JEROMOS BIBLIAKOMMENTÁR

VILÁGHÍRŰ BIBLIAKOMMENTÁR MAGYAR NYELVEN

Ajánlás a magyar kiadáshoz

Előszó a magyar kiadáshoz

Az 1. kötet tartalma

A 2. kötet tartalma

A 3. kötet tartalma

Tárgymutató

A kötet szerzői

A leghíresebb katolikus bibliamagyarázók, R. E. Brown - J. A. Fitzmyer - R. E. Murphy nevével fémjelzett gigantikus mű egy évtizede jelent meg az Egyesült Államokban. Miután számos világnyelvre lefordították, immár magyarul is olvasható.

A hiánypótló mű első kötete az ószövetségi Írások, a második kötete az újszövetségi Írások minden könyvét, fejezetről fejezetre, s azon belül versről versre kommentálja. A harmadik kötet olyan tematikus tanulmányok gyűjteménye, mint pl. sugalmazás, kánon, hermeneutika, biblikus földrajz, biblikus régészet, Apokrifek, Holt-tengeri tekercsek, Izrael története, Izrael vallási intézményei, Jézus élete, Pál élete, korai egyház, Páli teológia, Jánosi teológia.

Az éppen 40 éve megkezdett II. Vatikáni Zsinat óta jelentős változásokon ment át a bibliakutatás egész területe. A Szentföldön és a környező területeken föllendült a szentírástudománnyal kapcsolatos régészeti kutatás, és az ebből összegyűlt információ mennyisége többszörösére növekedett. A hermeneutika területén a Biblia irodalmi és szöveg-összefüggésbeli megközelítése jelentős szerephez jutott és új perspektívákat nyitott.

Kik a kötet írói?

A Jeromos Bibliakommentár lehetővé teszi a különböző felekezeti hagyományt követő olvasók számára is azt, hogy találkozzanak a katolikus kutatók reprezentatív csoportjának a munkájával; azzal a közel hetven szakemberrel, akik az Egyesült Államokban, Kanadában és másutt szentírás-tudományt tanítanak különféle egyetemeken.

Ez a kommentár kifejezetten olyan művelt olvasók igényét kívánja kielégíteni, akik a Szentírást akarják tanulmányozni. Azt reméljük, hogy ez a tábor magába foglalja azokat is, akik a vallás és teológia kérdéseivel foglalkoznak bármely szinten, és ehhez szükségesnek tartják a megfelelő biblikus háttér ismeretét.

Kik fordították magyarra?

A mintegy 2600 oldalas fordítói munka szakmai irányítója Dr. Thorday Attila, a PPKE Hittudományi Karának tanszékvezető professzora, aki a munkát 4 éven át, 20 munkatársával végezte. Kiemelt szempontnak tekintjük a papságra készülők és a fölszentelt klérus Szentírás-magyarázat iránti igényének kielégítését, nem csak formális tanulmányaik idején, hanem az igehirdetés szolgálatában is. Számukra ez a kötet a szemináriumi tanulmányok egyik tankönyve, későbbi éveikben pedig alapvető referencia és forrás lesz.

