekinti a Biblia eredeti szövegének. (Ez is világosan mutatja a Vatikáni kódex egyedülálló értékét.)