Aki felhasználja, kérjük jelezze a

demtar@ella.hu címen!

 

GYERMEK-TÁBOR

AZ ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁSRÓL
           Összeállította: Tomka Ferenc

 

 

Az alábbiakban bemutatunk egy Biblia-tábort: az Újszövetségi Szentírással játékosan ismerkedő gyermektábort: a felkészítéstől a kivitelezésig. (A tábor az alább leírottaknak megfelelően zajlott. Öröm volt látni, hogyan motiválta a gyermekeket és a csoportvezetőket, hogy közelebb kerülnek az Újszövetség alaposabb megismeréséhez. Minden nap gyakorlati-tervét a tábor csoportvezetőinek egy-egy csoportja dolgozta ki, az előzőleg megbeszélt elvek alapján, majd közösen harmonizáltuk a csoportok által elkészített napi terveket egységes egésszé. Ez a csoportvezetők kreativitását növelte.)

 

 

A) A TÁBOR CÉLJA ÉS A FELKÉSZÜLÉS

 

A tábor célja: áttekintést adni a gyermekeknek az Újszövetségi Szentírás legfontosabb könyveiről. Legyen fogalmuk a könyvek egy-egy lényegi jellemzőjéről és azok sorrendjéről.

A tábor távolabbi előzménye: Sok plébánián törekednek arra, hogy a gyermekek már alsó tagozatban vegyenek kezükben újszövetségi szentírást, forgassák azt, illetve az éppen tanult bibliai részeket magából a Szentírásból keressék ki, olvassák. Ilyen háttérben a tábor természetes lesz, és áttekintő ismerkedéssé válik az újszövetségi szentírással.

Ahol nem vezették be még az újszövetség rendszeres forgatását, ott a tábor alkalmat adhat erre. 

Felkészülés: A tábor előtt 2 hónappal: minden csoporttal közöljük, melyik lesz az újszövetségi könyv, amely a csoport nevét adja, amelyet a csoport képvisel, amellyel a felkészülés során az a csoport ismerkedik, megbarátkozik. A táborban is ezt a könyvet ők fogják képviselni – bemutatni.

Feladatuk: olvassák a könyvek, keressenek benne szép igéket – nagyobbak nézzenek utána a könyv történeti hátterének, pl. annak, hogy a páli levelek címzettjei milyen városban éltek, s az hol helyezkedik el.

Minden gyermek megkapja a könyvek lényegére utaló rövid ismertető lapot, illetve a csoportvezetők megkapják a könyvekről szóló bővebb ismertetést.

Keressék meg, mi az, amit e könyv alapján különösen életükké váltsanak, életükben „gyakoroljanak” a felkészülés idején. (A mellékelt lap lényegi indítást ad ehhez.)

 

A tábor elkezdése előtt 2 hónappal (a hittanos iskolaév vége felé) versenyt hirdetünk (előre megjelöljük a nyertesek díjait: olyan legyen, amelyért ők is érdemesnek tartanak küzdeni!). A cél: hogy motiváljuk őket a Szentírás mélyebb megismerésére. A hittanórák segítsenek rá a megfelelő könyvek megismerésére, és kezdjenek el foglalkozni az újszövetségi könyvekről a tábor számára kiadott lappal, amelynek alapvető benyomást adnak azokról a könyvekről, amelyekkel táborunkban foglalkozunk.

A tábort követő tanévben jó, ha a résztvevő hittancsoportok „kedvenc” bibliai könyvükké választják a tábornak nekik jutott könyvet – és ismétlik a többi könyvekre vonatkozó összefoglalásokat.

A következőkben bemutatjuk:

B) a tábor menetét, kidolgozott programját;

C) a táborra felkészítő lapot, amelyet a gyermekek a tábor előtt két hónappal kaptak kézbe, és ennek alapján készültek;

D) a tábor napirendjét;

E) egy meghívó levelet, amelyet a tábor előtt a csoportvezetőknek küldtünk.

 

 


 

B) FELKÉSZÍTŐ ANYAG

Az újszövetség (egyes) könyveinek rövid összefoglalása

 

Szent MÁRK EVANGÉLIUMA. Szent Máté, Márk és Lukács írta a „szinoptikus” evangéliumokat.

Az első evangéliumot Márk írta. Központi mondanivalója: „Ez az ember valóban Isten fia volt!” 15,39 – A zsidók azért ölték meg Jézust, mert Istennel egyenlővé tette magát. A korabeli emberek pedig sok istenségben hittek. Szent Márk épp azt szeretné igazolni, hogy Jézus Isten: Isten fia, a Messiás, akire a zsidók századok óta vártak. – (Jézus legfontosabb tanítása – az evangéliumban: Közel van Isten Országa. Térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jóhírében” 1,15)

Hogyan vonatkozik ez rám? Megvallom-e életemmel, szavaimmal hogy Jézus valóban Isten?

(Márk a római pogányoknak írt. Máté viszont palesztínai zsidóknak: Máté evangéliumának jellemzője, hogy sok ószövetségi idézet van benne: amelyek a zsidók igazolják számukra, hogy Jézus a Messiás.)

 

Szent JÁNOS EVANGÉLIUMA, LEVELEI

A szinoptikusoknak sikerült bizonyítaniuk, hogy Jézus Isten Fia. János utolsóként, 100 körül írta könyvét. a) Egyik fő tanítása, hogy Jézus nemcsak Fia Istennek, hanem teljesen egy az Atyával, a Szentháromság második isteni személye.  – b) Másik központi mondanivalója: „Szeretet az Isten. Aki szeretetben él, Istenben él, és Isten él benne.” 1 Jn 4,16

További fontos igék az evangéliumból: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad és Én őbenne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek.” 15,5

 „Legyenek mindnyájan egy, amint Te, Atyám, bennem vagy, és én Tebenned, úgy legyenek ők is egy mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” 17,21

Hogyan vonatkozik ez ránk? Felismerem annak nagyszerűségét, hogy nem csak követhetem Jézust, hanem, hogy ha szeretek, maga Jézus él bennem és én Benne élhetek – és akkor az Ő ereje működik bennem?

 

APOSTOLOK CSELEKEDETEI

A könyv bemutatja a születő egyház életét. (Szerzője Sz. Lukács). Beszámol, hogy Pünkösd kiáradása után az apostolok nekiindultak a világnak, hogy hirdessék Jézust, a Lélek pedig csodákat tett általuk: a kereszténység sebesen terjedt. (E könyv különösen sz. Pál hithirdetéséről számol be) - Mi volt az oka a terjedésnek? A hívők naponta táplálkoztak az Eucharisztiával, és törekedtek teljes szívvel szeretni egymást: „Egy volt a szívük-lelkük… Mindenük közös volt”. (4,32) A jézusi szeretet-egység vonzotta közéjük a pogányokat: arról ismerték meg őket, hogy szeretik egymást!

