„Ma tudjuk, hogy az Ószövetség Alexandriában készült görög fordítása, a Szeptuaginta több, mint a héber szöveg egyszerű (talán nem mindig egészen pozitívnak értékelt) fordítása: önmagában megálló szövegtanú és sajátos, fontos lépés a kinyilatkoztatás történetében, mellyel ez a találkozás oly módon történt, hogy annak döntő jelentősége lett a kereszténység születése és elterjedése szempontjából. A mélyben ugyanis a hit és az értelem, a hiteles fölvilágosodás és a vallás közti találkozásról volt szó.” (XVI. Benedek pápa beszéde a regensburgi egyetemen, 2006. szeptember 21-én, részlet.)

Vanyó László

Az Egyházatyák Bibliája, a Septuaginta
és a vele kapcsolatos kérdések

1. Egy kinyilatkoztatás és több Biblia?  

Igen, mert tulajdonképpen három Bibliánk van, a héber, a görög, a latin. Sőt folytathatjuk, hiszen a modern népnyelvi fordítások is mind ezek valamelyikétől függnek. A „biblia” itt természetesen könyvet jelent. A kinyilatkoztatás forrása maga Isten, Jézus Krisztus, letéteményese az Egyház, melynek közvetítő tevékenysége nélkül a Biblia, a Bibliák  sem lehetnénk a kezünkben. A Biblia is kinyilatkoztatás-közvetítő, nem maga a kinyilatkoztatás, hanem a hagyományozott kinyilatkoztatás normatív, kánoni formája, amely tekintélyét a kanonizáló Egyháznak köszönheti.

Az Egyház azonban nem a héber Ószövetséget adta kezünkbe, hanem annak görög fordítását, a Septuagintát. A görög nyelvű kereszténységnek volt fordított Ószövetsége, volt eredeti görög Újszövetsége. A latin kereszténységnek mindkét Szövetsége fordítás volt, de Ószövetségét is a Septuagintából fordították. A görög Egyháznak nem volt választása az Ószövetséget tekintve, számára adott volt a Septuaginta. A latin Egyház mindkét Szövetséget fordításban kapta, nagyobb szabadságot érzett a 4-5. században, hogy mit válasszon, kitartson a Vetus Latina mellett, vagy Jeromos javított kiadását, vagy az Ószövetség tekintetében a „translatio juxta hebraeos”-t tegye-e magáévá. A textus massoreticus kontroll-funkciója jelen volt már Órigenész Hexaplájá­nál, majd szinte kizárólagos kritériummá lett Szent Jeromosnál. Ám Jeromos „juxta hebraeos” fordítása maradt a tudósok ügye, nem tette magáévá az Egy­ház. A modern Ószövetség-fordítások viszont mind a textus masso­re­ti­cus­ra hivatkoznak.

A fent említett „három Biblia” valójában testvérek, mert az egy kinyilatkoztatás tanúi, csak azzal a különbséggel, hogy a héber biblia interpretációjában nincs jelen az Újszövetség szempontja, míg miután a Septuaginta az Egyház Ószövetsége lett, értelmezésénél figyelembe vették egységét az Újszövetséggel. Ez azonban egyáltalán nem érintette a Septuaginta szövegállományát. A zsidóság is korábban „kanonizálta” a LXX Pentateuchus szövegét, mint a héber szöveget, amely a görög szöveg kanonizálása után is fejlődésen ment keresztül. A  héber kánon jóval később fogalmazódott meg, arról nem is beszélve, hogy mily későn szilárdult meg.

2. A Septuaginta a kutatás középpontjában

A Septuaginta-kutatás azonban az utóbbi évtizedekben jelentősen fellendült. Korábban még a Septuaginta kritikai szövegével volt elfoglalva a kutatás, létrejöttek a kritikai kiadások, amelyek közül némelyek félbemaradtak[1], némelyek még mindig folyamatban vannak. A Sorbonne-on M.Harl munkacsoportja kiadta Mózes öt könyvét monumentális kommentárral „La Bible d'Alexandrie” címmel öt kötetben[2]. Megjelent egy Septuaginta-introductio „La Bible Grecque des Septante du Judaisme Hellénistique au Christianisme Ancien, Initiation au Christianisme Ancien” címmel[3] címmel, amely áttekinthető, rendszerezett összefoglalása az addigi Septuaginta-kutatásoknak. Ezekhez a publikációkhoz felsorakoztathatjuk a Cahiers de Biblia Patristica köteteit[4]. Ehhez kezdett felzárkózni a német nyelvterületen M.Hengel munkacsoportja is[5]. Giancarlo Rinaldi hatalmas szöveggyűjteményt adott ki[6], amelyben összegyűjtötte a görög és latin pogány szerzők referenciáit a görög vagy latin Bibliára.

