2008 A BIBLIA ÉVE

 

Tervezett ill. javasolt programok

–  A   M K P K   a j á n l á s á v a l  –


Letölthető változatok:  Programok.pdfProgramok.doc

 

Kiadványok, segédeszközök
anyagok

 

PROGRAMOK

 

Már megvalósult

 

Szempontok

 

Kérés

 

TERVEZETT ILL. JAVASOLT PROGRAMOK

– A MK Püspöki Konferencia ajánlásával –

A.) Országos szinten:

– Az év kezdetén a MKPK Elnöke (vagy a BIBLIA ÉVE 2008 püspökkari felelőse) országos körlevlet ad ki a Biblia Évéről, és buzdítja a papságot és a híveket az ünneplésre és az apostolkodásra.

– A közszolgálati Kossuth Rádió Katolikus Félóra szerkesztősége vállalja, hogy minden alkalommal öt percnyi terjedelemben  introdukció-szerűen bemutatja a bibliai könyveket (biblikus professzorok segítségével).

Nagy ifjúsági találkozók mindegyikének témája a Biblia legyen (Egerszalók, Nagymaros, Debrecen, márianosztrai, má­ria­pócsi, máriagyűdi zarándoklat

– A Biblia Évében az általános iskolás hittanosok számára rendezett egyházmegyei bibliaismereti verseny (plé­bá­niai, esperes-kerületi, egyházmegyei, országos fordulók) győztesei számára a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat országos dönőt rendez, és a győzteseket jutalmazza.

Angyalok a Bibliában – országos bibliai témájú gyermek rajzverseny (meghirdeti és gondozza: Wolf Pál Péter, Győr-Gyimót Plébánia és a Mosonmagyaróvári Piarista Iskola)

A magyar szentírásfordítások, és azok hatása a magyar nyelvre. Tanulmány. Pályázat egyetemi hallgatóknak (Meg­hir­deti és díjazza a Bibliatársulat, gondozza a PPKE Bölcsészettudományi Kara, Jelenits István Sch.P.)

 

B.) Egyházmegyei szinten:

Minden püspökség saját könyvtára anyagából kiállítást rendez a legértékesebb és legszebb Bibliáiból. Ezt a kiállítást az egyházmegye hittanosai, hitoktatói, hívei számára megtekinthetővé kell tenni.

– A papi rekollekciók témája legyen a Szentírás, a koronákon is legyen téma a Biblia felhasználása a lelki életben.

– A Főpásztor megfelelő időben körlevélben szól a Biblia Évéről, buzdítja a papságot és a hitoktatókat (az alább ajánlott és további) programok megszervezésére, apostolkodásra

Az Egyházmegyei Hatóság minden készülő programot jelezzen az alábbi címen: (jeromos@biblia-tarsulat.hu). A Bibliatársulat ezeket elhelyezi honlapján, ahol bárki bármikor tájékozódhat azokról  (www.bibliatarsulat.hu/bibliaeve.htm).

 

C.) Plébániai, egyházközségi szinten:

A hitoktatásban kapjon kiemelt fontosságot a bibliatanítás.

– A gyermekek, fiatalok és hívek kapcsolódjanak be az országos programokba (biblia­isme­reti verseny, gyermek rajzverseny, ifjúsági találkozók, tanulmány-pályázat, Biblia-kiál­lí­tá­sok megtekintése)

– Legyen a Szentírás a témája a triduumoknak, pedagógus-továbbképzéseknek.

– A lelkipásztorok a Biblia Évében a hétköznapi szentmiséken is mondjanak legalább két percnyi homíliát a soros olvasmányról. Ehhez jó segítséget nyújthat az Új Ember által kiadott Adorémus-könyvecske (tervezzük biblikus szakemberek felkérését a gondolatok megfogal­ma­zá­sára).

– A hitoktatók minden órán szenteljenek néhány percet az előző vasárnapi evangélium elolvasására, megbeszélésére.

A Szentírás kihelyezésea Biblia Éve különleges alkalom, így a Szentírást nem csak Szentírásvasárnap alkalmából helyezzük ki  a templomban, hanem január elsején, és az egész éven ott marad a templom egyik kiemelt helyén.

