Kocsis Imre

Megfontolások a Da Vinci-kódról

A Da Vinci-Kód címet viselő könyv,[1] amelyből nemrégiben filmet is készítettek, az elmúlt évtizedek legsikeresebb kiadványai közé tartozik világszerte. Műfaját tekintve regény, pontosabban: történelmi regényként előadott krimi. A siker titka nemcsak az érdekfeszítő előadásmódban rejlik, hanem a tartalomban is, hiszen a szerző, Dan Brown olyan témákat fejteget, amelyek sokak érdeklődésére számot tarthatnak: Jézus Krisztus igazi kiléte, a “szent nőiség” eszméje, a katolikus egyház bűnei stb. Persze ezek nem elvont fejtegetések formájában jelennek meg, hanem a regény történetének szövevényébe belevonva.

Kiindulópontként álljon itt a regény cselekményének rövid összefoglalása. Az események nagyjából egynapos időtartamon belül játszódnak. A párizsi Louvre múzeum kurátorát meggyilkolják. A francia rendőrség a harvardi egyetem szimbólumszakértő tanárára, Robert Langdonra gyanakszik, s cseles eljárással arra kéri, hogy segítsen megfejteni egy rejtélyes üzenetet, amelyet az áldozat testén találtak. Langdonhoz azonban hamarosan csatlakozik Sophie Neveu, a nyomozóhivatal fiatal titkosírás-szakértője, aki a meggyilkolt unokája, s akihez az imént említett üzenet szól.  Langdon és Neveu közösen menekül a hatóság elől, s közben igyekszik megfejteni a titkos üzenetet. Menekülésük közben Langdon régi ismerőséhez, a brit Leigh Teabinghez jutnak, aki királyi történész és szent Grál- szakértő. Közös kutatásuk során arra a következtetésre jutnak, hogy az elhunyt kurátor a titkos Sion-rend nagymestere volt, aki halála előtt a rend által őrzött rejtett iratok, s egyben a Grál lelőhelyét tudatta unokájával. A szóban forgó három személy a francia rendőrség elől Angliába kénytelen menekülni, ahol végül is fény derül a gyilkosságra: a kurátort és három társát maga Teabing ölette meg, a katolikus Opus Dei szervezet egyik albíno tagjának segítségével. (Az albíno “szerzetes” egyébként a regény szerint naivitásból, és nem kifejezett rosszindulatból cselekedett). A cselekmény végén az is kiderül, hogy Sophie Neveuben királyi vér folyik, sőt Mária Magdolna és Jézus egyenesági leszármazottja.

Bár az eseményláncolat fiktív történet, ám a szereplők gondolataiba rejtve vagy azok szájába adva gyakran találkozunk történeti ismertetésekkel, amelyek a katolikus egyház múltjával, a Bibliával és az apokrifekkel, illetve egyéb ókori vallások szokásaival kapcsolatosak. Nem kétséges, hogy Brown ezek hitelességéről szándékozik meggyőzni az olvasókat. A könyv elején, előzetes eligazításképpen, az “adatok” címszó alatt többek között ez a megjegyzés olvasható: “A műtárgyakról, épületekről, dokumentumokról és titkos szertartásokról szóló, a regényben szereplő ismertetések megfelelnek a valóságnak.”[2] Aki a történelemmel valamelyest is tisztában van - nem is beszélve a komoly és lelkiismeretes kutatókról -, az a regényt olvasva világosan látja, hogy ez az állítás nem állja meg a helyét. Ám kortársaink közül sokan meglehetősen tájékozatlanok mind a történelmi eseményekkel, mind a keresztény hittel kapcsolatban, s így könnyen hitelt adnak Brown állításainak és vádjainak. “Nem jelenhetett volna meg, ha nem lenne alapja” - mondják gyakorta regényekkel és filmekkel kapcsolatban, teljesen megfeledkezve arról, hogy a fikció a legalkalmasabb eszköz a manipulációra. S éppen ez az olvasói (és nézői) hiszékenység az, amit a Da Vinci-Kód szerzője tudatosan kihasznál arra, hogy a tények súlyos elferdítése által lejárassa a katolikus egyház tekintélyét, és aláássa a kereszténység alapjait.

A jelen tanulmány segítség akar lenni azok számára, akikben a regény olvasása után kérdések fogalmazódtak meg, illetve akikhez mások (családtagok vagy ismerősök) fordultak kérdésekkel. Arra persze nincs lehetőség, hogy a regény által felvetett minden problémára, illetve az irat minden vitatható állítására kitérjek. Ebből kifolyólag csupán néhány fontosabbnak tartott témával foglalkozom, éspedig a következőkkel: a Biblia és a nem kánoni evangéliumok - Jézus Krisztus és Mária Magdolna - a katolikus egyház és a nőellenesség.