3. A Septuaginta keletkezésének különböző értelmezései

A Septuaginta kérdését felvetve M. Hengel – Goethét idézve – úgy jellemzi a helyzetet, hogy a filiszter a piacról bekukkant az ott álló gótikus katedrálisba, és megállapítja, hogy ott minden homályos és sötét, és ezzel tovább is folytatja útját. Ezzel jellemzi a biblikus tudomány magatartását a Septuaginta kérdésével kapcsolatban[7].

Az Ószövetség görög fordítása az ókeresztény egyház történetében elfoglalt alapvető jelentőségű helyéről a modern korban igen méltatlan helyre süllyedt, ennek a folyamatnak minden áldatlan következményével együtt. Vannak kutatási központok, de a sajnálatos tény az, hogy ezeknek eredményei még messze nem érvényesülnek a teológiai oktatás struktúrájában.

A Septuagintát – amelyet szinte a szövegrontás jelképének tekintettek – azért mégis mindenki kéznél tartotta, és időnként belesandított, amikor azt tapasztalta, hogy a héber  szöveg korántsem olyan érthető. Miközben abszolút norma lett a „textus massoreticus” – az egyetemi gyakorlat következtében – az Egyházban is, ezt az abszolút normatív szöveget is sok helyen kénytelenek voltak a Septuaginta igénybevételével korrigálni.

Ezt a görög fordítást mindig igen különleges figyelem kísérte.

A fordítás az ókorban „translatio”, „interpretatio”, „commentar”. Ezek a fo­galmak nem mindig választhatók el egymástól. A tolmácsolás fogalma vég­eredményben a meturgam tevékenységének produktuma: a targum. A targum helye azonban azok a palesztinai zsinagógák, amelyekben felolvasták a héber szöveget, és a meturgam azt arámra fordította. A fordítás mindig csak rossz lehetett, mert ha szó szerint adta vissza, akkor elárulta a szöveg értelmét, ha attól eltért, akkor azért. A Septuaginta nem ilyen. Ma úgy tűnik, ez igenis igazi értelemben vett fordítás. A későbbi textus massoreticus és a Septuaginta közötti eltérések másként magyarázandók, nem a targu­miz­mu­sok­kal, hanem a héber szöveg későbbi alakulásával, amely tartott egészen kanonizálásáig.

Az Ariszteasz-levél a Kr.e. 2. században írt „irányregény”, amely elbeszéli a Septuaginta keletkezését. Eszerint II. Ptolemaiosz Philadelphosz (285-246) könyvtárosa, Démétriosz Phaleron tanácsára indítványozta a zsidók törvényeinek görögre fordíttatását. Ám, nehogy később hamísítással vádolják, a ravasz könyvtáros azt javasolja az uralkodónak, hogy menesszen küldöttséget Jeruzsálembe a főpaphoz, ajándékokkal, és kérjen tőle kéziratokat és fordítókat. A főpap arannyal írt tekercseket és 70 vagy 72 fordítót küld Alexandriába, ahol ezek a fordítók – csodás körülmények között – külön cellákban hetven nap alatt elkészítik a fordítást, és az ellenőrzésnél kiderül, hogy fordításuk szó szerint egyezik. Ez az „inspirált” fordítás jele.

A levél szerzője az alexandriai kezdeményezésbe bevonja Jeruzsálemet, a fordítás színhelyét azonban Alexandriában adja meg. Ez – eltekintve bizonyos kronológiai nehézségektől – el is fogadható. Az elkészült fordítást az uralkodó ezek után elhelyezteti az alexandriai könyvtárban. Azt tudjuk, hogy ebben a könyvtárban valóban volt „nomoi” feliratú szekció. A Ptole­maida uralkodó közigazgatási reformja érdekében készíttette volna el a fordítást, hogy a „laokritész” , a népbírók vidéken figyelembe tudják venni az egyes et­ni­kumok szokásait. Az Ariszteasz-levélben keverednek a vallási és politikai motívumok a fordítás létrejöttének elbeszélésénél. Ezekből annyi vehető ki, hogy Mózes öt könyvéről volt szó. Az bizonytalan, hogy valóban quadratbetűs tekercsek alapján készült-e a fordítás, vagy a görög betűkkel átírt héber szövegből.

A modern kutatás megkérdőjelezi az elbeszélésnek azt a részét, hogy ennyire egy lélegzetvételre készült volna el a LXX-fordítás, és a hetven fordítás ennyire egybehangzó lett volna, hanem felvetik a lehetőséget: talán voltak részfordítások, és ezeket egyesítették később. Ezek a részfordítások azonban már zsinagogális használatban lettek volna, így a mai Septuaginta inkább „redactio” mint „translatio” eredménye. A LXX-fordítás azonban irodalmi műként ennél igényesebb, egységesebb, nem engedi meg ezt a feltételezést.

Zsinagógai felolvasás céljára, vagy jogi tanulmányok céljára készült-e a fordítás? Palesztinában sem értették a hébert, mégis ezen a nyelven olvasták fel a Bibliát, aztán mondatról-mondatra arámra fordították.

