Biblia Éve 2008
kiemelt programok
egyházmegyénkben


  Honlapunk: szentiras2008

 Szeretettel meghívok 2008. jubileumi évben a Biblia Éve egyházmegyei programjaira minden Paptestvéremet, a szerzetesrendek tagjait, hitoktatókat, világi lelkipásztori kisegítõket, képviselõtestületek tagjait, oktatási intézményeink tanárait, diákjait, lelkiségi mozgalmakat, családokat, fiatalokat, cserkészeket, egyházközségeink tagjait, minden jó szándékú embert. Kérek mindenkit, hogy elkötelezett bekapcsolódásukkal tegyék hitelessé és eredményessé meghirdetett programjainkat.

2008. január 19.
A Biblia Éve megnyitása egyházmegyénkben
- és a róla készült beszámoló


A szentmise végén a fõpásztor meghirdette a Székesfehérvári Egyházmegyében azokat a programokat, amelyek a Katolikus Püspöki Konferencia és Protestáns egyházak által meghirdetett Biblia Évéhez kapcsolódnak.

 

18 óra

Székesegyház


2008. január 20-27.
Ökumenikus imahét - és a róla készült két beszámoló nyitó nap és
záró nap


Vegyünk részt az ökumenikus imahét alkalmain, keresztyén testvéreinkkel közösen elmélkedjünk Isten szaváról és kérjük a Jézus szavai szerinti egység megvalósulását.

 

18 óra

Az esemény Székesfehérvár és más települések

 

templomaiban zajlik.


2008. február 2. (szombat)
Gyertyaszentelõ Boldogasszony (Urunk bemutatása) ünnepe - és a róla készült beszámoló


Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepén imádkozzunk közösen - legalább lélekben egyesülve - hogy Isten bensõ sugallatait mindig hûségesen követve, lelkiismeretünk szavára hallgatva járjunk az életszentség útján. Vegyünk példát Máriáról, az agg Simeonról és az idõs prófétaasszonyról, Annáról, akik Istenre figyelve éltek.

 

18 óra

Székesegyház


2008. február 11. (hétfõ)
Lourdes-i jelenések 150. évfordulója - és a róla készült beszámoló


A Lourdes-i jelenések 150. évfordulóján kérjük a "Betegek gyógyítóját", hogy lelki bajainkból, erkölcsi hanyatlásunkból a kinyilatkoztatás kegyelme emeljen ki és segítsen, hogy a magunk megszentelésével hozzá járuljunk hazánk és népünk erkölcsi felemelkedéséhez.

 

17 óra

Székesegyház


2008. április 12. (szombat)
Szentírás Napja – Ifjúsági Találkozó - és a róla készült beszámoló


Meghívom a fiatalokat, hogy merjék úgy olvasni a Bibliát, mint Isten nekik címzett üzenetét, és hogy azt, amit az olvasás által megismernek, bátran valósítsák meg életükben. Merjék életük jelszavává tenni: "Szólj Uram, mert hallja a te szolgád!" (1Sám 3,9) Örömmel vegyenek részt Székesfehérváron azon az ifjúsági találkozón, mely a "Szentírás Napja" nevet viseli.

 

9-tõl 17 óráig

Székesfehérvár


2008. április 19. (szombat)
Biblikus Konferencia - és a róla készült beszámoló


Vegyünk részt a Biblikus Konferencián, melyet a Szent István Mûvelõdési Házban rendezünk, hogy minél több, megalapozott és korszerû ismeretre tegyünk szert a Szentírással kapcsolatban.

 

10-tõl 16 óráig

Szent István Mûvelõdési Ház


2008. május 1. (csütörtök)
Áldozócsütörtök napján szentségimádás - hír


Áldozócsütörtökön úgy legyünk templomainkban az egyházmegyei szentségimádáson, hogy meghalljuk Isten személyesen hozzánk intézett szavát, és arra készségesen tudjuk kimondani a magunk igenjét, miként azt tették Mária és a szentek is.

 

17-19 óra

Egyházmegyénk minden templomában.


2008. május 12. (hétfõ)
4. Egyházmegyei Nap - Pünkösdhétfõ - és a róla készült beszámoló

 

9-tõl 16 óráig

Balinka


2008. május 24. (szombat)
"Biblia Éve" kiállítás - és a róla készült beszámoló


Tekintsük meg Biblia Éve kiállítást, legyen ez közös programja a családoknak, a közösségeknek, mely által mélyülhet nem csak hitünk, de erõsödhetünk emberi kapcsolatainkban is. Hívom e kiállítás megtekintésére más vallású és a hit örömét nem ismerõ embertársainkat is.

 

10 óra

Egyházmegyei Múzeum


2008. szeptember 6. (szombat)
Látónap - hír


Az egyházmegyei "Látónapon" keressük közösen Isten Szentlelkének segítségével a Biblia jobb megismerésének lehetõségeit.

 

10 óra

Székesegyház és Szent István Mûvelõdési Ház


2008. szeptember 26-27. (péntek-szombat)
Egyházmegyei Ifjúsági Zarándoklat - hír


Meghívom a fiatalokat, hogy merjék úgy olvasni a Bibliát, mint Isten nekik címzett üzenetét, és hogy azt, amit az olvasás által megismernek, bátran valósítsák meg életükben. Merjék életük jelszavává tenni: "Szólj Uram, mert hallja a te szolgád!" (1Sám 3,9) Örömteli lelkülettel jöjjenek Bodajkra az "Egyházmegyei Ifjúsági Zarándoklatra".

 

Tájékoztatás késõbb

Bodajk


2008. november 7. (péntek)
Biblikus vetélkedõ - hír


A gyermekeket és ifjakat hívom, hogy a nekik szervezett biblikus vetélkedõn vegyenek részt, és tudásukról számot adva még több kedvet kapjanak a "Könyvek könyvének" alapos és bensõ megismerésére.

 

Tájékoztatás késõbb

Székesfehérvár, bõvebb tájékoztatás késõbb.


2009. január 17. (szombat)
Biblia Évének zárása - hír


Hálát adó lélekkel köszönjük meg a Biblia Évének zárásakor az esztendõ során kapott kegyelmeket, a bensõ gazdagodást.

 

Tájékoztatás késõbb

Székesegyház
Kérem egyházmegyénk templomi közösségeit, hogy minden templomba helyezzék ki alkalmas helyre a Szentírást, hogy az egész esztendõben legyen szemünk elõttünk. A Szentírást nézve kerüljön a Biblia életünk középpontjába!

Hiszem, hogy a Biblia Évében megtapasztalhatjuk a szó igazát: "Boldog, aki olvassa!" (Jel 1,3)


Spányi Antal
megyés püspök