Mivel nem vagyok sem egyháztörténész, sem az ókor és a középkor elmélyültebb kutatója, ezért nélkülözhetetlen, hogy más, megbízható eligazításokra hivatkozzam. Mindenekelőtt két könyvre hívom fel a figyelmet: Carl. E. Olson - Sandra Miesel, A Da Vinci-Blöff. A Da Vinci-Kód hibáinak feltárása, Gold Book Kft., Pécs 2004; Sharan Newman, A Da Vinci-Kód a történész szemével, Gold Book Kft., Pécs 2005. Az első könyvet elkötelezett katolikusok írták, a második könyv szerzője ellenben - miként kritikus megjegyzéseiből kiderül - nem kifejezetten katolikus érzelmű. Ám a tudományos tisztesség visszatartja attól, hogy a tények meghamisításával keltsen ellenszenvet a katolikus egyházzal és a kereszténységgel szemben. Így írása különösen is hasznos a Da-Vinci Kód csúsztatásainak leleplezésében.

A Biblia és a nem kánoni evangéliumok

A katolikus egyház ellen felhozott súlyos vádak egyike az, hogy a “pogány” Constantinus császárral szövetkezve önkényes Bibliát állított össze, s egyúttal meghamisította Jézus történeti személyét. Constantinus ugyanis - állítja a regény egyik szereplője - egy olyan új Bibliát rendelt meg, amelyből tudatosan kihagyták azokat az evangéliumokat, amelyek Jézus Krisztus emberi vonásait emelték ki, ugyanakkor “feldúsították” a Jézus istenségét hirdető írásműveket. Ezzel egy időben a korábbi evangéliumokat megsemmisítésre ítélték, és elégették.[3] Ám néhány elpusztításra szánt evangélium mégiscsak megmaradt. Igazolásképpen a Holt-tengeri tekercsekre, valamint a Nag-Hammadiban felfedezett kopt tekercsekre történik utalás, azzal a kiegészítő megjegyzéssel, hogy ezek napvilágra kerülését a Vatikán minden áron meg akarta akadályozni.[4]

Az, hogy a Biblia Nagy Konstantin rendelésére készült, minden alapot nélkülöző állítás. Bár az Újszövetség kánonjával kapcsolatban az első évszázadokban volt némi bizonytalanság, de ez csak néhány katolikus levelet és a Jelenések könyvét érintette. Afelől nincs kétség, hogy a négy evangélium és a páli levelek a második században az egész egyházban, a keleti és a nyugati részeken egyaránt elfogadottak voltak. Erről nemcsak az egyházatyák (Jusztinosz, Tertulli­á­nusz, Iréneusz) írásai tanúskodnak, hanem a Kr. u. 2. század második felében Rómában készített Muratori-kánon is.[5] Nagy Konstantin egyébként nem a Szentírás összeállítására, hanem a már széles körben elfogadott Biblia 50 példányban történő lemásolására adott meg­bízatást a híres ókori egyháztörténésznek, Euszébiosznak. Megjegyzendő, hogy az Újszövetség legősibb másolatai a Konstantin előtti időből, a Kr. u. 2-3. századból valók, és az evangéliumok általunk ismert szövegét tartalmazzák.[6]

Az 1947-ben felfedezett Holt-tengeri tekercsek között egyetlen evangélium sem maradt fenn, hiszen a szóban forgó iratok egy a hivatalos zsidóságtól szigorúan elkülönülő, s az esszénus szellemi irányzathoz tartozó zsidó csoport - a kumráni közösség - könyvtárából valók. Részben ószövetségi könyvek héber nyelvű másolatai, részben a közösség belső életével kapcsolatos alkotások. Többségük a Kr. e. 2-1. században keletkezett. A kumráni közösség sem Jézussal, sem az első keresztényekkel nem állt közvetlen kapcsolatban. A zsidó háború végén (Kr. u. 70) véglegesen megszűnt, vagyis még az­előtt, hogy az Újszövetség könyveinek többségét írásba foglalták volna. A tekercsek közzétételét a Vatikán semmilyen formában sem akadályozta. Ellenkezőleg, katolikus tudósok tevékenyen vettek részt ezek tanulmányozásában. A magyar nyelvű fordítás például a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kiadásában jelent meg, Fröhlich Ida gondozásában.[7]

A Nag-Hammadi tekercseket 1945-ben fedezték fel az egyik Nílus-parti település lakói. Az iratok eredetileg görögül íródott művek kopt nyelvű fordításai, és egy 4. századi kolostorból származnak. A legtöbbjük keresztény témájú, de közülük soknak gnosztikus hangvétele van. “A gyűjtemény értekezései a gnosztikus elképzelések széles skáláját tükrözik.”[8] Ezek közé a gnosztikus szövegek közé tartozik a Da Vinci-kódban említett Fülöp-evangélium is. A Mária evangéliuma viszont, amelyre szintén utalás történik a regényben, nem Nag-Hammadiban került elő, hanem az ún. “Berlin-kódexben” maradt ránk.