Valójában vallási vagy politikai motívumok játszottak közre? Az ale­xand­riai zsidó közösség vallási igénye szülte-e a Septuagintát, vagy a Ptolemaidák politikai érdeke?

Az ókeresztény szerzők az Ariszteasz-levelet követték, és a vallási motívumokat védték zsidó vitapartnereikkel szemben.

Ma már azonban az is kérdés, hogy vajon nem volt-e ugyanúgy érdekelt egy ideig a jeruzsálemi szünedrion is a görög fordítás elkészültében, mint az alexandriai hitközség, hiszen a zsoltárok fordítását Palesztinából „expor­tál­ták” Alexandriába. Ezek ugyanis a jeruzsálemi templom liturgikus énekei voltak, és a leviták voltak érdekeltek görög nyelvre fordításukban. A zsoltárokat nem Alexandriában, hanem Palesztinában készítették.

A próféták könyveinek fordítása aztán teljesen áttekinthetetlen terület.

A Jézus Sirák fia könyve szerzőjének unokája azért érkezik Alexandriába nagyapja művének fordítására, mert a LXX fordítás „középszerű”. Ettől kezd­ve a LXX értéke­lé­se a zsidóságnál megváltozik, „lenézik”.

Végül a „hídnak” szánt mű „leszakadt”, nem összekötő kapocs lett, hanem akadály, mert úgy ítélték, hogy ez az izraeliták útját egyengeti a pogányság felé, ezért új görög fordításokat készíttetett a rabbinátus, amely csak a fordított utat tette lehetővé: a visszatérést a kanonizált héber szöveghez.

Az új verziók azonban soha nem lettek olyan elterjedtek, mint a Sep­tua­ginta. Miután a rabbinátus mindig Aquila fordítását magasztalta, Justinianus császár ezt írta elő kötelező zsinagogai használatra. A szinte teljesen érthetetlen fordítás a héber szöveg ismeretének feltételezése nélkül tökéletesen használhatatlan volt. Ezek a Septuaginta-utáni recenziók a héber szöveghez való „visszautat” jelentették, arról akarták meggyőzni olvasóikat, hogy a görög szöveg semmiképpen sem élhet önálló életet a héber szöveg nélkül. Amolyan görög konkordanciáknak szánták őket a héber Bibliához.

Ennek ellenére – Aquila fordítását leszámítva – Szümmakhosz és Theo­do­tion görög szövege hemzseg a „homérizmusoktól”, messze jobban kedvez a görög műveltségű olvasó ízlésének, mint a Septuaginta.

4. A Septuaginta a zsidóságban és a kereszténységben

Annál érdekesebb a Septuaginta előélete a zsidóságon belül, még mielőtt kapcsolatba került volna az Újszövetséggel. Ez az előtörténet tart – nagyjából – a Kr.e. 3. századtól a Kr.u. 1. század végéig. Maguk a zsidó források is beszámolnak keletkezéséről, elismerve jelentőségét, fontosságát. A Qum­ran­ban előkerült töredékek azt bizonyítják, hogy a Zsoltárok könyvét Palesztinában fordították, és „exportálták” a diasporába. Mi volt ennek jelentősége? Az, hogy a Kr.e. 1. században is érdekeltek voltak palesztinai körök abban, hogy olyan, a jeruzsálemi templomi liturgiához kapcsolódó szentírási könyvek is olvashatók legyenek a diasporában, mint a Zsoltárok könyve, amely végeredményben levitikus alkotásnak tekinthető. Az Újszövetség által legtöbbször idézett ószövetségi könyv a Zsoltárok könyve! Ez az elismerés azonban lassan mind komorabb látóhatár alá kerül, amit meghatároz a palesztinai és a szórványzsidóság feszültté váló kapcsolata. A kezdetben „inspiráltnak” kikiáltott fordítás lassan-lassan a „traductor-traditor” gyanújába került.

5. A rabbinátus által kifogásolt helyek

Az „incriminált” helyek közé tartozott a Gen 1,1, mert az „en arkhé” az első helyre került; a Kiv 35-40 fejezetei „meghúzva” közlik a szöveget; a MTörv 6,4 megelőzi a tízparancsolatot, amelyet azonban a Kr.e. 2. századi Nash-papirusz is tanúsít; a MTörv 32,43, Mózes halála, már utalásokat tartalmaz a Zsolt 96,7-re. Ezek eltérések a terjedelem szempontjából. Ezekre az eltérésekre választ adnak a Qumranban előkerült un. „praemassoreticus” szövegek, amelyek azt tanúsítják, hogy a LXX fordítói előtt más héber szövegek voltak. Ezek bizony a LXX görög szövegével egyeznek. Az eltérések irritálóak lettek utólag. Ezek azonban igen hasznosak a bibliakritika, a hellenista zsidóság tanulmányozása, az ókeresztény egyház szempontjából, mert egyrészt a görög nyelv nem tette lehetővé az összes héber árnyalat visszaadását, ami miatt a fordítói beavatkozások lehettek targum-jellegűek, amennyiben magyarázták a lefordított szövegeket, de a szándékos teológiai interpretáció is vezethetett fordítási különbségekre, amikor a fordító azt a jelentést akarta kifejezni, amelyet az ő korában a zsidó hit adott a szentírási helynek. Ám azt is tudjuk, hogy az írástudók is eszközöltek szövegjavításokat az „eretnekek” (keresztények) miatt: 1 Kir (1 Sám) 3,13: Héli fiai „átkot mondtak (la­hem) neki”, a Septuaginta és az írástudók azt mondják: „átkozták Istent”. A profanizálás miatt kivették Isten nevét a szövegből. Ter 18,22: „És az Úr Ábrahám előtt állt”, javították: „És Ábrahám még mindig az Úr előtt állt”. A LXX ezt az utóbbit hozza. A MTörv 32,8-9 mondja: „ a Magasságbeli meghatározta a népek területét Izrael fiainak száma szerint”. Ezt a LXX is javítva közli:„Isten angyalainak száma szerint”.

