Ahol rendeztek Biblia-megáldást, kérjük jelezze a

demtar@ella.hu címen!

 

 

A BIBLIA ÜNNEPE – BIBLIA ÉVE 2008 – ÜNNEPI SZENTMISE

 

Előkészületek:

 

1. Szavalat, ÍRÁS A BIBLIÁBA: felkérni valakit, tanulja meg és mondja el

2. Gitáros ének, INDULJ ÉS MENJ (Énekelj az Úrnak, nagyobb kiadás, 39B, 55.o.) – felkérni a gitáros énekeseket, tanulják meg és énekeljék el

3. Oltár elé második asztal a Szentírások elhelyezésére

 

Hirdetés előző szombaton és vasárnap, minden szentmisén

 

Kedves Hívek!

A Magyar Katolikus Püspöki Kar rendelkezése folytán 2008-ban a Bibli évét ünnepeljük – protestáns testvéreinkkel együtt. Egyházközségünk örömmel kapcsolódik be ebbe a kezdeményezésbe. Templomunkban a Biblia Ünnepét a következő vasárnap tartjuk.

Ezen a szentmisén Templomunkban ünnepélyesen elhelyezzük Isten Igéjét, a Bibliát. Egyházközségünknek ez a díszes családi Bibliája itt marad a Biblia Éve egész folyamán.

A szentmise keretében megáldjuk a kedves hívek családi és saját Bibliáit, Szentírásait. Kérjük, hogy minden család hozza magával Családi Bibliáját, és mindenki a saját, személyesen használt és rendszeresen forgatott Szentírását, Újszövetségét. A Bibliákat az oltár elé kihelyezve áldjuk meg, ezért kérjük, hogy mindenki írja be nevét az első borítónál lévő első üres lapra, vagy helyezzen el a Szentírásban egy kis cédulát a saját nevével.

A szentmise alkalmával bibliákat is árusítunk, ezért aki vásárolni akar, pénzt hozzon magával.

Köszönjük.


Szertartás

 

1. Bevonulás: Ünnepélyes (füstölő, szenteltvíz, Aranybiblia a diákonusnál)

A menet az Tabernákulum felé térdet hajt, majd a Biblia állványához vonul.

A diákonus elhelyezi az Aranybibliát az állványon.

Keresztvetés, ima, megáldás (szenteltvíz, tömjén)

Szavalat: Arany János, ÍRÁS A BIBLIÁBA

Könyörgés

Átvonulás az oltárhoz

2. Igeliturgia: Olvasmányok, prédikáció, HIRDETÉS, KÖZÖS KÖNYÖRGÉS

3. Felajánlás előtt: hirdetés, a hívek Szentírásainak átvétele, elhelyzése

közben orgonaszó (ének nélkül)

Felajánlás, népének

4. Szentmise áldozati része, Miatyánk, áldozás

5. Áldozás után: hirdetés, a hívek Szentírásainak megáldása, ima (szenteltvíz, tömjén)

A Szentírások kiosztása, közben halk orgonaszó ének nélkül

Ének (gitáros): INDULJ ÉS MENJ

6. Áldás, kivonulás: Térdhajtás a Tabernákulum felé

Átvonulás a Biblia elé, mély meghajlás, kivonulás

 

 

Az Aranybiblia megáldása – Ima

 

Mindenható Istenünk, Te elküldted egyszülött Fiadat, hogy új életet adjon ennek a világnak. Ő feláldozta életét értünk, áldozatával kiengesztelt bennünket veled, mindenható Atyánk, és új közösséget hozott létre, hogy az emberiség nagy családja neked szentelt néppé váljon. Miután feltámadt és eltávozott közülünk, elküldte a Szentlelket, az erő Lelkét, velünk maradt szent Testével az Oltáriszentségben, de velünk maradt a Bibliában írásba foglalt tanítása által is. Így a Szentlélek erőt ad nekünk, Jézus szent Teste táplál bennünket, és a Biblia pedig világosan megmutatja szent akaratodat, hogy hozzá szabhassuk tetteinket.