A szóban forgó “apokrif” iratok[9] helyes megítéléséhez szükséges, hogy magáról a gnoszticizmusról néhány szót ejtsünk. A gnoszticizmus olyan ókori szellemi irányzat, amelyben mezopotámiai, egyiptomi és zsidó (ószövetségi) elképzelések a görög filozófia eszméivel keverednek. Bár ennek a szinkretista irányzatnak a kezdetei megelőzik a kereszténységet, a gnoszticizmus a kereszténységen belül - mint igen veszélyes eretnekség - élte virágkorát a Kr. u. 2 és 3. században. A kutatók szerint a fentebb említett gnosztikus evangéliumok és egyéb hasonló szellemiséget tükröző írásművek is ebből a korból, tehát a 2-3. századból valók.[10] A gnosztikusok tanításának fő vonásai az alábbiak: 1) Élesen különböztetnek az ember szellemi valósága és a testi mivolta között. Az ember igazi lényét, amely isteni eredetű, az első alkotja.  Egy az istenségből kiszakadt fényszikra az anyagi test börtönébe, s így a démiurgosz (egy alacsonyabb rendű istenség) uralma alá került. 2) Ám a szabadulás lehetősége nyitva áll az ember előtt, éspedig a gnózis (ismeret) segítségével. Általa ugyanis az ember tudatára ébred igazi lényének és isteni származásának, s visszajuthat eredeti helyére. 3) A megváltás nem más, mint a testtől való megszabadulás. Ebből kifolyólag a gnosztikusok gyakorta szigorú aszkézist követeltek, amely a nemi önmegtartóztatást is magában foglalta. A nemiséget azért becsülték le, mert az a megvetett anyaghoz kötötte őket.[11]

Joggal merül fel a kérdés: miért kellene a viszonylag késői gnosztikus evangéliumokat megbízhatóbbnak tekinteni, mint az egyház által elfogadott írásműveket, amelyek az 1. századból valók? Brown rokonszenvének indokai könnyen felismerhetők. Szerinte a kánonon kívüli evangéliumok Jézust, mint igazi embert mutatják be, s egyúttal nagy figyelmet szentelnek az asszonyoknak, főleg Mária Magdolnának. A Nag-Hammadi és egyéb gnosztikus írásművek azonban nem mindenben igazolják ezt a nézetet. Kétségtelen, hogy a gnosztikus szemlélet szerint Jézus nem bűntől megszabadító istenember volt, hanem emberi tanító és megvilágosító. Ugyanakkor Krisztus alakjából hiányzik az igazi lendület és vonzóerő. Ha csak a szóban forgó apokrifek állnának rendelkezésünkre, igen keveset tudnánk Jézusról. “A gnosztikus iratok Jézusában alig fedezhető fel az első évszázad Palesztinájában élő zsidó ács, tanító, próféta, ehelyett olyan árnyalakként írják le, aki hosszan prédikál az «eónok töredékességéről», «az anyáról», «a Gőgösről» és «az arkhónokról» - csupa olyan fogalomról, amit a gnosztikus eliten kívül aligha értett volna meg bárki is.”[12] Szó sincs tehát arról, hogy az egyház által “elvetett” evangéliumok az ember Jézust mutatják be, szemben a kánoni evangéliumok isteni alakjával.

Az asszonyok kedvező megítélése sem minden gnosztikus iratra jellemző. Egyes szövegek (Pistis Sophia = A Megváltó könyvei, Fülöp evangéliuma, Mária evangéliuma)  azt állítják, hogy Jézus Mária Magdolnát előnyben részesítette a férfitanítványokkal szemben, más iratok viszont meglehetősen lekezelően nyilatkoznak az asszonyokról. A Vitázó Tamás elnevezésű iratban például Jézus férfiakhoz szólva kijelenti: “Jaj nektek, akik szeretitek a kapcsolatot a nőkkel és a velük való tisztátalan együttlétet.”[13] Még ismertebb Tamás evangéliumának záró szakasza: “Simon Péter ezt mondta neki: Mariham (Mária Magdolna) menjen el tőlünk, mert a nők nem méltók az életre. Jézus mondta: Íme én vezetem őt, hogy férfivá tegyem és ahhoz az élő lélekhez legyen hasonlóvá, mely hozzátok férfiakhoz hasonlít. Mert minden asszony, aki férfivá teszi magát, be fog menni a mennyek országába” (114. mondás).[14] Bár Tamás evangéliuma szintén a Nag-Hammadi tekercsek közé tartozik, Brown mégsem tesz róla említést, nyilván azért, mert nem felel meg a “szent nőiséggel” kapcsolatos felfogásának.