A szövegmagyarázó cikkek struktúráját és alcímeit a tárgyalt könyvek vázlata határozza meg. A kommentár rendszerint versről versre halad, és a lemmaták (a Szentírás magyarázott szavai) dőlt betűvel kerültek nyomtatásra, hogy könnyebben felismerhetők legyenek. A könnyebb tájékozódás érdekében a fejezet és versszámok bordó színnyomást kaptak. A kommentárban szövegmagyarázó és tematikus tanulmányok találhatók. Tudva azt, hogy sok olvasónak szüksége van háttér-információra a Biblia szövegének versenkénti tanulmányozása előtt, a szerkesztők több mint húsz bevezető témával foglalkozó cikket vettek tervbe. Ezek közül néhány tanulmánynak az ismerete sok segítséget jelenthet az olvasónak a szövegmagyarázattal foglalkozó cikkek technikai részleteinek megértésében. Például a hermeneutikával foglalkozó tanulmány (71. tanulmány) a Biblia megközelítésében mutatkozó beállítottságokról ad bevezető magyarázatot. A Kánonról készült tanulmány (66. tanulmány) pedig a biblikus irodalom összeállításáról nyújt az érdeklődők számára szükséges áttekintést. Nagy hangsúlyt kaptak a biblikus teológiával foglalkozó tanulmányok is. Az ószövetségi témákat történelmi fejlődésük stádiumait követve tárgyalják a tanulmányok; az Újszövetséggel foglalkozó fejezetek pedig gondos figyelmet fordítanak a szerzők teológiai felfogásában rejlő különbségekre. A JBk más tanulmányaira való gyakoribb utalásokat nyilak jelzik. Használatuk megkönnyítésére a nyolcvanhárom tanulmány sorszáma és alpontjai szerint visszakereshető, amely számok külön színnyomást kaptak. A harmadik kötet végén mintegy hatvan oldalnyi név- és tárgymutató segíti a Biblia világában tájékozódni vágyó olvasót.

 AJÁNLÁS A MAGYAR KIADÁSHOZ

Várakozással és örömmel veszem kézbe a The New Jerome Biblical Commentary magyar kiadását. Meggyőződésem, hogy olyan érték kerül a Szentírás iránt érdeklődök kezébe, amely Isten könyvének életet formáló megértéséhez közelebb visz bennünket.

Kívülálló ember értetlenül áll a „Könyvek Könyve" időtállósága előtt. Mi tudjuk, hogy ez a könyv Isten műve, bár emberek írták a maguk korában, saját nyelvükön és kultúrájuk fényében. Ezért az emberek, akik a Szentírásban Isten hozzánk intézett levelét látják, minden időben életet és üdvösséget szeretnének meríteni Isten eligazító igéjéből.

Bár az Egyház – mint Isten igéjének és kegyelmének történelemmel együtt élő képviselője minden kor embere számára közvetíti Isten szavát, manapság, az írás és olvasás korszakában, mindegyikünk egyénileg is szeretne minél többet meríteni a Bibliából.

Ehhez viszont – immár Isten szolgálatában eltöltött életem végén járva elmondhatom -, hogy a történelmet, az irodalmat, az emberi kulturális örökséget tartalmazó olyan szintű műveltségre van szükség, amelyet a mindennapi élet hajszájában kevesen tudnak megszerezni, ezért rászorulunk a Biblia-kommentárokra. Köszönetemet fejezem ki a fordítóknak és a kiadás megszervezőinek. Isten áldja munkájukat, szerezzen számukra sok örömet e kézikönyv iránt remélhetőleg egyre növekvő érdeklődés.

Tudom, hogy szerény köszöntésem és ajánló szavaim messze elmaradnak nálam nagyobb tudósok, szentíráskutatók elismerő szavai mögött, mégis köszöntöm mindazokat, akik ezt a kommentárt kézbe veszik. Bízom benne, hogy általa erősödik hitük, jobban megismerik Krisztust, a Világ Üdvözítőjét, és életük lesz általa.

Eger, 2002. november 13-án, a Magyar Szentek és Boldogok emléknapján

SEREGÉLY ISTVÁN
egri érsek
a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke
vissza az elejere

 

ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

Az eredetitől eltérően a magyar kiadást három kötetbe rendéztük. Erre az adott alapot, hogy az eredeti mű is három fő részre tagolódik (ld. az előszót aláíró három szerkesztőt). Tekintve. azonban, hogy a tanulmányok egymásra is utalnak (ézt – az eredetihez hasonlóan – nyíllal jelöltük), valamint a teljes név és tárgymutató a harmadik kötetben található, elengedhetetlen hogy mindhárom kötet kezünk ügyében legyen.

A Bibliában szereplő személy és földrajzi nevek átírásában igazodtunk a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat által 1997-ben kiadott Szentíráshoz. A Biblián kívüli ókori görög szerzők nevét görögösen, a latin szerzők nevét a hazánkban elterjedt módon, latinosan közöljük. Az óhéber és görög szavakat a Magyar Tudományos Akadémia által elfogadott tudományos átírási szabályok szerint írtuk.