Jézus Testét ősidők óta aranykehelyben őrizzük, és most Jézus tanítását, az evangéliumokat, az egész Bibliát is aranykeretbe foglaltuk, hogy kifejezzük tiszteletünket és hálánkat ezért a nagy ajándékért, és hogy tanúsítsuk: mi is nyomdokain járunk szent elődeinknek, akik vallották, hogy "az Egyház mindenkor úgy tisztelte a Szentírást, mint magát Jézus Testét".

Amikor a BIBLIA ÉVE első napján kihelyezzük ezt díszes Bibliát templomunkban, tiszta szívből hálát adunk neked a szent írók és próféták által írásba foglalt tanításáért, mindenekelőtt pedig az evangéliumokért, amely plébániai közösségünk életének legfőbb iránymutatója, és egyházközségünk egységének éppúgy középpontja és megvalósítója, mint Szent Fiad Teste a tabernákulumban.

Kérünk, add kegyelmedet, hogy a Biblia szent szövegeinek ünnepélyes, közösségi felolvasása itt a templomban – és a Szentírás egyéni és közösségi olvasása, átelmélkedése otthonainkban – vezesse, segítse és irányítsa mindannyiunk életét, hogy ebben a plébániai közösségben is megvalósuljon mindaz, amiért Jézus Krisztus a földre jött és az életét adta.

Áldd meg, Istenünk, ezt a Szentírást, amelyet temlomunkban kihelyeztünk, és add, hogy miként a templomunk főhelyén őrzött Oltáriszentség, úgy ez az aranykeretbe foglalt Biblia is híveid egységének és kölcsönös szeretetének állandó jele és megvalósítója legyen. Amen.

 

Prédikáció

 

– Kétféle megtestesülés

– Oltáriszentség – Biblia

– Mindenkor úgy tisztelte...

– Őrizték az őskeresztények

– Vigasz a bajbajutottaknak: GULÁG, Balaton,

– Családi Biblia: Kerekes, Bíboros, Soma

– Egyéni és közös olvasás, a közös olvasás előnye

– Az igazi erkölcsi értékek tárháza – szemben a reklámokkal

 

Hirdetések:

– Biblia Éve 2008

– Közösség Bibliája

– Családi Biblia

– Rendszeres olvasás

– Apostolkodás – Missziós evangélium, Mindennapi evangélium

– Árusítás


 

Közös könyörgések

 

Urunk, Jézus Krisztus, te az Oltáriszentségben ránk hagytad Szent Testedet, az evangéliumokban, a Szentírásban pedig velünk maradtál, te, az Atyaistennek emberi nyelven kimondott, írásba foglalt Szava, Igéje. Velünk maradtál, hogy a Biblia olvasása által mindenkor felidézhessük szavaidat, üdvözítő tanításodat. Amikor ünnepélyesen kihelyeztük templomunkban plébániai közösségünk díszes Bibliáját, és közösségünk tagjainak személyes és családi Bibliát elhoztuk oltárod elé, hogy ebben a szentmisében valóban teljessé legyen jelenléted közöttünk, bizalommal kérünk, szenteld meg ezeket a Bibliákat, és olvasásuk által, a benne foglaltak által mindannyiunk életét.

– Urunk Jézus Krisztus, testté lett Ige, tiszta szívből hálát adunk neked szavaidért, az evangéliumokért, az apostolok, a próféták, a szent írók írásba foglalt tanításáért. Fogadd el hálaadásunkat!

– Urunk Jézus Krisztus, testté lett Ige, tudjuk, hogy családjaink, plébánai közösségeink, a lelkiségi mozgalmak és a te nevedben kötött barátságok legfőbb irányítója és megtartója a Szentírás. Add, hogy mindannyiunk egyéni és közösségi élete a Bibliában bennfoglalt értékek biztos alapjára épüljön!

– Urunk Jézus Krisztus, testté lett Ige, te azt akartad, hogy egy nyáj legyen és egy pásztor. Add, hogy a közös Biblia tisztelete, olvasása, iránymutatása az egység útjára vezesse a kereszténység nagy családjában az egymástól eltálovolodott testvéreket!