Mit mond ez számomra? „Tanúságot tesztek rólam Jeruzsálemben, meg Júdeában és Szamáriában, sőt a föld határáig.” Csel 1,8 - Én is küldve vagyok, hogy tanúságot tegyek Jézusról. Jézus különösen a szeretet-egység által jelenik meg a világ számára (Jn 17,21 vö. Csel. 2,44-47; 5,12)! - Építem a szeretetet, a felelősökkel való egységet a plébánián, a hittanon?

És a tanúságtétellel kapcsolatban: Merek-e beszélni Jézusról – ha erre megfelelő alkalom adódik?

 

RÓMAI LEVÉL „Ki szabadít meg a halálra szánt testtől? … Jézus Krisztus.” Róm 7,24

A levél első része arról szól, hogy az egész világ, a pogányok, a zsidók, és mi mindnyájan bűnökkel, gyengeségekkel vagyunk telve. Sok zsidó azt hitte, az ember akkor „igazul meg”, ha megtartja a zsidó Törvény szabályait. A pogányok azt tanították, hogy varázslatokkal, imákkal, áldozatokkal lehet elérni a „megigazulást” – a bűntől való megszabadulást.

A levél fő témája: a MEGIGAZULÁS. - Bűneinktől nem emberi tettek által szabadulunk meg! Egyedül Jézus megváltó halála által „válunk igazzá”, és kezdhetünk (mindig) új életet. Akkor „igazulunk meg”, ha hiszünk Jézus megváltó erejében, követjük és életre váltjuk az Ő tanítását. Így „levetjük a régi embert, és új emberré leszünk: kiárad szívünkbe a Lélek öröme és békéje. (A Galatákhoz írt levél témája hasonló.)

Feladat? Hiszek-e Jézusban? - hogy minden nap újat kezdhetek az Ő erejében? Hogy Jézus erőt ad minden gyengeség után is, a szeretetre? Ebben az örömben élek?

 

(ELSŐ) KORINTUSI LEVÉL „Mi mindnyájan egy Lélekben, egy testté keresztelkedtünk.” 12, 13

Korintusban pártoskodás támadt a hívek között, ki az okosabb, megbízhatóbb. Egyik azt mondta: én Pállal tartok, más Péterrel, más Apollóval. A levél központi témája az EGYSÉG. a) A hívőket Jézus megváltó halála teszi eggyé:  a kereszt „oktalanságában” hiszünk, nem Apolló vagy Pál okosságban.(1,18-2,16). (Pál is elmondja: „Amikor hozzátok mentem, elhatároztam, nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” 2,2) b) Egységünk isteni titka, hogy Krisztusban egyek vagyunk, az Ő titokzatos Testét - az egyházat - alkotjuk. E testben mindenki egyenrangú. c) A levél ismert része a szeretet himnusz: A szeretet az egység feltétele.

Hogyan vonatkozik ez ránk? Ahol szakadás van, építem az egységet? Fontosabb e számomra az egység, mint saját elgondolásom?

 

EFEZUSI LEVÉL

Az efezusi és a kolosszei híveket pogány tév-tanítások veszélyeztették. Azok szerint a világban titokzatos „fejedelemségek és hatalmasságok”: istenségek élnek, és uralkodnak. (Ma is vannak, akik hisznek csillag-jóslásokban, varázslatokban és egyéb babonákban stb.) Pál válaszol ezekre a babonákra. A világban nem uralkodik semmilyen „erő”, csak Jézus. Jézus magának Istennek a megjelenése a földön. Isten Krisztusban teremtette az egész  világot. Minden teremtmény „feje” Jézus. Ami szép-isteni a világban, abban az Ő vonásait fedezhetjük fel (az égen, a földön, az emberekben). Nincs más isten, vagy isteni erő rajta kívül. 

A hívők feje is Krisztus: Krisztus titokzatos Testét alkotják. „Éljetek tehát méltón hivatástokhoz… Vessétek le a régi embert és öltsétek fel az újat! (4,22-24)

Fontos igék a levélből: „Semmiféle rossz szó el ne hagyja ajkatokat, csak olyan, amely alkalmas a hitben való épülésre.” (4,29)

Gondoljam át, Krisztus testének tagja vagyok. Krisztus az egész világ Ura. (Benne élhetek, ha szeretek).

 

FILIPPI LEVÉL

A filippi közösség különös szeretettel viseltetett Pál iránt. Szent Pál római fogságából írta nekik meleg hangú levelét. A levél két kiemelkedő gondolata a fogsággal is kapcsolatos: a kereszt és az öröm. Egyrészt a keresztreszögezett Jézus követésére hív: „Ugyanaz az érzés legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt. Ő Isten létére kiüresítette magát és hasonló lett az emberekhez; engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig! Ezért Isten felmagasztalta Őt.” (2,6-11). A levél másik meghívása: „Örvendjetek az Úrban szüntelen! Újra mondom: Örvendjetek!” (4,4)

Hogyan vonatkozik ez ránk? Képes vagyok üressé válni szeretetből - embertársam számára? Pál a börtönből is örömmel ír. Én tudom adni az örömöt, akkor is, ha kedvetlen vagyok?

 

KOLOSSZEI LEVÉL  „Vessétek le a régi embert és öltsétek fel az újat!” Kol 3,10

E levél hasonlít az efezusi levélhez. Mindkettőnek központi gondolata, hogy a mennyei Atya Fiában és Fiának képmására teremtett mindent. Életünk akkor teljes, ha Jézusban: új emberként élünk.

Kiemelkedő ige: „Örömmel szenvedek értetek, és kiegészítem testemben, ami hiányzik Krisztus szenvedéseiből, testének az Egyháznak a javára.” (1,24)

Hogyan vonatkozik ez ránk? Örömmel ajánlom fel szenvedéseimet a többiekért?

 

TESSZALONIKÍAIAKHOZ ÍRT (ELSŐ) LEVÉL

Háttere: A hívek bizonytalankodtak, mikor jön el Jézus, a világ vége; hogyan fogunk feltámadni?

Pál válasza: Nem tudjuk, mikor jön el a világ vége, de „az Úr napja közel van”. – Legyetek tehát készen! (JÉZUS ELJÖN!)