Jézus és Mária Magdolna

Jézus istenfiúságának kérdése

Brown Jézussal kapcsolatos nézetét az alábbi mondatok tükrözik: “Jézus Krisztus bámulatos hatású történelmi figura volt, minden idők legrejtélyesebb és legihletettebb vezetője. A próféták megjósolta Messiásként királyokat buktatott meg, milliókat ösztönzött és új filozófiákat alapított.”[15] Ennek kiegészítéseként az is kifejezésre jut, hogy Jézust egészen a niceai zsinatig halandó embernek tekintették követői, s csak ezen a zsinaton vált ő Isten fiává.[16]

A királyok megbuktatására és új filozófiák alapítására vonatkozó megjegyzések teljesen légből kapottak, melyeket nemcsak a kánoni evangéliumok, de még a Brown által hitelesnek tartott egyéb iratok sem támasztanak alá. A Jézus istenségéről szóló tanítás nem a 4. században fogalmazódott meg először. Egyértelműen tanúsítják ezt Szent Pál levelei, amelyek többsége Kr. u. 50 és 60 között keletkezett. A Filippieknek írt levelében Pál egy korábbi, a liturgiából már ismert himnuszt idéz, amely többek között Krisztus preegzisz­ten­ciáját (a földi életet megelőző létét) is hirdeti: “Krisztus Jézus isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett fel, és hasonló lett az emberekhez” (Fil 2,5-7). Pál más helyeken a “Fiú” Atya által történt küldetéséről beszél, amikor Jézus földi tevékenységét összegzi (vö. Gal 4,4; Róm 8,3). Ugyancsak Jézus istenségéről tanúskodik a János evangélium bevezető himnusza, a híres Ige-himnusz a Kr. u. 1. század végéről: “Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige…Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett” (Jn 1,1-3). Jézus istenfiúsága egyébként az őskeresztények számára nem az embervolt tagadását jelentette, hanem a kettőt - Jézus istenségét és emberségét - egységben szemlélték. Amikor Pál kijelenti: “De amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született” (Gal 4,4), lényegében ezt állítja: Isten Fia valóságos emberi természetet vett magára, anélkül, hogy megszűnt volna a Fiú lenni.

Jézus és Mária Magdolna kapcsolata

A Jézussal kapcsolatos megállapítások közé tartozik annak hangsúlyozása is, hogy házasságot kötött Mária Magdolnával, s ebből utódok hosszú sora származik. Jézus házas voltát Brown többféle módon igyekszik igazolni. Egyfelől a korabeli zsidó társadalmi szokásra utal, amely a regényíró szerint a zsidók férfiak számára tiltotta a nőtlenséget,[17] másfelől az általa hitelesnek tartott evangéliumokra, valamint Leonardo da Vinci egyik festményére hivatkozik.

Ami a korabeli szemléletet illeti, el kell ismerni, hogy a nőtlen életforma nem volt túl gyakori. Ám azt sem mondhatjuk, hogy teljesen ismeretlen vagy tiltott dolog lett volna. Már az Ószövetség idején előfordult, hogy egy próféta - nevezetesen Jeremiás - Isten parancsára lemondott a házasságról (Jer 16,1-2). Jézus korában a kumráni közösség tagjai éltek cölibátusban.[18] Az Újszövetség szakemberei szerint Jézusnak egyik megjegyzése, miszerint “van, aki a mennyek országáért önként mond le a házasságról” (Mt 19,12), elsősorban az ő nőtlenségét ért kritikákra ad választ.[19]