Vannak-e targumizmusok a Septuagintában? Vannak, amelyek a juda­iz­mus­ban ismert marginálisokban vannak, amelyeket a qumrani kéziratok is tanúsítanak. Pl. a 3 Kir (1 Kir) 10,22-ben a LXX szerint Tarsis hajói pávákkal és majmokkal vannak megrakodva, míg a textus massoreticus szerint csiszolt és faragott kövekkel.

A LXX visszaszorította az antropomorfizmusokat, amennyiben az „Isten­-ne­ve­ket” Theosszal (az Elohim), Küriosszal (a Jahve) fordította, ami alapvető jelentőségű lett az ókeresztény dogmatörténet szempontjából. Ez különösen fontos volt a Zsoltárok- és Izajás könyvénél.

Akadnak a textus massoreticusnak ellentmondó fordítások, amelyek egy-egy tagadószót hozzátesznek a szöveghez, vagy elvesznek belőle. Ezek a „kon­­tro­verz” fordítások, amelyekre azonban  számos példa akad a targu­mok­ban is. Ilyen pl. a Ter 37,33, ahol Jákob azt mondja, hogy Józsefet „nem vadállat tépte szét”, miközben a Septuaginta szerint kifejezetten „vadállat tépte szét”. A fordítás hátterében azonban a targum áll, amely a Ter 37,33-at és a Ter 37,35-öt összhangba kívánta hozni, mely szerint Jákob azért nem akart vigasztalódni, mert tudta, hogy József fia él. Vannak ún. „con­tra­dic­to­rius” fordítások, mint az Iz 8,14: „Jahve a szentély és a botlás köve”, amelyet átalakít: „Ő lesz számodra a szentély, és nem olyan lesz, mint a botlás köve”.

Ha a Septuaginta fordítás teológiai jellegű magyarázatait nézzük, akkor felmerül a kérdés, hogy tekinthető-e a Hetvenes fordítás a héber szöveg első kommentárjának? A válasz nagyon nagy megszorításokkal úgy fogalmazható meg, hogy igen, de a fordítás szövegén eszközölt javítások nem alexandriai eredetűek voltak, viszont az alexandriai olvasóknak szóltak. Ezek a beavatkozások a görög fordítás szövegébe már nem a magyarázást célozták, hanem a megfeleltetést az aktuális héber szövegnek. A legtöbb ilyen „beavatkozást” Izajás könyve és a 12 kis próféta „szenvedte el”, amelyeknek szövegében a legdrágább kulcskifejezések voltak olvashatók, mint az „üdvösség”, „ki­rály­ság”, „hit”. Például: az Iz 19,16-25-ben a próféta a textus massoreticus szerint Assziria és Egyiptom megtéréséről beszél, minek következtében Isten a föld egyetemes békéjét biztosítja. A textus massoreticus szerint: „És a Seregek Ura így fog áldást mondani: „Áldott legyen az én egyiptomi népem, ke­zem­nek műve, Assziria és örökségem, Izrael”. A Septuaginta: „Áldott legyen az én népem, mely Egyiptomban van, és amely Assziriában van, örökségem, Izrael”. Az áldás itt a fogságban, vagy szórványban élő Izraelnek szól. Az Iz 29,22 a textus massoreticus szerint: „Ezért ezt mondja az Úr Jákob házának, az Úr, aki megmentette Ábrahámot”. A Septuaginta szerint: „Így szól az Úr Jákob házához, hogy őt választotta Ábrahám után”. A textus massoreticus tükrözi a midrás-hagyományt, amely szerint Isten megmentette Ábrahámot a kénköves tüzes eső elől. Ez az utalás nincs meg a Septuaginta szövegében. Iz 33,20 a massoreticus szerint: „Tekints Sionra, ünnepeink városára!”. A Septuagintában: „Íme, Sion, üdvösségünk városa!”