„Isten akarata, hogy szentté legyetek” (4,2) „Ne aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek!”(5,6)

Feladat: Abban az örömben élek, hogy Jézus meghívott országába? (Készen állok arra, hogy ma belépjek a mennybe?) - Úgy indulok reggel, hogy ma csak az örömöt akarom adni embertársaimnak?

 

SZENT JAKAB LEVELE

Szent Pálon kívül más apostolok is írtak leveleket (Szent Péter, János, Jakab, Júdás). Ezek a levelek az egész egyháznak íródtak, ezért katolikus (egyetemes) leveleknek nevezzük őket.

Jakab levelének központi gondolata „Legyetek megvalósítói az igének, ne csak hallgatói. Különben önmagatokat csaljátok meg” Jak 1,22

A keresztény ember hitéből jócselekedeteknek kell fakadniuk. Ha ez nem történik meg a hit halott, értelmetlen és értéktelen.

Hogyan vonatkozik ez ránk? Igyekszem-e konkrét tettekkel szeretni a körülöttem lévőket?

 

(ELSŐ) PÉTER LEVÉL

Ez a levél a keresztény hit rövid összefoglalása – Bizonyára katekumenek számára készült. A katekumenek – a keresztséghez járulók - hivatásának nagyságát húzza alá a levél egyik fontos gondolata: „Ti választott nép, királyi papság, szent nemzet, megváltott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott meg titeket” 2,9. És különösen fontos hívás minden keresztény – és katekumen számára: „Mindig álljatok készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki reménységetekről kérdőre von titeket.” 3,15

Hogyan vonatkozik ez ránk? Átgondoltam-e mit jelent számomra, hogy a „választott néphez, a királyi papsághoz” tartozom? Miért fontos hitemet megtanulni, érteni?

 

 

C) A TÁBOR ÁLTALÁNOS PROGRAMJA,

 

Ige: „Amit akartok, hogy nektek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek nekik!” (Mt 7,12)

Az egész tábor alatt ezt az igét próbáljuk életre váltani.

 

1. nap

7.00 találkozás - 7.10 indítás - Napi Ige -Kötelet kapunk derekunkra – Jézus korában ilyennel kötötték meg ruhájukat – Egy csomót köthetünk – valahányszor valamit tettünk Jézusnak, illetve társainknak Jézus iránti szeretetből. A csoportos beszélgetésen majd megbeszéljük, sikerült-e az ajándékozó szeretet hordozóinak lennünk.

8.00 buszra szállás - Buszon: beszélgetés csoportokban – (belekapcsolva a nyári élmények cseréjét is): mit hagyjak otthon, mit határozok el a tábori életre

Buszról leszállás: Kirándulással a helyszínre. Figyeljünk a szeretet tetteire (kötél a derékon)

Megérkezés - A tábor közelébe érve: csoportos beszélgetés: a saját bibliai könyvükről: Mi a lényege, ki milyen igét talált benne az előkészület során, amely neki tetszett. (Erről du. beszélnünk is kell!)

13.00 ebéd – előtte ének…

ebéd után – pihenés, játék

15.00 Bemutatkozás csoportonként: (Mindenkinek kezében legyen Szentírás!) -Előzőleg kis felkészülés: hogyan tudják könyvüket bemutatni – játékkal, szóval stb… és mire hív minket a könyv…

16.15 Újszövetségi könyvek – sorrendjének megismerése. Evangéliumok. ApCsel. Rokoko-galefil-koltetet-timtimti-filzsid. Katolikus levelek. Jel

17.00 játék - számháború

18.00 Vacsora - fürdés

19.00 Felkészülés misére: Felajánlás – felírj(t)uk? mit hagyunk otthon, mit határozunk el, hogy az apostolok és első keresztények lelkülete éljen bennünk.

19.45 Szentmise (Este, erdőben – naplementekor!)

A szentmisére készülve minden csoportban összegyűjtik a felajánlásokat: mit hagyok otthon (hibát) mit határozok el a tábor napjaira (szeretet egymás iránt). Mi volt ma öröm? Tettem valamit az igében?

Hívek könyörgése: Minden csoport egy tagja mond egy kis beszámolót napjukról, majd kérést (elhatározást)

21.00 lefekvés -  Találkozás a csoportvezetőkkel.

 

2. nap - Apostolok Cselekedetei és szent Pál levelei

7.00 kelés - 7.10 reggeli torna közösen (Előtte közösen elmondjuk: Szívem első gondolatja…)

7.45 reggeli - 8.00 találkozás a csoportvezető-helyettesekkel

9.00 Indítás: (Mindenkinek kezében legyen Szentírás!)

Az Apostolok Cselekedeteivel és szent Pál leveleivel ismerkedünk.

Napunk igéje:     „Ki szabadít meg a halálra szánt testtől – Jézus Krisztus” (Rom 7.24) - Mi gyengék, bűnösök vagyunk: Jézus szabadit meg minden gyengeségtől, ha hiszünk benne.

Cs: Tegnap este óta hogyan próbáltuk megélni igénket: „amit akartok, hogy nektek tegyenek az emberek…”? - Ma mit jelenthet nekünk a Róm. levél mondanivalója: Jézus megszabadít – Jézus igazzá, megigazulttá tesz?!

13.30 Ebéd

14.30 Szentmise.

A szentmise oltárába beletesszük a hozott köveket. Egyik kereszt lesz az oltár keresztje, a többi keresztet a csoportok felajánláskor az oltár elé hozhatják, miközben más csoporttagok beteszik a paténába az ostyákat, és az oltárhoz kísérik felajánlási körmenetben.

Mise végén, hazaindulás előtt: gondoljanak táborunk Igéjére…

17.30 Játék

18.30 Vacsora - fürdés

19.30 Esti ima: csoportonként, a tábor különböző sarkaiban, egymástól távolabb – Elcsendesülés – hálaadás a napért, Gondoljuk át, hol is találkoztam Jézussal ma? Mikor sikerült Jézust megszólítani lelkemben, vagy tenni valamit szeretetből?

Minden gyermek kap egy mécsest. Ez a Fény, amely meggyulladt bennünk Jézus által.  Majd a tábor közepére hozzák a mécseseket, és közös keresztet raknak ki. Egy test vagyunk – Krisztusban. Amint az ApCselben az egység hatására tértek meg az emberek, a mi életünkben is ennek az isteni egységnek kell világítania. (Minden csoport, vagy aki akar, mondhat néhány szót a többieknek az ő napjukról.) Közös záró ének

21.00 Csoportvezető találkozó

 

3. nap  - Katolikus levelek

„Legyetek megvalósítói az Igének, ne csak hallgatói!”