Jézus és Mária Magdolna házasságát Brown főleg a Fülöp-evangélium alábbi kijelentéseire alapozza: “Krisztus társa pedig Mária Magdolna. Az Úr Jézus jobban szerette Máriát az összes tanítványánál, és sokszor megcsókolta (a száját). A többi asszony látta, hogy mennyire szereti Máriát, és azt mondták neki: Miért szereted őt jobban mindnyájunknál.”[20] Brown az idézetben szereplő “társ” szót házastársként értelmezi.[21] Ez azonban korántsem egyértelmű. A feleségre a keleti nyelvek mindegyikének külön szava volt (az arámban: itta, a görögben: güné). A “társ” főnév jelentése pedig igen sokrétű: bajtárs, üzlettárs, munkatárs, hitsorsos stb. A szóban forgó kijelentés értelmezésénél célszerű a folytatást, sőt a mű egészét is szem előtt tartanunk. A folytatásban Jézus a tanítványok azon kifogására, hogy Mária Magdolnát jobban szereti náluk, így válaszol: “Egy vak és egy látó, amíg mindketten sötétben vannak, nem különböznek egymástól. Amikor azonban eljön a fény, a látó látni fogja a fényt, a vak pedig sötétben marad.”[22] A Mária iránt tanúsított szeretet oka tehát az, hogy ő mindenkinél jobban megértette Jézus tanítását, és megvilágosodott. A gnosztikus iratokban egyébként a csók a spirituális és nem a szexuális értelemben vett egyesülés kifejezése. Szintén Fülöp evangéliumában olvassuk: “A tökéletesek csók által fogannak és szülnek. Ezért csókoljuk meg mi is egymást, hogy a köztünk levő kegyelemtől foganjunk.”[23] A szóban forgó irat egy másik helye a földi házasságot “tisztátalannak” mondja, szemben a lelki egyesüléssel, amely a fény világába vezet be.[24] Érdemes itt egy másik gnosztikus műre, a Jakab-apokalipszisre utalnunk, hiszen abban a feltámadt Krisztus Jakabot csókolja ajkon, s így osztja meg vele a titkos misztériumokat.[25] Nem kell külön hangsúlyozni, hogy ennek a kijelentésnek szexuális értelmezése abszurd következtetésekhez vezetne.

Mária evangéliumából Brown - Teabing szájába adva a szót - azt a részt idézi, amelyben Péter a rosszallását fejezi ki amiatt, hogy Jézus Mária előtt fedte fel titkait: “Valóban egy asszonnyal beszélt a Megváltó anélkül, hogy mi tudtuk volna? Mi nem számítunk, és mindenki őt fogja hallgatni? Jobban szereti őt nálunk?”[26] Az idézet után a regényben Jézus és Mária beszélgetésének témája is meg van határozva: közelre várt keresztre feszítésének tudatában Jézus utasításokat adott Mária Magdolnának arra vonatkozólag, hogyan vezesse majd tovább az egyházat. Csakhogy magában a Mária-evangéli­um­ban semmi ilyesmiről nincs szó. Az iratban ugyanis Mária Magdolna nem a Jézussal folytatott személyes beszélgetéseiről tudósít, hanem egy látomásról, amelyben Jézus az embereknek osztályrészül juttatott látomások mibenlétéről, illetve a lélek mennyországba történő utazásáról ad felvilágosítást.[27]

Jézus és Mária Magdolna házasságának alátámasztásaként a regényben Leonardo Da Vinci Utolsó Vacsora elnevezésű műalkotása is említést nyer.[28] Ezzel kapcsolatban arról értesülünk, hogy a képen Jézus jobbján Mária Magdolna személye látható.[29] Ez az állítás persze ellenkezik a művészettörténészek hagyományos véleményével, miszerint a szóban forgó alak János apostol. Semmi okunk sincs ennek a hagyományos nézetnek a feladására. Ha a Jézus jobbján ábrázolt alak tényleg Mária Magdolna lenne, jogosan merül fel a kérdés: hova lett János? S vajon az olasz festő Jézus édesanyját és egyéb női kísérőit miért nem ábrázolta? A festmény megértéséhez tudnunk kell, hogy a jelenet az árulás bejelentésének pillanatát ábrázolja, éspedig a Jn 13,21-25 alapján. Ebben három tanítvány nyer név szerint említést: Simon Péter, János mint a szeretett tanítvány és Júdás. A festményen Jézus jobb oldalán éppen ez a három személy látható. “Ők hárman jellegzetes tulajdonságokkal bírnak: Péter intenzív előrelendülése és a kezében tartott kés (előre vetítve a Getszemáni kertjében használt kardot), Júdás hátrahőkölése és a kezében szorított pénzeszacskó (ő volt a csoport kincstárnoka - l. Jn 13:29), illetve János fiatalos külseje és kontemplatív testtartása.”[30] Egyébként a 16. század közepéről fennmaradt egy freskómásolat a szóban forgó festményről. Ezen a freskón, amely a Lugano-tó közelében fekvő Ponte Capriasca plébániatemplomában található, balról jobbra haladva a tizenkét apostol neve szerepel, közöttük - a Jézus jobbján levő személyre vonatkoztatva - Jánosé.

Mária Magdolna Franciaországban?