A szakirodalom megegyezik az eredeti műben közöltekkel, de amely könyvek megjelentek magyar fordításban, azokra a hazai adatok szerint utalunk.

A magyar kiadás külön szépsége, hogy a jobb áttekinthetőség érdekében két színnyomást alkalmaztunk: az egyes tanulmányok alpontjai, a szentírási fejezet- és versszámok kiemelkednek a lexikális szövegből, hogy ily módon könnyen megtalálhatók legyenek.

Ezúton is köszönetemet fejezem ki Gyulay Endre főpásztoromnak, aki az elmúlt évek alatt lelkileg és anyagilag támogatta e nagyszabású munka megvalósulását.

Szívből kívánom, hogy a Biblia világában eligazodni vágyó honfitársaim – különösen a lelkipásztorok és munkatársaik – haszonnal forgassák e mértékadó munkát; legyen mindez Isten dicsőségére és az emberek üdvére!

THORDAY ATTILA
főszerkesztő
vissza az elejere


 
 
Tartalom I. kötet

Ajánlás - Dr. Seregély István
     egri érsek, a MKPK elnöke

Előszó a Jeromos Bibliakommentár 1990-es kiadásához
Carlo Maria Martini S.J., bíboros

Bevezető a Jeromos Bibliakommentár 1968-as kiadásához
Augustin Bea S.J., bíboros

Előszó
R. E. Brown - J. A. Fitzmyer - R. E. Murphy

Előszó a magyar kiadáshoz
Thorday Attila

A kötet szerzői

Rövidítések, átírások

1 Bevezetés a Pentateuchusba
 Roland E. Murphy, O.Carm.

2 Teremtés könyve
 Richard J. Clifford, S.J.
 Roland E. Murphy, O.Carm.

3 Kivonulás könyve
 Richard J. Clifford, S.J.

4 Leviták könyve
 Roland J. Faley, T.O.R.

5. Számok könyve
 Conrad E. L'Heureux

6 Második Törvénykönyv
 Joseph Blenkinsopp

7 Józsue könyve
 Michael David Coogan

8 Bírák könyve
 M. O'Connor

9 Sámuel első és második könyve
 Antony F. Campbell, S.J.
 James W. Flanagan

10 Királyok első és második könyve
 Jerome T. Walsh
 Christopher T. Begg

11 Bevezetés a prófétai irodalomba
 Bruce Vawter, C.M.

12 Héber költészet
 Aloysius Fitzgerald, F.S.C.

13 Ámosz jövendölése
 Michael L. Barré, S.S.

14 Ózeás jövendölése
 Dennis J. McCarthy, S.J.
 Roland E. Murphy, O.Carm.