Jellegzetes a Hab 3,5, amely hely a pestis (deber) és láz (resef) jöveteléről beszél. A Septugainta a „deber”-t „dabar”-nak olvasta, ezért Logosszal fordította. A Septuaginta egyébként mindig „thanatosszal” fordította a „deber”-t. Nem könnyű megmondani, hogy félreolvasásról volt-e szó, mert a héber szöveg vokalizációjától függött a fordítás. Aquila, Szümmakhosz, a Quinta „halált” olvasott, míg Jeromos, Theodotion a Logoszhoz hasonló szót olvasott a nevezett helyen. Ennek nyomán Irenaeus és Caesareai Euszebiosz az Isten Igéjének az egész világon való elterjedését prófétáló helyként értelmezték ezt a szöveget.

6. A LXX „messianizmusa”

Minthogy a LXX az ókeresztény Egyház által használt Ószövetség lett, felmerült az utólagos gyanú, hogy ennek a görög fordításnak sajátos keresztény színezetű „messianizmusa” van, amely gyanút a görög és héber szöveg eltérései táplálták. Kutatók is képviselték azt az álláspontot, hogy a Sep­tua­ginta egyes helyei hozzájárultak a messiási remények elmélyítéséhez. Azonnal meg kell jegyeznünk, hogy az ilyen helyeknek nem a kereszténység, nem is az alexandriai zsidóság adott messiási tartalmat, hanem a palesztinai, és ennek nyomán a kereszténység.

Ilyen helyek: Zsolt 2,6-8; Iz 52,13-53,12, Szám 24,7(LXX-ban), Dán 7,13-14. Ezek a helyek mind a „szolgáról, az „Emberfiáról”, a „felkentről” (Khrisztosz)  szóltak. Azt, hogy a Septuaginta mennyire nem tendenciózusan „messianisztikus” szöveg, a legjobban az bizonyítja, hogy számos helyet, ame­lyet a palesztinai targumok messiási értelemben fordítottak, a Septu­agin­ta minden messiási színezet nélkül fordított. Ha olyan messiási helyeket találunk a LXX-ban, amelyek nem azok a textus massoreticusban, akkor fel kell tételeznünk, hogy a Septuaginta szövegének megfelelőek voltak a fordítók héber kézirataiban, és utólag módosultak, váltak olyanokká, amilyenek ma a textus massoreticusban. A történészek éppen arra mutatnak rá, hogy a messiási remények pontosan a diaspóra-zsidóságban fogyatkoztak meg a hellenista korban, miközben Qumran és a palesztinai targumok mutatják, hogy hol lángoltak fel ezek a messiási remények.

Elég néhány példa: Oz 11,1 a TM szerint: „Egyiptomból hívtam fiamat”, ahogyan a Mt 2,15-ben is találjuk. Ezzel szemben a LXX kevesebbet nyújt: „...hívtam fiait”. Iz 9,5 a TM szerint: „csodás tanácsadó, erős Isten, örökkévalóság Atyja, béke fejedelme”, amit a LXX így hoz: „a nagy tanács angyala, mert én békét adok a fejedelmeknek, a békét és az üdvöt neki”. Az Iz 42,1 a TM szerint: „Íme az én szolgám, akit támogatok, választottam, kit kedvel az én lelkem”. A LXX-ban: „Jákob az én szolgám, akit támogatok; Izrael, választottam, akit felkarol a lelkem”. A Mt 12,18 inkább a TM-hoz hasonlóan idézi a szöveget. A Dán 2,22 a TM szerint azt írja, hogy a világosság Isten előtt van, ami bizonyos zsidó tradíció szerint annyit jelent: a Messiás Isten előtt van. A LXX szerint a „nyugalom” van ott.

7. Az „intertextualitas” jelensége a LXX-ban

Erre a jelenségre G.Dorival tanulmánya[8] hívja fel a figyelmet Az „intertextualitas” (szövegen belüliség, szövegköziség) annyit jelent, hogy míg a Biblia héber könyvei saját külön életüket élték egymás mellett, addig a LXX fordítói számára már egymásutániságban jelentek meg, Mózes öt könyve történeti folytonosságot képviselt, és a fordítók a Kivonulás, a Leviták, a Számok könyvének, a Második Törvénykönyvnek az eseményeit kronológiai rendnek vették, mindig referáltak a korábbi könyvekre, és az eredetileg egyidőben lezajlott események a historia sacra horizontja alatt jelentek meg.  Ez a mozzanat igen fontos az ókeresztény exegézis szempontjából, mert hozzájárult az egységes „üdvtörténet” (oikonomia) fogalmának kialakításához.

Ez „historizáló” tendencia a fordításban, amely jelen volt már a palesztinai targumokban is, csak korántsem olyan mértékben, mint a Septuagintában. Ez a bibliai könyvek közötti keresztreferencia-rendszer bizonyosan magában rejt egy exegetikai principiumot: a Bibliát a Bibliával kell magyarázni. Ez a principium a görög fordításban a szórendi változtatásokban, az igeidők módosításában jelentkezik. Ami esetleg a héber szövegben jelen idő volt, az múlt idővé lett a fordításban a történelmi egymásutániság érzékeltetése miatt.