A regényben Mária Magdolna későbbi, Jézus keresztre feszítését követő sorsáról is értesülünk. Mária, méhében “Krisztus meg nem született magzatá”-val Galliába menekült, ahol a zsidó közösségen belül befogadást nyert. Mivel Mária Magdolna Benjámin törzséből származott, s maga is királyi leszármazott volt, a galliai zsidók királyi fenségnek tekintették. A menekült “királynő” leánygyermeknek adott életet, aki a Sára nevet kapta. Általa leszármazottak hosszú sora indult el, amelyet a Meroving királyi család vitt tovább. Erről - olvassuk a regényben - számos korabeli dokumentum készült.[31] Ezeket a dokumentumokat a templomosok Salamon templomának romjai alatt találták meg, majd a velük szövetségben lévő Sion-rend folyamatosan titokban őrizte annak tudatában, hogy a Vatikán azok megszerzésére és elpusztítására törekszik. A szóban forgó Sion-rendet Godefroi de Bouillon nevű francia király alapította Jeruzsálemben a keresztes háborúk idején (1099). Az évszázadok során számos híres személyiség (pl. Leonardo da Vinci, Victor Hugo) volt a tagja, sőt a Nagymestere.[32]

Az az állítás, hogy Mária Magdolna éppen Franciaországba menekült volna zsidó sorstársaihoz, nagy fantáziakészségről tesz tanúbizonyságot, de semmi alapja sincs. Nem igazolható, hogy a Kr. u. 1. században Galliában számottevő lett volna a zsidók jelenléte. Ami a Sion-rendet illeti, ez a titkos társaság a Brown által bemutatott formában sohasem létezett. A rejtélyes Sion-rend valójában egy Pierre Plantard nevű francia találmánya. Ő 1956-ban tényleg alapított egy társulatot, amely a szóban forgó nevet viselte. A név eredetileg egy francia területen álló heggyel, és nem Jeruzsálemmel volt kapcsolatos. Később azonban hamis dokumentumok készítésével ősi társaságként tüntette fel a csoportot, és a templomos lovagrenddel hozta összefüggésbe. Ezek közé a hamisítványok közé tartozik a regényben többször említett, Dossiers Segrets nevet viselő irat. Plantard önmagát úgy tekintette, mint a Meroving királyok leszármazottját, és Franciaország törvényes királyát. Egy hivatalos kivizsgálás során Plantard eskü alatt vallotta be, hogy az egész csak koholt találmány.[33] Amikor 1984-ben kilépett a rendből, indokai között az ő személyét érintő “hamis vagy hamisított dokumentumok” közlése is szerepelt.[34]

A katolikus egyház és a nőellenesség

A regény a katolikus egyházat, amelyet gyakorlatilag a Vatikánnal azonosít, alapvetően nőellenes intézményként állítja be. Ennek jelei: Mária Magdolna kiközösítése és hírnevének lejáratása; az istennő-kultusz eltüntetése; a nők tudatos háttérbe szorítása és a boszorkányüldözések.

Mária Magdolna befeketítése?

A regény egyik főszereplője, Teabing arról világosítja fel Sophiet, hogy a régi egyház rosszindulatból prostituáltnak kiáltotta ki Mária Magdolnát, s így tudatosan befeketítette személyét. Az egyház ebben a formában akarta megakadályozni a Mária Magdolna által őrzött titok nyilvánosságra kerülését.[35] Ez a megjegyzés nagyon fura, ha figyelembe vesszük a regény egyéb állításait, miszerint a katolikus egyház mindent megtett azért, hogy a Jézus és Magdolna kapcsolatát “hitelesen” bemutató könyveket eltüntesse, és csak a saját “ármány” szándékának megfelelő iratokat tartotta meg. Ebből a szemléletből az következne, hogy az “egyházi” evangéliumok hallgatnak Mária Magdolnáról, vagy pedig kedvezőtlen színben tüntetik fel őt. Márpedig nem ez a helyzet. A kánoni evangéliumok kifejezetten elismerően szólnak a Magdalából származó Máriáról. Hangsúlyozzák, hogy Krisztus közvetlen környezetéhez tartozott, és szemtanúja volt mind Jézus temetésének, mind az üres sírnak (vö. Mk 15,46; 16,1; Mt 27,61, 28,1; Lk 8,2; 24,10; Jn 20,1). A János-evangélium (20,11-18) szerint a feltámadt Krisztus először neki jelent meg. A Lk 8,2-ben azt olvassuk, hogy Jézus hét démontól szabadította meg, ami az akkori szóhasználat szerint valamilyen súlyos testi vagy pszichikai betegségből való gyógyulást jelent.