7.00 kelés - 7.10 reggeli torna közösen (Előtte közösen ének: Szívem első gondolatja…)

7.45 reggeli - 8.55 csvh??

8.20 Indítás: (Mindenkinek kezében legyen Szentírás!)

Keressük ki a szentírásból a „katolikus leveleket”. Melyek is azok? - Ismételjük át a Szentírás eddig tanult szerkezetét!

Lelki cél: Játék, akadályverseny következik. Izgalmas, verseny. Pontozzuk. De a legfontosabb – az ige, amit Jakab apostol levele fogalmaz meg: „Legyetek megvalósítói az Igének, ne csak hallgatói!” – A mi igénk pedig ma ismét: „Amit akartok hogy nektek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek nekik”. Mert akkor él szívünkben Jézus. És ez fontosabb mindennél.

Csoportok: Beszélgetés – a nap lelki megtervezése.

9.15 Akadályverseny

Az akadályokat úgy állítottuk össze, hogy egy szentírási könyvnek a gyermekek által megismert (az előkészületi papírunkon szereplő) igéje vagy tulajdonsága szerepel benne. A csoportok feladata: kitalálni, melyik állomás-akadály melyik szentírási könyvre utal. Ezt egy magukkal hozott papírra felírják. A végén a vezetők értékelik és pontozzák ezt.

14.00 Ebéd - Ebéd után játék

16.30-tól csoportok röviden készülnek, hogyan számoljanak be, esetleg kis jelenetekkel is, az akadályversenyi élményekről. (Vezetők egyeztessék, hogy ne túl sokan számoljanak be ugyanarról.)

16.00 akadályverseny élményeiből kis beszámolót

17.00 Csoportok megbeszélik, hol találkoztak ma Jézussal, mit tettek Jézus iránti szeretetből. Egy-egy könyörgéssel vagy beszámolóvak készülnek az esti misére

18.00 Vacsora – mosdás – alatta csoportok fürdenek

19.00 Szentmise a szabadban – Néhány csoport előre elkészíti az oltárt. ( Esetleg jelöljenek ki faágakkal egy kört, amelyen belül a misén résztvevők helyet foglaljanak.)

 

4. nap  - János Evangélium és a levelek

7.00 kelés - 7.10 reggeli torna közösen (Előtte közösen elmondjuk: Szívem első gondolatja…)

7.45 reggeli - 8.00 csvh

9.00 Reggeli indítás: szent János evangéliumának és leveleinek megkeresése a Szentírásban.

Igénk: „Aki szeretetben él, Istenben él és Isten él benne” 1 Jn 4,16

10.00-11.30 Vetélkedő a csapatok közt, az előző napokon tanultakat kérdezzük ki.

11. 30-13.00      játék - foci, röpi, méta  - váltakozva egy-egy csoport kézműves  foglalkozáson borítót készít a szentírásának.

12. 00-kor ima

13. 00-14. 00             ebéd

14. 00-15. 00             takarítás, csomagolás

15. 00-16. 00     csoportok: Mit viszek haza a táborból? Minden csoport írhat egy levelet (amint sz. Pál írta leveleit, saját magának, illetve korosztályi csoportjának a plébániai közösségnek - a legjobbat felolvasnánk a záró misén)

16. 00-17. 00     csoportok beszámolnak egymásnak beszélgetésükről

17. 00-19. 00             hazaút

19. 00    Szentmise otthon

 

 

D) A TÁBOR KIDOLGOZOTT PROGRAMJA

(Játékokkal, feladatokkal)

 

A tábor vezető Igéje – mottója – lelki feladata:

„Amit akartok, hogy nektek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek nekik!” (Mt 7,12)

 

1. nap

7.00 találkozás

7.10 indítás: A táborvezetők: Bevezető a tábor igéjéről: meghívás, hogy erre gondolva éljünk.

Kerettörténet: Izgalmas és szép táborunk lesz: az Újszövetségi Szentírással fogunk ismerkedni. Meghívunk benneteket az Ősegyházba – az apostolok korába… Jézus pár éve halt meg… Ekkor írja az első három evangélista a szinoptikus evangéliumokat, és szent Pál a leveleit.

A mai napon a Szentírás szerkezetével és a szinoptikus evangéliumok fogalmával ismerkedünk.

Napunk „nevelési” célja, hogy a gyermekeket az Isten- és embertársi szeretet tetteire is indítsuk, a fenti ige szellemében. Ezt a célt szolgálja egy játékos figyelmeztető: Kötelet kapunk derekunkra: Jézus korában ilyennel kötötték meg ruhájukat – A kötélre egy-egy csomót köthetünk, valahányszor valamit tettünk társainknak Jézus iránti szeretetből.

8.00 buszra szállás

Buszon: csoportok szerint ülünk le. Beszélgetés csoportokban – (belekapcsolva a nyári élmények cseréjét is): mit „hagyjak otthon” (hibáimat stb.), és mit határozok el, hogy hozzájáruljak a tábor széppé tevéséhez.

Buszról leszállás – egy olyan helyen, ahonnan kirándulással érkezhetünk a helyszínre. Figyeljünk arra, hogy keressük az alkalmat, hol segíthetünk egymásnak (a kötél a derékon)!

Megérkezés - A tábor közelébe érve megállunk: csoportos beszélgetés következik saját bibliai könyvükről: Mi a könyv lényege, ki milyen gondolatokat, igéket talált benne az előkészület során, amelyek neki tetszettek…

A táborhelyet felkészítő csoport tagjai minden csoport lakóhelyének megfelelően felírták a megfelelő újszövetségi könyv nevét – pl. rómaiak, korintusiak vagy szinoptikusok. A segítők vezetik a csoportokat helyükre.

A felkészítők készítenek egy feldíszített helyet, keresztet  – amely a reggeli találkozások, imák helyét kijelöli.

13.00 ebéd – előtte ének… Számtalan a csoda?

ebéd után – pihenés, játék

15.00 Bemutatkozás csoportonként: (Mindenkinek kezében legyen Szentírás!)

Előzőleg kis felkészülés: hogyan tudják könyvüket bemutatni – játékkal, szóval stb… és mire hívja őket ez a könyv…

16.15 Újszövetségi könyvek – sorrendjének megismerése. – Egy vonalat húzunk egy rajzlap közepére, e vonalat a könyvek számának megfelelően függőleges vonalakkal felosztjuk. A gyermekekkel – a szentírással a kézben, annak tartalomjegyzékét követve - ráírjuk a könyvek neveit, az újszövetség könyvének jelen sorrendjében. Legyenek kiemelve az egységek (Evangéliumok, Páli levelek rokoko-galefil-koltetet-timtimti-filzsid;, katolikus levelek).… Minden lakásban ki lesz függesztve ez a vázlat, mindenki felírta magának a könyvek sorrendjét. Egy nagyobb formátumban kiakasztjuk a közös ebédlőben (teremben) is.