Családi SzentírásJézus jelenléte otthonainkban – Javasoljuk a híveknek, hogy otthonukban a család közös Szent­írásának legyen egy meghatározott helye (jól látható helyen, kis terítőn, mellette gyertya, stb.). Ünnepek előtt (Karácsony, Húsvét, Pünkösd stb.) kérjük a híveket, hogy az ünnep része legyen az is, hogy otthon leülnek, felolvassák a megfelelő részt ebből a Szent­írásból, együtt imádkoznak. Ezt más, kiemelt alkalommal, családi ünnepen is megtehetik. Szentírásvasárnap al­kal­mával pedig közösen adjanak há­lát a Bibliáért. (Mindez az egyedül élők ott­honában ugyanígy megtörténhet!)

Szentírások megáldása – Az év kezdetén egy kiemelt alkalommal meghirdetjük, hogy mindenki hozza el a templomba a saját Szentírását – természetesen a családi Szentírást is – és szentmise keretében ünnepélyesen megáldjuk azokat (A szertartás leírása és a kapcsolódó imák megtalálhatók a Bibliatársulat honlapján: www.biblia-tarsu­lat.hu/meg­ald.htm).

– Az ökumenikus imahéten – A Biblia Éve legyen alkalom arra, hogy a különböző felekezetek ne csak együtt imádkozzanak, hanem olvassák együtt a Szentírást is, ki-ki a magáéból, hallgassák meg a számukra esetleg idegenül csengő szavakat, kifejezéseket. Minden felekezet kapjon tíz percet arra, hogy felolvassa a szöveget, röviden magyarázza, énekeljen, stb. Mindenki azonos szentírási részletet olvasson fel.

– Szentírásolvasó est vagy délután: felolvasás a különböző korok szentírásfordításaiból. (A szentírásfordítás mindig csak relatíven pontos, különböző szempontok figyelembevételével készül. Tanulságos egymás mellé tenni a régi és új fordítások szövegét, anélkül, hogy hosszú magyarázatokat fűznénk hozzájuk).

Vallomás a Szentírásról DVD – terjesztése, egyéni és közösségi meghallgatása (Bíró László püspök, Nemeshegyi Péter S.J., Kerekes Károly O.Cist., Vértesaljai László S.J., Tomka Ferenc, Mihályi Angyalka katekéta, Varga Béláné Irénke személyes vallomása a Szentírásról, DVD a Bibliatársulat kiadásában).

– Olvassuk el két év alatt a Szentírást – Az egyéni bibliaolvasás ösztönzése. A híveknek kiosztjuk a Gyürki László által készített két éves beosztást (megrendelhető a Bibliatársulat­nál), és megszervezzük a rendszeres olvasást (feliratkozás, a résztvevők rendszeres talál­kozása, az első és második év végén jutalmazás)

– Bibliaórák, közös bibliaolvasás – csoportok szervezése, vezetése (a közösségi bibliaolvasáshoz anyag és útmutató beszerezhető a Bibliatársulattól: Találkozások ˙[5 óra], Csodák [6 óra], Példabeszédek [7 óra], Vágvölgyi: Bibliaórák [58 óra], A.Hecht: Közös utunk a Bibliához [módszerek])

– Ajándékozzuk meg ismerőseinket, barátainkat az Evan­­géliummal – A híveket buzdítjuk arra, hogy a Biblia Éve folyamán ajándékozzák meg minél több nem vallásos ismerősüket a Missziós Evangéliummal (János evangéliuma) vagy/és a Mindennapi Evan­gé­li­ummal (Márk evangéliuma napilap formában) – Mindkettő beszerezhető a Bibliatársulattól

– Mit mondanak a templomablakok, a templombelső a Szentírásról? Egy-egy város vagy régió templomainak felkeresése, jegyzet készítés a biblikus témájú ablakokról, képekről.

Bibliaolvasó maraton – bibliaolvasás (reggeltől estig – reg­geltől reggelig – vasár­nap­tól vasárnapig) előre bejelentett részt­vevőkkel (közösségek tagjaival). Egy-egy résztvevő 1/4 óráig olvas.

– A Biblia és az állatok: A gyermekek számára az állatkerti látogatás mindig érdekes dolog. Listázzuk ki a Szentírásban szereplő állatokat, menjünk el a gyerekekkel az állatkertbe, és olvassuk a helyszínen fel a megfelelő szentírási részletet. Ez az állatkert lehet egészen kicsi, elég  ha van  benne bárány, kecs­ke, szamár, ökör, galamb, kakas.