15 Izajás 1-39. könyve
 Joseph Jensen, O.S.B.
 William H. Irwin, C.S.B.

16 Mikeás jövendölése
 Léo Laberge, O.M.I.

17 Szofoniás, Náhum, Habakuk jövendölései
 Thomas P. Wahl, O.S.B.
 Irene Nowell, O.S.B.
 Anthony R. Ceresko, O.S.F.S.

18 Jeremiás könyve
 Guy P. Couturier, C.S.C.

19 Ószövetségi apokaliptika és eszkatológia
 John J. Collins

20 Ezekiel jövendölése
 Lawrence Boadt, C.S.P.

21 Deutero-Izajás és Trito-Izajás könyve
 Carroll Stuhlmueller, C.P.

22 Aggeus, Zakariás, Malakiás jövendölései
 Aelred Cody, O.S.B.

23 Krónikák első és második könyve, Ezdrás könyve, Nehemiás könyve
 Robert North, S.J.

24 Joel és Abdiás jövendölései
 Elias D. Mallon

25 Dániel jövendölése
 Louis F. Hartman, C.SS.R.
 Alexander A. Di Lella, O.F.M.

26 A Makkabeusok első és második könyve
 Neil J. McEleney, C.S.P.

27 Bevezetés a bölcsességi irodalomba
 Roland E. Murphy, O.Carm.

28 A Példabeszédek könyve
 Thomas P. McCreesh, O.P.

29 Az Énekek éneke
 Roland E. Murphy, O.Carm.

30 Jób könyve
 R. A. F. MacKenzie, S.J.
 Roland E. Murphy, O.Carm.

31 A Prédikátor könyve
 Addison G. Wright, S.S.

32 Jézus, Sírák fiának könyve
 Alexander A. di Lella, O.F.M.

33 A Bölcsesség könyve
 Addison G. Wright, S.S.

34 Zsoltárok könyve
 John S. Kselman, S.S.
 Michael L. Barré, S.S.

35 Rút könyve
 Alice L. Laffey

36 Jeremiás siralmai
 Michael D. Guinan, O.F.M.

37 Báruk könyve
 Aloysius Fitzgerald, F.S.C.

38 Tóbiás könyve, Judit könyve, Eszter könyve
 Irene Nowell, O.S.B.
 Toni Craven
 Demetrius Dumm, O.S.B.

39 Jónás könyve
 Anthony R. Ceresko, O.S.F.S.

vissza az elejere


 
Tartalom II. kötet
Tárgymutató

40 A szinoptikus probléma
Frans Neirynck

41 Evangélium Márk szerint
Daniel J. Harrington, S.J.

42 Evangélium Máté szerint
Benedict V. Viviano, O.P.

43 Evangélium Lukács szerint
Robert J. Karris, O.F.M.

44. Az Apostolok cselekedetei
Richard J. Dillon

45 Bevezetés az Újszövetség leveleihez
Joseph A. Fitzmyer, S.J.

46 Első levél a tesszalonikieknek
Raymond F. Collins

47 Levél a galatáknak
Joseph A. Fitzmyer, S.J.

48 Levél a Filippieknek
Brendan Byrne, S.J.

49 Első levél a korintusiaknak
Jerome Murphy-O’Connor, O.P.

50 Második levél a korintusiaknak
Jerome Murphy-O’Connor, O.P.

51 Levél a rómaiaknak
Joseph A. Fitzmyer, S.J.

52 Levél Filemonnak
Joseph A. Fitzmyer, S.J.

53 Második levél a tesszalonikieknek
Charles Homer Giblin, S.J.

54 Levél a kolosszeieknek
Maurya P. Horgan

55 Levél az efezusiaknak
Paul J. Kobelski

56 Lelkipásztori levelek
Robert A. Wild, S.J.

57 Péter első levele
William J. Dalton, S.J.

58 Jakab levele
Thomas W. Leahy, S.J.

59 Júdás levele
Jerome H. Neyrey, S.J.

60 Levél a zsidóknak
Myles M. Bourke

61 Evangélium János szerint
Pheme Perkins

62 János levelei
Pheme Perkins

63 Jelenések könyve
Adela Yabro Collins

64 Péter második levele
Jerome H. Neyrey, S.J.

vissza az elejere

 

  
 