Mária Magdolnának a Lk 7, 36-50 szakaszban említett bűnös asszonnyal való azonosítása meglehetősen késői fejlemény: a koraközépkorban kezdődött el a nyugati egyházban. (A keleti egyházi hagyomány Mária Magdolnát és a Lk 7,36-50 bűnös asszonyát mindig két külön személynek tartotta). Az azonosítás célja azonban semmiképpen sem a lejáratás volt, hiszen a hangsúly nem az asszony korábbi bűnös életére esett, hanem a megtérésére és a Krisztus iránti töretlen elkötelezettségére. Mária Magdolnát a katolikus egyház a szentek között tiszteli. Ünnepnapja: július 22.  Egyébként Brown logikája szerint az egyházat azzal is vádolni lehetne, hogy lejáratta Pétert, Tamást és Pált, hiszen súlyos bűnöket tulajdonított nekik (Krisztus megtagadását, a hitetlenkedést és a keresztények üldözését). Ám tudvalevő, hogy a bűn említése nem öncélú, hanem a figyelem középpontjában álló bűnbánat hátteréül szolgál.

Istennő-kultusz

Brown regényében az a nézet fogalmazódik meg, miszerint az ókori pogány világ matriarchális volt, és Constantinus császár volt az, aki a kereszténység térhódítása érdekében a patriarchátusnak érvényt szerzett, s egyben “démonizálta a szent nőiséget, és mindörökre kitörölte az istennőt a modern világból”.[36] Nem kétséges, hogy a dolgok ilyesfajta szemlélete csúsztatás eredménye. Az nem tagadható, hogy a rómaiak által tisztelt istenek között szép számmal voltak női istenségek is - nem is beszélve a keletről érkezett kultuszokról (Isis és Kübele kultusza). Ám ettől még a társadalom egyáltalán nem vált matriarchálissá. A rómaiakat sem a köztársaság, sem a császárság idején nem kormányozta nő, és a szenátus is kizárólag férfiakból állt. Ugyanakkor mind a görög, mind a római törvények az otthonukba zárták a nőket. Saját jogon nem lehetett vagyonuk, csakis a férfi védnöksége alatt. Gyerekkorukban a fiúk és a lányok egyaránt az apa irányítása alatt álltak, de csak a fiúk váltak önálló jogképes személlyé 14. életévük betöltése után.[37]

Az istennő kultuszával kapcsolatban a regényben egyéb, “hajmeresztő” kijelentések is találhatók. Utalás történik pl. a rituális szex szerepére a korai zsidó hagyományban: “A régi zsidók azt tartották, hogy a Szentek Szentje Salamon templomában nemcsak  Istennek ad otthont, hanem vele egyenrangú női társának, Sekinah-nak is. A spirituális beteljesülést kereső férfiak a templomba jöttek felkeresni a papnőket - más néven hierodulae -, szeretkeztek velük, és a fizikai egyesülés révén átélték az isteni egyesülést.”[38] Döbbenetes állítások, amelyek teljesen ellentétben állnak az Ószövetség betűjével és szellemével. Az Ószövetség ugyanis a határozottan elutasította a szakrális prostitúciót (vö. MTörv 23,18-19), s a nemiség minden formáját kizárta a kultuszból. Több szöveg is arra utal, hogy a papok - akik csak férfiak lehettek - a templomi szolgálatuk idején nem élhettek nemi életet, mert az rituálisan tisztátalanná és kultuszképtelenné tette volna őket (vö. Lev 15; 1Sám 21,5 a Lev 24,5-9 fényében). Persze a környező népek szokásai, köztük a nemi kicsapongások, kísértést és veszélyt jelentettek az izraeliták számára, de a Szentírás mindenfajta visszaélést súlyosan elítél (vö. 1Kir 14,24; Óz 4,14). Az istennőként bemutatott Sekinah nem valami ősi maradvány, hanem a késői, rabbinista zsidóság szóhasználatában vált elterjedtté. A “shekina”, amely “jelenlétet” jelent, lényegében Isten nevének a körülírása, illetve annak kifejezésre juttatása, hogy Jahve, Izrael Istene szorosan kötődik a jeruzsálemi templomhoz. 

A regényben Brown Isten tulajdonnevének, a JHVH névnek is egyéni értelmezést ad: a maszkulin Jah és a nőnemű Havah (Éva) nevek ötvözete.[39] A regény szerzője tehát figyelmen kívül hagyja azt, ahogyan maga a Biblia értelmezi a nevet. A Kiv 3,14 az “Aki van” értelemben adja elénk a szent nevet, amely így mind Isten jelenlétének, mind öröklétének a kifejezője. A Havah (pontosabban Havvah; vö. Ter 3,20) névvel való kapcsolat szóba sem jöhet, hiszen ez a név nem haja (hY;h;) = lenni, hanem a chaja (hY;j;) = élni igéből származik. Az elsőben a (h), a másodikban a chét (j) szerepel kezdőbetűként..