17.00 játék - számháború

18.00 Vacsora - fürdés

19.00 Felkészülés misére: Felajánlás – felírj(t)uk? mit hagyunk otthon, mit határozunk el, hogy az apostolok és első keresztények lelkülete éljen bennünk.

19.45 Szentmise (Este, erdőben – naplementekor! hogy a végére ránk sötétedjen)

A szentmisére készülve minden csoportban összegyűjtik a felajánlásokat: mit hagyok otthon (hibát) mit határozok el a tábor napjaira (szeretet egymás iránt). Mi volt ma öröm? Tettem valamit az igében?

Az erdőben ünnepelt szentmise helyéhez vezető úton útjelzőket helyezünk el – az újszövetségi könyveket, a könyvek rendjében – ezt követve jutnak szentmise helyére

Hívek könyörgése: Minden csoport egy tagja mond egy kis beszámolót napjukról, majd kérést (elhatározást)

Miséhez gyertyákat, mécseseket kell készíteni.

21.00 lefekvés -  csv.

 

2. nap - Apostolok Cselekedetei és szent Pál levelei

7.00 kelés

7.10 reggeli torna közösen (Előtte közösen elmondjuk: Szívem első gondolatja…)

7.45 reggeli

8.00 csvh

csoportok felkészülnek a kirándulásra

9.00 Indítás: (Mindenkinek kezében legyen Szentírás!)

Oktatási cél: E napon az Apostolok Cselekedeteivel és szent Pál leveleivel ismerkedünk. Reggeli bevezetőben elővesszük a Szentírást, és a tartalomjegyzék alapján (és a tegnap készített szerkezeti vázlat alapján) végignézzük a könyvek sorrendjét. Tegnap a szinoptikusokkal ismerkedtünk (utolsó nap János evangéliumával és leveleivel), ma az Ap.Csel-el és sz. Pál leveleivel. Bevezető: Az apostolok cselekedeteinek koráról – és a páli levelek keletkezéséről.

Nevelési cél: A Rómaiakhoz írt levél szellemében: „Ki szabadít meg a halálra szánt testtől – Jézus Krisztus” (Rom 7.24) - Mi gyengék, bűnösök vagyunk: Jézus szabadit meg minden gyengeségtől, ha hiszünk benne.

Cs: Tegnap este óta hogyan próbáltuk megélni igénket: „amit akartok, hogy nektek tegyenek az emberek…”? - Ma mit jelenthet nekünk a Róm. levél mondanivalója: Jézus megszabadít – Jézus igazzá, megigazulttá tesz?!

 

Kirándulás: Minden csoport kap egy térképet, rajta a városok nevével, amelyeknek sz. Pál leveleit írta. (A térképet kifüggesztjük az ebédlőben is – illetve minden csoport lakásában.) Ezeket a városokat fogjuk ma meglátogatni, s a városlakók mesélnek nekünk arról, mit írt nekik szent Pál… Így ismerkedünk meg sz. Pál leveleivel.

A kirándulás útvonalát a felelős csoport tagjai előre végigjárják, és megjelölik a megállási helyeket.

Azoknál a városoknál állunk meg tehát, akiknek Pál levelet írt. Az a csoport, amely az adott levéllel készült, előre megy, és ő fogadja a tábor többi tagjait, majd röviden beszél nekik a levélről – és arról, ők mit éltek meg ebből a levélből.

Minden csoport kap segítséget (az alábbiaknak megfelelően), arról, kb. mit kell tennie az állomáson, milyen feladatot adjon a többieknek:

1. Induláskor az Apostolok Cselekedetei nevű csoport: beszél e könyvről, Pál útjairól – és meghív, hogy most járjuk végig a városokat, amelyeknek szent Pál levelet írt.

Minden megállónál valamilyen feladatot kapnak a csoportok, ami gyakorlati feladat is, és Jézusnak felajánlandó feladat is:

Innen mezítláb induljatok tovább. Az apostolok korában sok ember mezítláb járt. Zarándokok, akik az apostolok vagy Jézus nyomában indulnak – mezítláb mennek, hogy ezzel is kapcsolódjanak hozzájuk lélekben…

(Ha a mezítlábas menés a talajviszonyok miatt nehéz, erre emlékezve meghívjuk a résztvevőket, tegyenek egy kis kavicsot cipőjükbe… És ahogy az apostolok felajánlották Jézusnak az út fáradalmait, szenvedéseit, ajánljuk fel mi is ezt a pici kellemetlenséget – családunkért, a táborért stb.)

2. Róma – a rómaiak csoportja elmeséli, hogy nekik Pál a megváltásról, megigazulásról írt: hogy Jézus Keresztje által váltott meg minket.

Feladat: Minden csoport készítsen keresztet száraz fából (fűből fonjanak kötelet, amellyel két rudat keresztben összeköthetnek). Emlékeztessen ez megigazulásunkra – és a szeretetre, amellyel Isten szeret minket Jézusban. A csoport tagjai felváltva vigyék a keresztet a további városokba. Mi „keresztények=krisztusiak” – megigazultak vagyunk! És hirdetjük Krisztus keresztjét.

3. Korintus – Lakói elmesélik, hogy miként pártoskodtak ők, és hogy Pál az egységre hívta őket. Stb.

Ti is egy test vagytok – Krisztus teste. Krisztus köt eggyé benneteket. Ennek jeléül egy-egy csoport tagjai kössék össze egymással magukat… Így menjetek Efezusba. Éljétek át, hogy Krisztus teste vagytok. (A keresztet vivő a kereszthez kösse a kötelet – jelezve, hogy Jézus köt össze minket)

4. Efezus    Szent Pál nekünk azt írta: Hogy az Atya az egész világot Fiában, Jézusban teremtette. Csodáljátok meg: a fák, virágok, a mennybolt, a nap – mind Isten szeretetéből van teremtve – és Jézus szeretete fogja össze mindezt.

Ének amely erről szól: pl. Minden mi él… vagy: Ott lélekzel  a fákban…

Feladat: Csendben indulunk tovább… csendben szemléljétek mindazt, amit láttok, és adjatok hálát ezért a titokért: Mindenben ott van Jézus! Mindent az Ő szeretete és jelenléte fog össze.