Tartalom III. kötet

Tárgymutató

65 Sugalmazás
Raymond F. Collins

66 A kánon
R. F. Collins - Raymond E. Brown S.S.

67 Apokrifek holt-tengeri tekercsek egyéb zsidó irodalom
Raymond E. Brown, S.S. - Pheme Perkins - Anthony J. Saldarini

68 Szövegek és szövegváltozatok
Raymond E. Brown, S.S. - D.W. Johnson, S.J. - Kevin G. O’Connell, S.J.

69 A Modern ószövetség-kutatás
Alexa Suelzer, S.P. - John S. Kselman, S.S.

70 A modern Újszövetség-kutatás
John S. Kselman, S. S. - Ronald D. Witherup, S. S.

71 Hermeneutika
Raymond E. Brown, S. S. - Sandra M. Schneiders, I.H.M.

72 Egyházi megnyilatkozások
Raymond E. Brown S.S. - Thomas Aquinas Collins OP

73 Biblikus földrajz
Raymond E. Brown, S.S. - Robert North, S.J.

74 Biblikus régészet
Robert North S.J. - Philip J. King

75 Izrael története
Addison G. Wright, S.S. - Roland E. Murphy, O.Carm. - Joseph A. Fitzmyer, S.J.

76 Izrael vallási intézményei
John J. Castelot - Aelred Cody, O.S.B

77 Az ószövetségi gondolkodás elemei
John L. McKenzie - R. E. Brown

78 Jézus
John P. Meier

79 PÁL
Joseph A. Fitzmyer, S.J.

80 A korai egyház
Raymond E. Brown S.S. - Carolyn Osiek R.S.C.J. - Pheme Perkins

81 Az újszövetségi gondolkodás elemei
Raymond E. Brown, S.S. - John R. Donahue, S.J. -
Donald Senior, C.P. - Adela Yarbro Collins

82 Szent pál teológiája
Joseph A. Fitzmyer, S.J.

83 Szent János teológiája
Francis J. Moloney, S.D.B.

Név és Tárgymutató

vissza az elejere

 

 

Szerzők

Barré, Michael L.  Menlo Park, CA. Ámosz jövendölése, Zsoltárok könyve
Begg, Christopher T.  Washington, DC. Királyok második könyve
Blenkinsopp, Joseph  Notre Dame, IN. Második Törvénykönyv
Boadt, Lawrence  Silver Spring, MD. Ezekiel jövendölése
Bourke, Myles M.  New York, NY. Levél a zsidóknak
Brown, Raymond E.  New York, Ny. Kánon, Apokrifek, Szövegek és szövegváltozatok, 
       Hermeneutika, Egyházi megnyilatkozások, Biblikus földrajz, Korai egyház,
       Az újszövetségi gondolkodás elemei
Byrne, Brendan  Melbourne, Ausztrália Levél a Filippieknek
Campbell, Antony F.  Melbourne, Ausztrália Sámuel első könyve
Castelot, John J.  Plymouth, MI. Izrael vallási intézményei
Ceresko, Anthony R.  Toronto, Kanada Habakuk jövendölése, Jónás jövendölése
Clifford, Richard J.  Cambridge, MA. Teremtés könyve,   Kivonulás könyve
Cody, Aelred  St. Meinrad, IN. Aggeus jövendölése, Zakariás jövendölése,
        Malakiás jövendölése, Izrael vallási intézményei
Collins, John J.  Notre Dame, IN. Ószövetségi apokaliptika és eszkatológia
Collins, Raymond F.  Louvain, Belgium Első levél a tesszalonikieknek,
        Sugalmazás, Kánon
Collins, Thomas Aquinas  Providence, RI. Egyházi megnyilatkozások
Coogan, Michael David  North Easton, MA. Józsue könyve
Couturier, Guy P.  Montreal, Kanada Jeremiás jövendölése
Craven, Toni  Fort Worth, Tx Judit könyve
Dalton, William, J.  Melbourne, Ausztrália Péter első levele
Di Lella, Alexander A.  Washington, DC. Dániel jövendölése, Sírák fia könyve
Dillon, Richard J.  Bronx, NY. Az Apostolok cselekedetei
Donahue, John, R.  Berkeley, CA. Az újszövetségi gondolkodás elemei
Dumm, Demetrius  Latrobe, PA. Eszter könyve
Faley, Roland J.  Silver Spring, MD. Leviták könyve
Fitzgerard, Aloysius  Washington, DC. Héber költészet, Báruk könyve
Fitzmyer, Joseph A.  Washington, DC. Bevezetés az Újszövetség leveleihez,
      Levél a galatáknak, Levél a rómaiaknak, Levél Filemonnak, Izrael története, Pál, Páli teológia
Flanagan, James W.  Cleveland, OH. Sámuel második könyve
Giblin, Charles Homer  Bronx, NY. Második levél a tesszalonikieknek
Guinan, Michael D.  Berkeley, CA. Jeremiás siralmai
Harrington, Daniel J.  Cambridge, MA.  Evangélium Márk szerint
Hartman, Louis F.  Washington, DC. Dániel jövendölése
Horgan, Maurya P.  Denver, CO.  Levél a kolosszeieknek
Irwin, William H.  Toronto, Kanada  Izajás 1-39 könyve
Jensen, Joseph  Washington, DC.  Izajás 1-39 könyve
Johnson, D. W.  Washington, DC.  Szövegek és szövegváltozatok
Karris, Robert J.  St. Louis, MO.  Evangélium Lukács szerint
King, Philip J.  Chestnut Hill, MA.  Biblikus régészet
Kobelski, Paul, J.  Denver, CO.  Levél az efezusiaknak
Kselman, John, S.  Cambridge, MA.  Zsoltárok könyve, Modern Ószövetségkutatás,
       Modern Újszövetség-kutatás
Laberge, Léo  Ottawa, Kanada  Mikeás jövendölése
Laffey, Alice, L.  Worcester, MA.  Rút könyve
Leahy, Thomas W.  Berkeley, CA.  Jakab levele
L’Heureux, Conrad E.  Dayton, OH.  Számok könyve
McCarthy, Dennis J.  Roma, Olaszország  Ózeás könyve
McCreesh, Thomas P.  Washington, DC.  Példabeszédek könyve
McEleney, Neil J.  Washington, DC.  A Makkabeusok első és második     könyve
McKenzie, John L.  Chicago, IL.  Az ószövetségi gondolkodás elemei
MacKenzie, R. A. F.  Toronto, Kanada  Jób könyve
Mallon, Elias D.  New York, NY.  Joel jövendölése, Abdiás jövendölése
Meier, John P.  Bronx, NY.  Jézus
Moloney, Francis J.  Clayton, Victoria, Ausztrália A jánosi teológia
Murphy, Roland E.  Durham, NC.  Bevezetés a Pentateuchusba, Teremtés könyve,