– Urunk Jézus Krisztus, testté lett Ige, segíts bennünket kegyelmeddel, hogy minden jóakaratú és kereső ember előtt tanúsítani tudjuk, hogy milyen nagy ajándék és érték számunkra a Szentírás!

– Urunk Jézus Krisztus, testté lett Ige, kérünk, szenteld meg családjaink és közösségeink életét a Szentírás rendszeres, elmélkedő olvasása által!

Mindenható Istenünk, hálás szívvel mondunk neked köszönetet végtelen értékű ajándékaidért, közöttük a Szentírásért. Ennek minden sora arról tanúskodik, hogy mennyire szeretsz minket, és milyen fontos számodra, hogy szent Fiaddal egységben, hozzá hasonlóan, vele együtt szeressük és szolgáljuk testvéreinket, közösségeinket. Add kegyelmedet, hogy mi is szent Fiad társai lehessünk a te országod megvalósításában. Amen.

 


 

Szentírások megáldása – imák

 

 

 

Oltárra helyezés, felajánlás előtt Testvérek, most az oltárra helyezzük és felajánljuk Istennek Bib­lián­kat, amely Isten szavát tartalmazza, és jelképezi elköte­le­zett­ségünket, hogy Isten igéjének készséges és hűséges befogadói legyünk, egységben Istennel, az ő Egyházával, és közösségben testvéreinkkel. Krisztus szavaira emlékezünk: „Amint az Atya küldött engem, úgy küldelek én is titeket.” (Jn 20,21).

A hívek egyenként átadják Bibliájukat a misézőnek; a pap az oltárra helyezi őket.

 

Befejezés (áldozás, könyörgés után):

 

Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel! „Minden Írás, amit az Isten sugalmazott, jól használható a taní­tás­ra.” (Zsid 4,12) Könyörögjünk. Uram, hálát adunk neked az Írásban nekünk adott igédért. Add, hogy általa jobbak legyünk és előre haladjunk. Add, hogy minél kész­ségesebbek legyünk tetteid véghezvitelére. – Amen.

„Isten szava eleven, átható, és minden kétélű kardnál élesebb.”  (Zsid 4,12) Könyörögjünk. Mindenható Isten, tedd ki életünket igéd kétélű kardjának. Hasd át vele önámításunkat és megelégedettségünket. Tárd fel előt­tünk mindazt, amit bennünk változtatni akarsz. – Amen.

„Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt az úton, és ki­fej­tet­te az Írásokat?” (Lk 24,32) Könyörögjünk. Urunk, Jézus Krisztus, a Szentírás olvasása és az Eucharisztia ünneplése által nyilatkoztasd ki magad ezeknek a hűséges híveidnek. Add, hogy téged mindig személyesebben megismerjenek, és másokkal is meg­oszt­has­sák az örömhírt, hogy te élsz. Áldd meg ezeket a bibliákat, ame­lye­ket most átvesznek, hogy ez számukra alapvető imakönyv és az élet könyve legyen. – Amen.

A pap szenteltvízzel meghinti a bibliákat, majd egyenként kiosztja azokat. A hívek egyenként átveszik a Bibliájukat és megcsókolják azt.

Befejező könyörgés: Könyörögjünk mindnyájatokért, és kérjük az Atyát, hogy áldjon meg titeket és családotokat. Tegyen benneteket hűségessé elkötele­zett­ségetek megtartásában. Adja meg nektek, hogy a Szentírás szá­mo­tokra az Élet Könyve legyen.