5.Filippi – Nekünk szent Pál börtönből írt. Csodálatos, micsoda öröm hatja át levelét. És arra hív, hogy mi is örüljünk. – Örüljünk akkor is, ha valami nehéz, ha le kell mondanunk magunkról. Hiszen Jézus is – Isten létére – hasonlóvá lett hozzánk: kiüresítette önmagát, és engedelmes lett a halálig. Ezért Isten felmagasztalta Őt…

Feladat: Pál rabláncára gondolva kössük össze egyik kezünket másik lábunkkal. Menni tudjunk azért, de figyelmeztessen ez a börtönben levő Pálra – és arra, hogy ő mégis Jézus örömében élt – mert tudta, hogy hasonlóvá lett Jézushoz.

6. Kolossze – Pál nekünk is azt írta, amit az efezusiaknak.  De nekünk még egy csodálatos titkot is elmondott: A szenvedésnek van értelme. Szenvedésünket felajánlhatjuk másokért. „Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem azt, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből, testének az egyháznak javára.” (1,24)

Feladat: Sok zarándokhelyen szokás, hogy a zarándokút elején leveszik cipőjüket (amint mi is tettük az első állomásunknál); másutt egy hegyre felmenve, vagy a hegyen a keresztutat járva, követ visznek fel magukkal, mintegy a kereszthordozás jeleként (vagy mások helyett áldozatot vállalva), s azt csak a hegy tetején teszik le. Vegyünk fel most mi is egy követ – s vegyük általa a szívünkbe valakit, akiért imádkozni szeretnénk: S a mai nap különösen is gondolhatunk arra: hatalmas kincs minden szenvedés, nehézség: felajánlhatjuk másokért.

7. Tesszalonika – Ugye tudjátok, hogy szent Pál nekünk két levelet írt?! Mi azt kérdeztük tőle, mikor jön el Jézus, mikor jön el a világ vége, Mikor fogunk belépni a mennyországba? Ő levélben válaszolta: Nem tudjuk pontosan, mikor jön el a világ vége, de „az Úr napja közel van”. Figyelmeztetett, hogy bármikor vége lehet a világnak: éljünk úgy, hogy készek legyünk belépni a mennybe. „Ne aludjunk, mint a többiek – írta - hanem legyünk éberek!” „Isten akarata, hogy szentté legyetek” (4,2) (5,6)

Folytassuk ezzel a meghívással napunkat: így pihenünk most egyet, majd ebédelünk, és utána ünnepeljük a szentmisét: ahol megtapasztaljuk – hogy Jézus közel van.

Út közben a többi csoport is kap valamilyen feladatot:

János csoport hozza az ostyát (Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad és én őbenne)

Jakab csoport: egész kirándulás alatt ők az őrangyalok – Váltsuk életre az evangéliumot. Megfelelő ponton (vagy a mise előtt) meghívják a csoport, hogy álljunk meg: gondoljuk meg, hogyan éltük ma az evangéliumot.

Márk (Szinoptikusok) csoport – Hibás útra téríteni a csoportot (egy téves jelzéssel, amelyen rejtett New-Ages-s jelzés is van, később fedezzük ezt majd fel, az útra találás után). A Márk csoport vár rájuk az eltévedés után pár 100 méterrel: „Térjetek meg, (eltévedtetek) – Isten Országa a mi utunk.” És helyes útra vezeti őket.

Szent Péter csoport: barlang sötétjébe vezetik be a csoportokat (ha található a közelben egy tényleges barlang) –. Majd ennek hátterében beszélnek: idézik 1. Pt-t: „Sötétségből csodálatos világosságra hívott meg minket az Úr...”

Játék

13.30 Ebéd

14.30 Szentmise. A szentmise elején a Péter levél csoport mondja el Péter apostol mit mond a megkereszteltek hatalmas küldetéséről: „Ti választott nép, királyi papság, szent nemzet, megváltott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott meg titeket” 2,9.

Ezzel a lelkülettel ünnepeljük Krisztus áldozatát. A szentmise oltárába beletesszük a hozott köveket. Egyik kereszt lesz az oltár keresztje, a többi keresztet a csoportok felajánláskor az oltár elé hozhatják, miközben más csoporttagok beleteszik a paténába az ostyákat, és az oltárhoz kísérik felajánlási körmenetben.

Mise végén, hazaindulás előtt: hívjuk meg a gyermekeket – gondoljanak táborunk Igéjére

17.30 Játék

18.30 Vacsora - fürdés

19.30 Esti ima: csoportonként, a tábor különböző sarkaiban, egymástól távolabb – Elcsendesülés – hálaadás a napért, Gondoljuk át, hol is találkoztam Jézussal ma? Mikor sikerült Jézust megszólítani lelkemben, vagy tenni valamit szeretetből?

Minden gyermek kap egy mécsest. Ez a Fény, amely meggyulladt bennünk Jézus által.  Majd a tábor közepére hozzák a mécseseket, és közös keresztet raknak ki. Egy test vagyunk – Krisztusban. Amint a Csel.-ben az egység hatására tértek meg az emberek, a mi életünkben is ennek az isteni egységnek kell világítania. (Minden csoport, vagy aki akar, mondhat néhány szót a többieknek az ő napjukról.) Közös záró ének

21.00 csv – esetleg alatta még számháború?

 

3. nap  - Katolikus levelek

„Legyetek megvalósítói az Igének, ne csak hallgatói!”

7.00 kelés

7.10 reggeli torna közösen (Előtte közösen ének: Szívem első gondolatja…)

7.45 reggeli

8.55 találkozó a csoportvezető-helyettesekkel

8.20 Indítás: (Mindenkinek kezében legyen Szentírás!)

Oktatói cél: Keressük ki a szentírásból a „katolikus leveleket”. Melyek is azok?

Ismételjük át a Szentírás eddig tanult szerkezetét!

Lelki cél: Játék, akadályverseny következik. Izgalmas, verseny. Pontozzuk. De a legfontosabb – az ige, amit Jakab apostol levele fogalmaz meg: „Legyetek megvalósítói az Igének, ne csak hallgatói!” – A mi igénk ma ismét: „Amit akartok hogy nektek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek nekik”. Mert akkor él szívünkben Jézus. És ez fontosabb mindennél.

Csoportok: Beszélgetés – a nap lelki megtervezése.

 

9.15 Akadályverseny

Az akadályverseny állomásain fiatalok, illetve felnőttek lesznek. A csoportok kb. 10 perces időközökben indulnak egymás után. - (A várakozó csoportok játszanak.)