Érdemes megállni egy pillanatra a probléma mellett, hogy nem minden héber szót lehetett pontosan visszaadni görögül, mint pl. a „bara” igét, mert a görög „ktizein”, vagy „poiein” inkább az „aszah” jelentésének felelt meg. (Philón sem tudott héberül, csak kulcsszavakat ismert, de ismerte mégis a palesztinai rabbinikus ezoterikus exegézis nézeteit.) A héber és görög szavaknak megvolt a különböző dimenziójuk. Pl. a Ter 1,16-18 a héberben ugyanúgy szól, mint a LXX-ban: „Isten megteremtette a két nagy világítót... parancsolásra....”(phósztéresz eisz arkhasz), az „arkhein” szógyökből ez is levezethető volt: „Isten elhelyezte,....hogy parancsoljanak”. Az „arkhé”, „arkhein” görög szavak jelentéstartománya elég tág[9]. Ezt a nézetet vitatja Ph.Lefebre[10], mert szerinte az „arkhein” nem az uralmat, hanem a Nap a nappal kezdetét, a Hold pedig az éjszaka kezdetét jelenti. A 136. Zsoltár (LXX 135) 8-9 a Ter 1,16-ot szólaltatja meg, ugyanazt a gondolatot adja vissza. Az időbeli kezdet értelmében vett „arkhé” felcserélődne az uralkodás fogalmával. Ez a görög nyelv alapján lehetséges, de nem lehetséges a héber alapján. A görög „arkhé”, „arkhein” magában foglalja mind az időbeli elsőséget, mind a hatalmi elsőséget.

Ezen az alapon igen nehéz a fordítás milyenségét megítélni. Ismét az intertextualitásra bukkanunk. Mert: a Ter 2,3 „arkhein” igéje jól rímel a Ter 2,1-2-ben olvasható „szüntelein”(befejezni, beteljesíteni, összegezni) igével. A Teremtés első hét napjának elbeszélésében hétszer fordul elő az „arkhé”, „arkhein” szó. A LXX-nak igen gazdag a szókincse a világosságra (phósz, phósztér, phauszisz, phainein, amihez megjegyezzük, hogy a görögben a „phósz” hajtott ékezettel „fény”, éles ékezettel azonban „embert” jelent). A „világosság” szó 14-szer fordul elő! Izajásnál (30,26) az újjáteremtés kegyelmi korában a Hold világossága olyan lesz, mint a Napé, a Nap világossága pedig hétszer nagyobb lesz azon a napon! A két „kormányzó” égitest fénye együttesen 14-szer lesz nagyobb! A teremtés hét napjának elbeszélésében pont tizennégyszer fordul elő a „világosság” (phósz) szó. Ez annyit jelent: a Nap és a Hold ugyanúgy fog ragyogni, mint kezdetben, a paradicsomban, a teremtéskor. Az eszkatologikus állapot a 14-es kódszámmal visszautal a kezdeti állapotra. A „világosság” és a „világítók” teremtését megkülönbözteti a szöveg. A világosság teremtése az első napon történik, a világítóké a negyedik napon. Így két kezdet van, a világosságé és a világítóké. A negyedik nap pontosan az első és utolsó nap között foglal helyet. Ezután teremti Isten az embert, akinek életét már meghatározzák a világítók. Az első nap Világosságát Philón[11] azonosította a Logosszal és a szellemi teremtéssel, amely „túl” van a többi napon, a negyedik nap világítói pedig azonosak az anyagi teremtés kezdeteivel, amelyben már van nappal és éjszaka. Talán ezzel hozhatók kapcsolatba a Péld 8,22-23 patrisztikus korban (az ariánus viták alatt) sokat vitatott versei: „Az Úr teremtett engem útjai kezdetén műveire”.  A kérdés az volt, hogy a Bölcsesség kezdetben alapozódott meg, vagy a Bölcsesség volt maga a Kezdet. Ez utóbbi értelmezés is lehetséges, ha a Péld 8,22-23 a Ter 1,1 és a Ter 1,16 kommentárjának tekinthető. Eszerint a Bölcsesség az a Kezdet, amely által a másik kezdetet, a Napot és Holdat megteremtette Isten a negyedik napon.

8. Zsidó és keresztény recenziók

Miután a kifogások mind hangosabbak lettek a LXX ellen, a zsidóság is készíttetett új fordításokat, a keresztények pedig ezek kritikus egybevetésével próbálták kivédeni az ellenvetéseket. A zsidóság által megrendelt új görög verziók mind a Kr.u. 2. század termékei. Nem tudtak lemondani a zsinagógákban sem a görög szövegről, de a Hetvenes fordítást sem akarták használni. Aquila, Szümmakhosz, Theodotion verziói közül az elsőt magasztalták a leginkább, amely görög nyelven a leginkább érthetetlen volt.