Rövid csönd Könyörögjünk. Urunk és Istenünk, minden jóság és világosság forrása, te saját Fia­dat, az élet Igéjét küldted el nekünk, hogy irántunk való végtelen sze­retetedet kinyilvánítsa. Áldd meg testvéreinket, akik felismerték szavadban a világosságot és lelkük táplálé­kát. Add nekik kegyelmedet, hogy amint szavadon állandóan elmél­ked­nek, növekedjenek bölcsességben és szentségben, és apostoli munkájuk jutalmaként egyszer majd részesei legyenek örök áldásodnak. Hála és dicsőség legyen neked mindörökké! Ezt kérjük tőled a mi Urunk Jézus Krisztus által. – Amen. –

 

A szentmise áldása

 

 

 

Gondolatok

 

A Biblia Éve: hálaadás  Isten népe tiszta szívből hálát ad Istennek a Szentírásért, azért, hogy Isten emberi szavakban is kifejezte irántunk való szeretetét, megmutatta életünk értelmét, elmondta, hogyan érdemes élnünk, hogyan válhatunk igazán értékes emberekké, hogyan járulhatunk hozzá egy új, szeretetre épülő közösség, "or­szág" felépítéséhez. A zsidóság ős­idők óta évente megtartja a Törvény Öröme (Szimchat Thóra) ünnepét, hálát adva a Tóráért, a sínai kinyilatkoztatásért, a kapott isteni törvényekért. Nekünk, keresztényeknek sokkal több okunk van az örömre és ünneplésre, hiszen mi sokkal többet kaptunk Jézus tanítása, az evangéliumok által!

 

A Biblia Éve: családi ünnep – A Szentírás közös kincsünk, az Egyházé, a helyi egyházé, az egyházmegyéé, a plébániai közösségé, a lelkiségi csoportoké, a családé – egyszóval: a krisztusi szeretet által teremtett és áthatott közösségeké. A közösségek, családok megün­neplik a számukra fontos évfordulókat, eseményeket – a krisztusi kö­zösségnek jó oka van arra, hogy ünnepi díszbe öltözve örvendjen a Bib­liának, a közösség életét alapvetően meghatározó isteni ajándéknak.

 

A Biblia Éve: tanúságtétel – Emberi vonás, hogy amit fontosnak, értékesnek tartunk, azzal eldicsekszünk mások előtt. Van, aki a vagyonával dicsekszik, van aki a fizikai erejével vagy a tudásával. Mi a Bibliával dicsekszünk ország-világ előtt. Azzal, hogy számunkra milyen fontos ez, milyen jó, hogy kaptuk, olvashatjuk, milyen fényt és biztonságot jelent számunkra. Ez a tanúságtétel egyben hívás és bátorítás is mások számára, akik eddig másfelé keresték életük boldogulását.

 

A Biblia Éve: az egység szolgálata – Mi, katolikusok, elfogadtuk Istentől a Biblia egészét. De annak nagy része nem csak a mi Szentírásunk, hanem a zsidóké is, és a többi keresztény testvérünké is. Méltó tehát, hogy ünnepünk, hálaadásunk és ta­nú­ságtételünk velük közös legyen, hiszen ők is részesültek Isten e nagy ajándékából. A közös hálaadás és ünnep pedig erősíteni fogja bennünk és közöttünk az összetartozás, a testvériség tudatát, érzését és növekedését.

 

 


Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába

 

 

Ez a könyv a könyvek könyve,

Szegény ember drágagyöngye.

Égi harmat lankadtaknak,

Világosság földi vaknak.

Bölcsességnek arany útja:

Boldog, aki rátalál!

Szomjas lelkek forrás-kútja,

Hol pohárral Krisztus áll.

 

Ez a könyv az örök törvény,

Királyon lánc, rabon napfény,

Tévelygőnek hívó harang,

Roskadónak testvéri hang.

Elhagyottnak galambbúgás,

Viharvertnek ereszet,

Haldoklónak angyalsúgás:

"Ne félj, fogd a kezemet."

 

Gyermeknek is: "Mily szép rege",

Bölcsnek: "Rejtelmek tengere!"

Fal, - s túl rajta élő hangok,

Köd, s benn zengő hárfák, lantok.

Templomok közt legszebb templom:

Csak megnyitom, s benn vagyok.

Ablakán a paradicsom rózsáira láthatok.

 

Minden fakul, minden romlik,

Márványvár is összeomlik.

Bíborleplek ronggyá málnak,

Dicsőségek füstbe szállnak.

Csak ez a könyv nem tér porba,

Mintha élő lelke volna! ...

Ez a könyv a Mózes bokra:

Isten szíve dobog benne.