A reggeli indításkor minden gyermek kap egy füzetkét (minden lapján az újszövetségnek egy-egy könyve, azzal a magyarázattal, amelyet a táborba lépéskor már megkaptak): Az akadályverseny állomásai egy-egy újszövetségi könyvhöz köthetők: azoknak az előzőkben már megismert legfőbb igéjéhez, vagy a könyv mondanivalójához. A gyermekek feladata, hogy az állomásokon jól szerepeljenek, továbbá, hogy az állomások után rájöjjenek, melyik könyvről volt ott szó. Füzetkéjükben a megfelelő könyvhöz írják oda az állomás sorszámát. (Előfordulhat, hogy egy állomás több könyvhöz is köthető, erre nekik kell rájönniük!!) A verseny után csoportonként egy füzetet szedünk össze, és azt pontozzuk. (Ezért is fontos, hogy egységesen töltsétek ki!)

Az akadályversenyhez kérjük a csoportvezetők segítségét, valamint azt, hogy az állomásoknál hagyják a feladat megoldását a gyermekekre, egyes esetekben viszont segítsenek magyarázatukkal, összejátszva az állomás vezetőivel.

 

1. állomás:

A)        „Ro-Ko-Ko Gal-Ef-Fil  Kol-Te-Te Tim-Tim-Ti Fil-Zsid” -  szótagokat egyesével elrejtjük, a csoportnak meg kell találnia, majd sorrendbe raknia.

B)         Utalás a rómaiakhoz írt levélre. (Megigazulás – új emberré válás. „Vessétek le a régi embert, és öltsétek fel az újat!”)A csoport az állomás vezetőivel kialakít egy kört. Mindenki elgondolkozik, mi az, amiben meg akar újulni, újat akar kezdeni. Egyesével elmondják ezt az elhatározásukat (esetleg fülébe is súghatják az állomáson álló egyik vezetőnek). Ezután az átadja nekik a fehér pólót, ami a megújulás, megtisztulás jele. „Vessétek le a régi embert, és öltsétek fel az újat!” A következő napi kézműves foglalkozáson majd erre írjuk rá a tábor néhány jellemzőjét, hogy emlék maradjon

C)        Feladat: a következő állomásig beszélgessetek arról, ami az állomásnál történt: megtisztultatok, új emberek lettetek, hogyan kell ehhez méltóan viselkedni…

 (Az új ember gondolat szerepel még – az előkészítő papíron – az Efezusi és Kolosszei levélben is, aki több levelet ad meg, több pontot kap) A pólóra a tábor végén ráírjuk: Rokoko-galefil-koltete-timtimti-filzsid.

2. állomás. Korintusi levélre utalás – Az Egység témát próbáljuk eljátszatni. Az állomáson különböző kötelek, akadályok vannak elhelyezve.

A csoport tagjainak összekötözött kézzel kell átmenni egy kötelekből készített „pókháló” akadályon, úgy, hogy nem érhetek a kötélhez… Lényeg, hogy a nehézségek ellenére egységben maradjanak; segítsenek egymásnak, együtt menjenek.

Feladat: a következő állomást kell előkészítenetek: beszéljetek arról, hogy manapság is mennyire elterjedtek az ezoterikus varázslások, hiedelmek. Észre sem vesszük, mennyire befolyásolnak minket. Ez miért helytelen?… (A jósdába úgy menjenek a gyerekek, hogy „képben” legyenek, képesek legyen érvelni a jósnőkkel)

3. állomás: Jakab levél. Legyetek megvalósítói az igének…

Egyik csoportvezető a tábor felé tart, messze a többi állomásoktól. Amikor a csoporttal találkozik, elbotlik, és kibicsaklani látszik a bokája. A csoport tagjainak van lehetősége, hogy megkínálják őt vizükből, süteményükből, - esetleg minden vizüket adják oda neki. (Induláskor minden csoport csak egy hátizsákot visz magával, abban egy nagy flakon vízzel, és minden személy számára egy-egy nagyobb süteménnyel: buktával stb.)

4. állomás: Efezusi levél írásának hátterére utal: – Egy sátor áll itt, az oldalán csillag- és okkult jelekkel. A gyermekeket fogadó jósnők valamilyen varázslatra akarják rávenni a gyermekeket tenyér- csillagjóslásra, varázslatokra. Beszélnek a világban levő titkos Erőkről! Hatalmasságokról… - Mit szóltok ehhez? Kérdezik meg a gyermekeket. Azoknak először rá kell jönniük, hogy a varázslás hamis dolog, majd próbálják meggyőzni a jósnőket, hogy a mindenség Ura egyedül Jézus Krisztus; nincs értelme a tévtanításoknak, amelyek titkos erőktől várják a szabadulást… Minden erő Benne és Általa van… Ha más volna, az a sátántól van.

5. Kolosszei levélre utalás –„Örömmel szenvedek értetek, és kiegészítem testemben, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből, testének az Egyháznak javára.”

 Nehéz fizikai feladat elé állítjuk a csoportot. Fel kell hordaniuk a hegy tetejére fát, követ. Magyarázat lehet, hogy házat építünk a dévai árváknak. Fontos, hogy a megerőltető feladatot örömmel végezzék. (Majd utána az állomásvezetők örömmel hozzák le a felhordott anyagokat.)

6. állomás. Apostolok Cselekedetei – „Mindenük közös volt…” – Minden gyermek kapott bizonyos mennyiségű „római” pénzt az induláskor… Miután előzőleg italukat odaadták, ezen az állomáson vásárolni lehet (a kapott pénzzel arányosan) italokat, különböző áron (víz, kóla, tea stb.) – Jó volna, ha megosztanák egymással, amit vásárolnak… Az állomás egyik őre figyeli, pontozza magatartásukat.

7. állomás. Az 1. Péter levél: „Álljatok készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki reménységetekről kérdőre von titeket.”

 Egy férfi szólítja meg őket: egy férfit kell megkövezni, mert nem adta meg szombati napnak a kellő tiszteletet sokat gyalogolt, tüzet rakott, nehéz munkát végzett. Felolvas nekik az Ószövetségből Kiv 35,2-3; Szám 16,32. A csoport „segítségét” kéri, ők is kövessék a törvény előírását, kövezzék az asszonyt. A kiscsoportnak az evangélium szellemében kell válaszolnia: meg kell győznie a férfit, hogy ma az újszövetségben élünk! Jézus új törvényt hozott.

8. állomás: szent János 1. levele.  Szavak vannak papírra írva, ebből össze kell rakniuk az igét: „Szeretet az Isten, aki szeretetben él, Istenben él, és Isten él őbenne.” Minél kevesebb szó alapján találja ki a csoport az igét, annál több pontot kaphat.

