Gondolkodva, imádkozva, gyógyulást keresve

2008. január 12., szombat 10:04

Bosák Nándor püspök körlevelet adott ki a bibliaolvasásról, melyet a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye templomaiban január 13-án olvasnak fel. Az alábbiakban közöljük a főpásztor Biblia évével kapcsolatos útmutatását.

Megkezdtük a Biblia évét, hogy ebben az esztendőben különös figyelemmel és szeretettel tekintsünk Isten hozzánk intézett üzenetére, amelyet írott formában a Biblia, a Szentírás őrzött meg a számunkra. A Szentírás olyan könyv, amelyet Isten kiválasztott emberei írtak a Szentlélek irányításával. Így az Isten üzenete emberi nyelven, emberi szavak által jut el hozzánk. Mivel Isten üdvözítő művét Jézus Krisztus teljesítette be, az egész Szentírás végső soron Jézushoz vezet bennünket, és őbenne találjuk meg az egésznek értelmét. Ahogyan Szent János evangélista mondja, Ő az Isten élő Igéje, hozzánk intézett élő Szava. A Biblia megértése Jézus megértéséhez vezet. Amikor tehát a Szentírást hallgatjuk, olvassuk, akkor végső soron Jézus szól hozzánk. Szent Cyprián, Karthágó vértanú püspöke így tanít: „Az az óhajunk, hogy ne csak a templomokban törekedjetek Isten szavát komolyan meghallani, hanem otthonotokban is merüljetek el a Szentírásba és elmélkedjetek az Úr törvényein. Mert ez is Krisztus, ki mindenütt annak közelében van, aki Őt keresi.”
A Biblia évében nagyon ajánlom, és mindenkit buzdítok, hogy vigye otthonába a Bibliát – legyen ott minden család asztalán a Szentírás – és olvassák rendszeresen egyénileg vagy közösen. Legyen ez hétköznapjainkban is az élő kapcsolat a köztünk jelen lévő Krisztussal. Nagyon üdvös, ha a családtagok hetente legalább egyszer közösen olvassák a Bibliát.

Hogyan lesz a Szentírás éltető forrásunk, hogyan olvassuk?

A Szentírást gondolkodva, imádkozva kell olvasni
Nem vehetjük a kezünkbe úgy, mint a napilapokat vagy regényeket, amelyekben csak az érdekességet keressük. Isten üzenetét régi korokban, sajátos körülmények között foglalták írásba. Ha meg akarjuk érteni igazi tanítását, nem állhatunk meg a felületeknél, nem nézhetjük csak a külsőt, ami az első látásra megragad, hanem figyelmesen kell keresni, mit is akar ezzel Isten nekünk üzenni. Ezért mondom, hogy a Szentírást gondolkodva, sőt imádkozva kell olvasni. Hasznos, ha nyugodt körülményeket teremtünk az olvasáshoz – csendet a környezetünkben és csendet magunkban, hogy képesek legyünk meghallani Isten üzenetét. (Ajánlatos, hogy az olvasás kezdetén rövid imával hangoljuk magunkat a belső figyelemre.)

A Szentírás megértéséhez segítségre van szükségünk
A Biblia nem valami égből hullott könyv, hanem különböző korokban, különböző szerzők által megfogalmazott tanítás – amit az Egyház őrzött meg, és az Egyház ad a kezünkbe. A Szentírás az Egyház könyve. A magyarázása is az ő feladata, amit meg is tesz. Hiszen az Egyház pásztorai, a szent tudományok művelői, és a szentek mindig a Szentírásból merítettek és merítenek, amikor megfogalmazzák a tanítást, vagy élik a keresztény életet. A teológia is és a szentek élete is valójában a kinyilatkoztatás magyarázata és értelmezése. Akkor olvassuk helyesen, illetve akkor értjük meg a Szentírást, ha az Egyház tanítására figyelve olvassuk. Mert arra is van sajnos példa, hogy egyesek félre értik, vagy tévesen magyarázzák, így eltévednek az igazság keresésében. A Szentírás helyes megértésében segít a rendszeres igehirdetés – a vasárnapról vasárnapra elhangzó homília, vagy a szentírás-magyarázatok. Ha közösségben olvassuk, egymásnak is segítünk a megértésben. A katolikus kiadású Szentírásokban találunk rövid magyarázatokat, amelyek segítenek a szöveg pontos megértésében, az összefüggések felfedezésében. Mindezek biztosítják azt a hátteret, amelyben a Szentírás szövegeinek igaz tanítása kibontakozik előttünk.