        Bevezetés a bölcsességi irodalomba, Az énekek éneke, Jób könyve, Ózeás jövendölése,

        Izrael története
Murphy-O’Connor, Jerome Jeruzsálem, Izrael  Első és második levél a korintusiaknak
Neirynck, Frans  Cambridge, MA.  Júdás levele, Péter második levele
North, Robert  Róma, Olaszország  Krónikák első és második könyve, Ezdrás könyve,

        Nehemiás könyve, Biblikus földrajz, Biblikus régészet
Nowel, Irene  Atchison, KS.  Náhum jövendölése, Tóbiás könyve
O’Connell, Kevin G.  Syracuse, NY.  Szövegek és szövegváltozatok
O’Connor, M.  Ann Arbor, MI.  Bírák könyve
Osiek, Carolyn A.  Chicago, IL.  Korai egyház
Perkins, Pheme Chestnut Hill, MA.  Evangélium János szerint, Jánosi levelek, Apokrifek,

        Korai egyház
Saldarini, Anthony J.  Chestnut Hill, MA.  Apokrifek
Schneiders, Sandra M.  Berkeley, CA.  Hermeneutika
Senior, Donald  Chicago, IL.  Az újszövetségi gondolkodás elemei
Stuhlmueller, Caroll  Chicago, IL.  Deutero- és Trito-Izajás könyve
Suelzer, Alexa  St. Mary-of-the-Woods, IN.  Modern ószövetség-kutatás
Vawter, Bruce  Chicago, IL.  Bevezetés a prófétai irodalomba
Viviano, Benedict T.  Jeruzsálem, Izrael  Evangélium Máté szerint
Wahl, Thomas P.  Collegeville, MN.  Szofoniás jövendölései
Walsh, Jerome T.  Plymouth, MI.  Királyok első könyve
Wild, Robert A.  Chicagi, IL.  Lelkipásztori levelek
Witherup, Ronald D.  Menlo Park, CA.  Modern újszövetség-kutatás
Wright, Addison G.  Scranton, PA.  Prédikátor könyve, Bölcsesség könyve, Izrael története
Yarbo Collins, Adela  Notre Dame, IN.  Jelenések könyve,

         Az újszövetségi gondolkodás elemei