– A Biblia és a helytörténet: Nem csak a templomokban vannak  bibliai jeleneteket ábrázoló képek, hanem bibliai neveket találhatunk egyes utcák, terek, intézmények elnevezéseként  (Pl. Szent János Kórház, Kálvária tér, Szent József Közösségi ház, Mustármag Iskola, Betánia Szeretetotthon, Szent János Hegy, stb.). Feladat: ezek összegyűjtése, a névadó szent vagy fogalom megismerése.

– Biblianap a munkatársaknak: A plébániai közösség munkatársainak (karitászcsoport, rózsafüzér társulat, Mária Lé­gió, képviselő testületi tagok, stb.) ünnepi együttléte a Bibliával. Ez lehet ott helyben, délelőtt egy szentírási részlet feldolgozása, délután pedig egy bibliai tárgyú film megtekintése vagy lehet egy közös kirándulás, pl. a Bibliamúzeum vagy a Szent Jeromos Katolikus Bibliaközpont megtekintése stb.

– Bibliaéjszaka a  közösségi házban, hittantermekben az ifjúság számára: gitáros énekek, bibliaolvasás, bibliai jelenetek eljátszása, meditáció, bibliai film, közös étkezés: friss kenyér, olaj, bibliai fűszerek, illatok stb.

– A Vatikáni Kódex (a legrégebbi Biblia-kézirat, hasonmás) bemutatása – (meg­vá­sárolható vagy – megfelelő garanciákkal – kikölcsönözhető a Bibliatársulattól, tel. 321-54-97).

– Gyermek bibliahét – Egy hetes intenzív foglalkozás  bibliával gyermekek számára (kézműves foglalkozások: Jézus korabeli tárgyak készítése – bibliai jelenetek ábrázolása: festés, rajzolás, agyagozás, montázs – bibliai jelenetek dramatikus ábrázolása: szerepjáték, báb – bibliai akadályverseny – szövegmondó verseny: szentírási részlet megtanulása kívülről és szép elmondása stb. – a végén ünnepélyes zárómise).

– Biblianap az iskolában (katolikus iskolák)

 

– További lehetőségek:

a. Gyermek bibliatábor – Gyermek-Tábor az Újszövetségi Szentírással (www.biblia-tarsulat.hu/biblev/tabor.htm). Tóth Gab­riella vállal táborvezetést, ta­nácsadást. (Elérhetőség: e-mail: batler@enter­net.hu, tel: 312-71-01.)

b. Ifjúsági bibliatábor (Thorday Attila vállal táborvezetést, tanácsadást. Elérhetőség:e-mail: thorday@g­mail.com)

c. Bábelőadás: bibliai jelenetek előadása (Giovannini Kornél bábművész vállal bárhol előadást. Elérhetőség: tel:340-4987; 06-20-481-4123)

d. Vándorevangélium: Fogadd be otthonodba a Szentírást – családi kisközösségek imádságos közös szentírásolvasása – plébániai, lelkiségi közösségek bekapcsolódását várják (Csizy Dezső, Csernus László, (www.vandorevangelium.hu, postacím: Missio Christi Alapítvány, 1116 Bp. Fehérvári út 168-178., C/35, jelentkezés és információ: 877-48-02, 06-20-481-8369)

e. Biblia a zenében: hangverseny, kórus és orgona, bibliai tárgyú művek. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem orgona tanszakos hallgatói a Bibliatársulattal együttműködve. Vidéki szereplést is vállalnak bibliai témájú orgonaművekkel (a zeneművek listáját összeállította Kecskés Monika és Deák László), a helyi templomi kórus pedig Zsoltárokkal készül.

f. Biblikus lelkigyakorlat, lelkinap tartását vállalják:

Kerekes Károly O.Cist. (tel:209- 32-17) – Nemeshegyi Péter SJ, (nemeshegyi@t-online.hu; tel: 2008-054/109) – Sillye Jenő -zenés lelkigyakorlat (sillyejeno@freemail.hu; tel: 20/82-33-117) – Székely János (foiskola@ehf.hu; tel: 20/77-04-016) – Takács Gyula - csoportokat is fogad  (Rábagyarmat, Plébánia, Tel. 94/440-351) – Thorday Attila - (thorday@g­mail.com); cso­portokat is fogad – Vértes­aljai László SJ, (laciver@ axelero.hu) – Vágvölgyi Éva (vagvolgyeva@free­mail.hu; tel:33-17-683)