A Szentírást hittel kell olvasni!
Mit jelent ez? Elsősorban azt, hogy tisztelettel tekintünk a Bibliára, mint Isten szavára. „Szólj Uram, mert hallja a te szolgád!” A liturgiában ezt a tiszteletet az Isten szava iránt több formában kifejezzük: az evangélium olvasását állva hallgatjuk, a pap megcsókolja a könyvet, miután elolvasta az evangéliumot. A ciszterci szerzetesek liturgiájában a Szentírást felolvasó szerzetes, a szakasz első sorait térden állva olvassa. Ez az előlegezett bizalom átsegít bennünket azon az akadályon, hogy első látásra túl egyszerűnek, régiesnek érezzük a Szentírás szövegét, történeteit. Paul Claudel – katolikus hitre tért költő – így ír: „Olvassuk a Szentírást, de olvassuk úgy, amint az Atyák olvasták, akik felfedték nekünk, hogy milyen nyereség származik belőle. Olvassuk térden állva, olvassuk bíráló célzat nélkül, ama badar kíváncsiságtól mentesen, amely csak a hiúság tükörképe. Olvassuk tehát a vágyódó szív szenvedélyével! Azt hirdették nekünk: ott az élet, ott a világosság – miért is ne kísérelnénk meg zamatját csak egy kissé is megízlelni!”

Olvassuk a Szentírást gyógyulást keresve
„Az Isten szava ugyanis eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit” - olvassuk a Zsidókhoz írott levélben (4,12). Valóban az Isten szava életet adó Szó. Teremt, gyógyít és világosságot ad. A viharos tengeren az apostolok félelmükben Jézushoz fordultak: „»Uram, ments meg minket, elveszünk!« Jézus ezt mondta nekik: »Mit féltek, kishitűek?« Aztán fölkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, s nagy nyugalom támadt” (Mt 8,25-26). A jerikói úton egy vak ember kiáltott Jézus után: „Dávid fia, könyörülj rajtam!” Ő megkérdezte: „»Mit akarsz tőlem, mit tegyek?« Azt válaszolta: »Uram, hogy lássak!« Jézus így szólt hozzá »Láss! Hited megmentett téged«” (Lk 18,41-42). Jézus szavának – amelyet a Biblia közvetít számunkra – ma is ereje van. Ha hitbeli bizonytalanság homálya vesz körül, ha nyugtalanság, félelmek gyötörnek, ha a bűnök tartanak fogva, vegyük kezünkbe a Szentírást. És ha türelmesen olvassuk, megtaláljuk benne az útmutatást, amely a fényre, a gyógyuláshoz, a lelki békességhez vezet. Megtaláljuk benne Isten válaszát.

Aki Istent szereti, szent szavát is szereti. Aki szereti a Bibliát, aki hűségesen olvassa, az Isten szeretetében halad előbbre. Legyen hát a Szentírás mindennapi táplálékunk, olvassuk rendszeresen, imádkozzunk – és éltető táplálékunkká válik. Szent Jeromos szavaival zárom buzdításomat: „Aki az Írást nem ismeri, Krisztust sem ismeri”. „Szeresd a Szentírást és az örökkévaló Bölcsesség szeretni fog téged. Szeresd és szolgálni fog téged, becsüld és karjaiba fog zárni.”

Bosák Nándor
debrecen-nyíregyházi püspök