A magasztalás oka egyszerűen az volt, hogy Aquila nem tekinthető másnak, mint a héber Bibliához készült görög konkordanciának. Ebből a szempontból keresztény szerzők is jól használhatták. Szümmakhosz és Theodotion verziói pedig nagyon is sok nyelvi engedményt tettek a görög szellemiségnek, sokkal „homérizálóbbak”, mint a Septuaginta. Ráadásul Caesareai Eu­sze­biosz Izajás-kommentárjában – rendszerint a Tetrapla mindegyik szövegének idézése után – megállapítja: látszik, hogy ezek a fordítók már az Úr eljövetele után készítették el fordításaikat, mert sokkal pontosabban értették meg a messiási helyeket. Az eredmény a fordítottja lett, mint amit ezektől az új fordításoktól vártak.

Órigenész Hexaplájával két célt kívánt elérni: 1. A LXX megbízható szövegét kívánta rekonstruálni, megtisztítani a másolás során belekerült tévedésektől, hibáktól,  hogy érvelni lehessen vele a zsidó ellenvetésekkel szemben, 2. megbízható iskolai „liber textus”-t akart adni növendékei kezébe az alexandriai iskolában. Ez az első keresztény szövegkritikai munka azonban éppen az ellenkező eredményt érte el, mint amit kitűzött. Nem a szövegek kritikai vizsgálatát eredményezte, hanem a szövegek kontaminálását, összeolvasztását. (Ez lett az ókori Merk.) Valójában ma is az a helyzet, hogy a modern tudományos, kritikai szövegkiadások olyan szöveget kínálnak, amely egyetlen kéziratos szövegnek sem felel meg. Ez a szövegkritikai munka terén óvatosságra int.

9. Szent Jeromos és a LXX

Úgy is formulázható, hogy Jeromos tévedése a „veritas hebraica” volt, amelynek nevében ki akarta iktatni az Egyház használatából a Septuagintát. Munkásságának első szakaszában maga is a LXX alapján javította a latin Biblia szövegét, amit „emendatio”-nak nevezett. Példaképe volt Órigenész, aki a héber szöveg alapján akarta javítani a LXX-t. Nem is ellentmondásmentes irodalmi hagyatéka, amelyben azért a homiliákban nem tudott lemondani a LXX-ról, míg felfogása mind radikálisabb lett.

Amíg Órigenész soha nem akarta helyettesíteni a Septuagintát, csak megbízható LXX-szöveget akart rekonstruálni, addig Jeromos sokkal messzebb jutott: a textus massoreticus alapján készült latin fordításával akarta kiszorítani  mind a Vetus Latinát, mind a Vulgatát, sőt arra is gondolt, hogy a héberből készült latin fordítását görögre fordítva használni fogják a keleti Egyházban is.

A Vetus Latinán végzett javításai nyomasztóan hatottak rá, mert mindig úgy érezte, harmadkézből kapott szövegen dolgozik. 392-ben adta ki a Quaestiones Hebraicae in Genesim c. művét, amely a héberből való fordítás bejelentése és apológiája volt. Ekkor a LXX tekintélyét már teljesen kétségbe vonta, mert nem volt tisztában azzal, hogy még a rabbik sem mondtak le egészen a LXX tanulmányozásáról[12]. Szent Ágoston helytelenítette a héberből való fordítás gondolatát, és drámai levelezésbe kezdtek[13]. Ágoston világosan értésére adta Jeromosnak, hogy az elsőség a Vetus Latináé, mert amikor a héber szöveg alapján készített Jónás-könyve fordítása megérkezett Tripolisba, és ott a helyi püspök azt olvastatta fel nagyhét során, a hívek el akarták égetni a fordítást, mert a latin Egyháznak megvan a maga fordítása a LXX szöveg alapján[14].

Jeromos alapvető tévedése az volt, hogy azt hitte, az apostolok és az evan­gelisták a textus massoreticust idézték az újszövetségi Szentírásban, és ebből indult ki. Maga isteni ihletésűnek tekintette a héber szöveget, de csak egyházi jóváhagyást tulajdonított mind a Septuagintának, mind a Vetus Lati­nának, és ezért gondolta, hogy új inspirált, a héber alapján készült fordítással „aján­dé­kozhatja meg” az Egyházat. Mert az eredetileg filológiai tartalmú „veritas heb­raica”-t megtöltötte a kanonicitás teológiai tartalmával[15].

10. A LXX ökumenikus kérdés is

Ma számunkra ezek a kérdések nem közömbösek, mert a keleti Egyház a Septuagintát tekinti a kereszténység kanonizált Ószövetségének, miközben a nyugati Egyházban  minden új fordítás a héber szöveg alapján készült. Teológiánk és liturgiánk nem a textus massoreticuson, hanem a Septuagintán és a Vetus Latinán, Vulgatán nyugszik. Ez mindenekelőtt a tanfejlődésre érvényes állítás. Az ókeresztény egyház Bibliája nem a textus massoreticus, hanem a Septuaginta, még akkor is, ha a 4. században számos keresztény szerző a zsidó kánont tartotta, amely a Septuaginta kánon leszűkítését jelentette. 