 

 

A Szentírás egész éves ünnepléséhez
     a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat
     az alábbi kiadványokat, segédeszközöket adja közre:

 

1. AKCIÓ: Biblia féláron: a teljes Biblia és az Újszövetség árusítása fél áron a Biblia Éve egész folyamán.

2. Missziós Evangélium (János ev.., kis füzet, háromféle színes borítóval, osz­to­gatásra, megjelent). – Plébániák, intézmények rendelhetik meg, a hívek megvásárolják és ismerőseiknek ajándékozzák a BIBLIA ÉVE folyamán. (Ára: 100,- Ft.)

3. Mindennapi Evangélium (Márk evangéliuma napilap for­má­tumban, osztogatásra, megjelent). – Plébániák, intézmények rendelhetik meg, a hívek megvásárolják és ismerőseiknek ajándékozzák a BIBLIA ÉVE folyamán. (Ára: 100,- Ft.)

4. ARANYBIBLIA (nagyméretű, díszes bőrkötésben, aranyozott verettel, temp­lomi kihelyezésre, előjegyzésre kapható). – Húsvétig 25 % engedménnyel: 18.000,- Ft.

4. CSALÁDI BIBLIA (nagyméretű, díszes, aranyozott kötésben). – Húsvétig 25 % engedménnyel: 9.000,- Ft.

5. Bibliaolvasó-naptár (a teljes Szentírás szövegének beosztása két éven át minden napra, készítette: Gyürki László). Két méretben, ára: 60 ill. 80 Ft.

6. Bibliaórák-csomag (Találkozások [5 óra], Csodák [6 óra], Példabeszédek [7 óra], kapható; A.Hecht: Közös utunk a Bibliához [módszerek]; Vágvölgyi Éva: Bibliaórák [58 óra], előkészületben). – Lelkipásztorok, hitoktatók számára, akik a BIBLIA ÉVÉ-ben csoportokat, csoportos bibliaolvasást vezetnek. A csomag rövidesen kapható lesz, ára kb. 4000,- Ft.

7. Vallomás a Szentírásról DVD (I. DVD: Bíró László püspök, Nemes­hegyi Péter S.J., Kerekes Károly O.Cist., Vér­tes­aljai László S.J., Tomka Ferenc, Mihályi Angyalka kate­kéta, Varga Béláné Irénke személyes vallomása. A DVD I. el­ké­szült.) – Csoportok, Szentírást szerető hívek számára ajánljuk beszerzését, meghallgatását, terjesztését. Ára: 600,- Ft.

8. Vallomás a Szentírásról (a fenti DVD-ken elhangzó vallomások könyv alakban, megjelenés: 2008 tavaszán),

9. Mócsy Imre S.J.: "Hagytam magam szerettetni" (a neves biblikus születésének 100. évfordulója alkalmából kiadásra kerülő életrajz és visszaemlékezések, Biblikus Írások 9.) Ára: 1800 Ft.

10. Cigány Biblia (a teljes Biblia cigány nyelven). – A fordítás elkészült, lektorálás, engedélyezés folyamatban. Tervezett megjelenés a Biblia Éve folyamán.

11. Konkordancia a Szentíráshoz (a teljes KNB-kiadás­hoz). Előkészületben. Tervezett megjelenés a Biblia Éve folya­mán.

12. Biblia Éve – Tanulmánykötet (magyar biblikusok tanulmányai). Előkészületben.

13. A Vatikáni Kódex (a legrégebbi Biblia-kézirat hasonmás kiadása, 1600 oldalas pergamen kódex) meg­vá­sá­rol­ható (1.280.000 Ft) vagy – megfelelő garanciákkal – kikölcsönözhető Társulatunktól, tel. 321-54-97.

 

 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat   

   1066 Bp. Teréz krt. 28. I/6., Tel. 332-22-60, Fax 312-24-78

       www.biblia-tarsulat.hu, jeromos@biblia-tarsulat.hu

 

 

Kérünk mindenkit, aki programot tervez, szervez, vagy bármilyen programról tudomást szerez, tájékoztasson róla bennünket a fenti címen,
              hogy ismertethessük a "További programok" között!
          Vissza