Stb. növelhetők az állomások.

 

14.00 Ebéd - Ebéd után játék

15.30-tól csoportok röviden készülnek, hogyan kis jelenetekben adjanak elő egy állomást, ami benyomással volt rájuk. (Rendezők figyeljenek, hogy lehetőleg minden állomás kerüljön sorra!)

16.00 akadályverseny élményeiből beszámoló - bemutató

17.00 játék

18.00 Vacsora – mosdás – alatta csoportok fürdenek

19.00 Szentmise

20.00 tábortűz

21.00 találkozó a csoportvezetőkkel

 

4. nap  - János Evangélium és a levelek

7.00 kelés

7.10 reggeli torna közösen (Előtte közösen elmondjuk: „Szívem első gondolatja…”)

7.45 reggeli - 8.00 csoportvezető-helyettesekkel találkozunk

9.00 Reggeli indítás: szent János evangéliumának és leveleinek megkeresése a Szentírásban.

Lelki indítás: szent János meghívása: „Aki szeretetben él, Istenben él és Isten él benne.”

Tervezzem meg, mit tehetek ma, hogy növekedjék köztünk a szeretet – és ezáltal Isten jelenléte.

10.00-13.00 Vetélkedő a csapatok közt: Az előző napokon tanultakat kérdezzük ki játékos vetélkedőben.

 

Az újszövetséghez kapcsolódó „sorverseny”. Feladatok:

1. Belerajzolni egy térképbe szentírási városok helyét (Korintus, Tesszanika, Efezus, Jeruzsálem, Róma)

2. A csoport egyik fele húz egy szentírási könyv nevét (amely szerepel a táborban) és azt kell valamiképpen bemutatnia pantomim segítségével – a csoport másik felének fel kell ezt ismernie

3. Kapnak 10 szentírási idézetet, amely kapcsolatban áll a táborban tanultakkal, illetve az ott szereplő 10 témával, és ezeket fel kell ismerniük.

4. Az újszövetségi könyvek rövidítéseit megkapják összekeverve. Sorrendbe kell őket rakni.

5. Húznak egy újszövetségi könyv címét. Rajzot kell egyenként készíteniük, amelyből rá lehet jönni, melyik könyvről van szó. – Majd ki kell találni, mit ábrázolnak egymás rajzai.

6. Egy fontos szentírási ige betűi (szótagjai?) vannak összekeverve, s ebből kell összerakni az igét.

7. Kapnak egy szentírási könyv címét. A feladat, hogy a csoport készítsen közösen egy rajzot, amely e könyv szépségét ábrázolja. Itt az egymásra figyelést is pontozzák.

 

Egyidejűleg a többi csoportok számára játék - foci, röplabda, méta 

Illetve egy-egy csoport, váltakozva, kézműves foglalkozáson a tegnap kapott pólóra írja a tábor nevét, évszámát, és például szent Pál leveleire utaló szótagokat (ro-ko-ko, gal-ef-fil…)

12. 00-kor Úr-angyala imádság (esetleg magyarázni kell eredetét, mondanivalóját)

13. 00-14. 00     ebéd

14. 00-15. 00     takarítás, csomagolás

15. 00-16. 00          csoportok: Mit viszek haza a táborból? Minden csoport írhat egy levelet (amint sz. Pál írta leveleit), saját magának, illetve korosztályi csoportjának a plébániai közösségnek. Ezeknek fő gondolataiból a csoportok egy-egy tagja felolvashat a tábort a záró misén.)

16. 00-17. 00          csoportok beszámolnak egymásnak beszélgetésükről

17. 00-19. 00          hazaút

19. 00          Szentmise a plébánián. –

Ajándék a táborozó gyermek családtagjai számára, ha a tábor-záró szentmisét odahaza mutatjuk be, a szülőkkel, rokonokkal együtt; s ott van módunk röviden összefoglalni – lehetőleg a gyermekek egy-egy kis beszámolójával tarkítva - a tábor szépségét.

 

 

E) MEGHÍVÓ LEVÉL A CSOPORTVEZETŐKHÖZ

 

Kedves Csoportvezetők!

 

Egy tábor akkor igazán szép, ha jól készültünk. Elsősorban a csoportvezetők. Tehát elsőnek Te Magad kérd Jézus segítségét, és fogj neki a készületnek azzal, hogy saját csoportod bibliai könyvét elkezded megismerni, és központi titkait megélni. A mellékelt összefoglaló anyag segítséget adhat ehhez.

Második lehetősége és feladata a csoportvezetőknek, hogy csoportjuk tagjait is meghívják a készületre. A saját könyvével mindenki ismerkedjék, korosztályának megfelelő szinten. Ebben lehetne csoportjaitoknak segítséget nyújtatni: pl. a legkisebbeknek csak a könyv fő gondolatát adjátok meg, és javasoljátok, hogy otthon próbáljanak segítséget kérni könyvük olvasásához szüleiktől (így a szülőket is bekapcsoljuk!), néhány szép ige kiválasztásához.

Jó útja-eszköze a közös felkészülésnek egy-egy közös hétköznapi misére meghívni őket. Továbbá saját könyvetekből választhattok – a mellékelt összefoglalások segítségével - néhány vagy egy igét, hogy a könyv olvasása közben ez(ek) legyen(ek) vezér igéitek.

A könyvek témáinak megfelelően is készíthettek tervet: pl. Apostolok Cselekedetei az apostolok és szent Pál igehirdetésének könyve – feltehetjük tehát a kérdés: vajon mi hogyan adjuk tovább jézus igéjét?. Az ApCsel egyúttal a keresztény közösségek megalapulásának, mondhatjuk a keresztények között megszülető kölcsönös szeretetnek a könyve is (Vö. a mellékletben!). Mit tehetünk mi hogy csoportunkban vagy hittanon élő legyen a szeretet? stb.

A csoportvezetők ismerkedjenek a többi könyvek lényegi tartalmával, eszmei mondanivalójával, amiben a táborban használt újszövetségi könyvek mellékelt összefoglalása segítségetekre van.

A nap felelősei gondoljatok arra, hogy saját napotok témája mellett tegyetek fel olyan kérdést, amely bekapcsolja a nap témájába az összes csoportot (azaz a többi szereplő bibliai könyveket). (Szükség esetén ebben lehet segítséget kérnetek a Bibliát jobban ismerőktől.)

 

Kezdjetek el tehát felkészülni, és csoportotok tagjait meghívni a közös készületre.

Jézus kegyelme vezessen Mindnyájatokat. Szeretettel