Vissza[1] Ilyen a nagy kiadásnak tervezett Cambridge-i kiadás a The Old Testament in Greek, ed. by A.En. Brooke, B.D., N.McLean, Volume I. The Octateuch, Part I, Part 1, Genesis, 1906, Exodus and Leviticus, Part II, 1909, The Numbers and Deuteronomy, Part III, 1911, Joshua, Judges and Ruth, Part IV, 1917, Vol. II, Part I., I and II. Samuel, 1927;  II. Part: I and  II. Part: I and II. Kings, 1930.; mindmáig érdemes fellapozni H.B. Swete, The Old Testament in Greek köteteit, Cambrigde, 1909, 1907, 1905; továbbá az An Introduction to the Old Testament in Greek, with an Appendix containing the Letter of Aristeas, edited by H. Sr J. Thackeray, Cambridge, 1914. Az Ariszteasz-levél kritikai kiadásban megjelent a Sources Chrétiennes-ben is. Az A. Rahlfs által kiadott editio minor, amely 1979-ben második kiadást élt meg, a legnépszerűbb, illetve a legelterjedtebb kiadás.

[2] Cerf, Paris,1994, 1989,1988,1994,1992. Ehhez kiegészítésként még meg kell említeni a Selon les Septante, Hommage a Marguerite Harl, sous la direction de G. Dorival et O. Münnich, Cerf, Paris, 1995; M.Harl tanulmánykötete: La Langue de Japhet, Quinze études sur la Septante et le Grec des Chrétiens, Cerf, Paris, 1992.

[3] M.Harl, G.Dorival, O.Munnich, Cerf, Paris, 1988.

[4] Lectures anciennes de la Bible, Strasbourg, 1987, Figure du Nouveau Testament chez les Peres, 1991, Le Psautier chez les Peres, 1994. Meg kell jegyezni, hogy nagyszabású lexikogárfiai munka a Biblia Patristica eddig megjelent 6 kötete az Editions du CNRS-ben.

[5] Die Septuaginta zwischen Judentum und Christentum, Wissenschaftliche Unter­­­su­chun­gen zum Neuen Testament 72, Tübingen,1994, hrsg. von M.Hengel und A.M. Schwermer; Schriftauslegung im antiken Judentum und im Urchristentum,hrsgg. von M.Hengel und H.Löhr, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 73, Tübingen, 1994.; Origen`s Hexapla and Fragments, ed. by A.Salvesen, Texte und Studien zum Antiken Judentum 58,Papers presented at the Rich Seminar on the Hexapla, Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies, 25 th-3rd August 1994, Tübingen, 1998. M.Rösel: Über­set­zung als Vollendung der Auslegung, Studien zur Genesis-Septuaginta, de Gruyter, Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, Bd.223, Berlin, 1994.

[6] Biblia Gentium , Roma,1989.

[7] Die Septuaginta zwischen Judentum und Christentum, Wissenschaftliche Untersu­chun­gen zum Neuen Testament 72, Tübingen,1994,V.old.

[8] Les phénomenes d`interextualité dans le Livre grec des Nombres, „Selon les Septante”, Hommage a Marguerite Harl, Cerf, Paris,1995, 253 kk.

[9] E.Tov szentelt tanulmányt a kérdésnek, hogy vajon a LXX fogalmai háromdimenziósak-e annak következtében, hogy pl. az eredeti szövegben olvasható szó már a jelenben nem ugyanazt jelenti, ezért eltérhet a hébertől, hogy mert a görög szövegkörnyezetben új jelentést kaphat, a fordítás olvasói maguk tulajdoníthatnak új jelentést egy-egy szónak. Three Dimensions of LXX Words, Revue Biblique,83,1976,529-544.old.

[10] Les Mots de la Septante ont-ils trois dimensions? Phosteres eis archas, Gn 1,16. „Selon les Septante”, Hommage a Marguerite Harl, sous la direction de G.Dorival et O.Munnich, Cerf, Paris, 1995, 299-320. old.

[11] De op.mundi 29-31 és 55.

[12] Jeromos munkásságához fontos munkák: J.N.D.Kelly: Jerome, His Life, Writings and Controversies, London, 1975; A. Kamesar: Jerome, Greek Scholarship and the Hebrew Bib­le, A Study of the Quaestiones Hebraicae in Genesim, Oxford, 1993; D.Brown: Vir Trilinguis, A Study in the biblical Exegesis of Saint Jerome, Kampen, 1992.

[13] R.Hennings, Der Briefwechsel zwichen Augustinus und Hieronymus und ihr Streit um den Kanon des Alten Testaments und Auslegung von Gal 2,11-14, Leiden,Brill,1994.

[14] De civ. Dei, XVIII,42.

[15] Chr.Markschies: Hieronymus und die „Hebraica Veritas”, In: Die Septuaginta zwischen Judentum und Christentum, 177-178. old.