A nők háttérbe szorítása és a boszorkányüldözések

A katolikus egyház, állítja a bemutatásra kerülő könyv, nemcsak az istennőkultuszt törölte el, hanem a nőket is háttérbe szorította. Ennek alátámasztására a Teremtés könyvére történik utalás,[40] ami azért meglepő, mert ez a könyv jóval a kereszténység előtt, az ószövetségi zsidóság körében keletkezett (Kr. e. 5. század). Vagy talán Brown ezt az iratot is Nagy Konstantin korához köti? A regényben kifogásolt “eredi bűn” (nem “eredendő bűn”) tana tényleg keresztény dogma, de semmiképpen sem abban az értelemben, ahogy azt Brown sugallja: “Éva evett az almából, és romlásba döntötte az emberiséget. Az egykor szent, életet adó nő immár ellenséggé vált.”[41] Ha komolyan vesszük a Ter 3 elbeszélését, és az egyház eredeti bűnnel kapcsolatos tanítását, akkor látjuk, hogy az idézet teljesen önkényes. Hiszen a bibliai szöveg nem egyedül az asszonyt teszi felelőssé az első bűnért, hanem a férfit is. Mindketten egyformán szembeszálltak Isten akaratával, s együtt kell viselniük annak fájdalmas következményét, az Éden-kertből való kiűzetést (Ter 3,22-24). Az, hogy a büntetésnél más nyer hangsúlyt Évával, illetve Ádámmal kapcsolatban, csak arra utal, hogy mindkettő a sajátos feladatkörében - az anyaságban (Ter 3,16), illetve a fizikai munkában (Ter 3,17-18) - fogja megtapasztalni a bűn negatív hatását. Nagyon tanulságos, hogy amikor Pál apostol az első bűnnek a későbbi nemzedékekre kiható súlyos következményeiről szól, nem Évát, hanem Ádámot említi. Ádám volt az, akinek engedetlensége súlyos örökséget hozott a későbbi korok embereire (Róm 5,12-21). Az eredeti bűn tanának lényegét egyébként a Katolikus Egyház Katekizmusa tömören összefoglalja: “Bűne által Ádám, mint első ember elveszítette azt az eredeti szentséget és igazságot, amelyet nemcsak maga számára kapott Istentől, hanem minden ember számára. Ádám és Éva utódaiknak az ő első bűnüktől megsebzett emberi természetet adták át, amely tehát az eredeti szentségtől és igazságtól meg volt fosztva. Ezt a megfosztottságot nevezzük «eredeti bűnnek» (KEK 416-417). 

A katolikus egyház nőellenességének ékes bizonyítékát látja Brown a boszorkányüldözésekben. “A katolikus inkvizíció adta ki azt a könyvet, amely alighanem a legvérszomjasabb kiadvány az emberiség történetében. A Malleus Maleficarum - avagy a Boszorkányok Pörölye - oltotta be a világot a «szabadgondolkodó nők veszélyeivel», és iránymutatással szolgált a klérusnak, hogyan azonosítsa, kínvallassa és pusztítsa el őket.[42] A boszorkányüldözések három évszázada során - olvassuk a regényben - az egyház ötmillió nőt égetett meg máglyán.[43]

A Malleus Maleficarum című irat valóban létezik, de nem a katolikus egyház hivatalos dokumentuma. Két domonkos inkvizítor, Jakob Sprenger és Heinrich Kraemer műve, amely egyértelműen ellenséges beállítottságú a nőkkel szemben. Sokszor a katolikusok körében is ellenszenvre talált. Persze azt nem tagadhatjuk, hogy a középkorban sok embert kínozták halálra eretnekség vagy más vallásinak tűnő vádak alapján. Nagyon is szükséges az őszinte önvizsgálat és bocsánatkérés - amit egyébként II. János Pál pápa, mint az egyház első embere és feje a 2000. évi jubileum alkalmából nyilvánosan megtett. A teljes igazsághoz ugyanakkor néhány egyéb (nem mindig hangsúlyozott) szempont is hozzátartozik. Az eretnekeket mint felségsértőket voltaképpen az állami és nem az egyházi hatóság ítélte halálra. A boszorkányüldözés nem azonos a nők üldözésével, hiszen a boszorkánysággal gyanúsítottak egy része (kb. 20 százaléka) férfi volt. Az ötmilliós szám teljesen légből kapott: az áldozatok számát általában 30-50 ezerre becsülik. Azt is hangsúlyozni kell, hogy a boszorkányüldözések nem egyetlen, központilag szervezett sorozatot alkottak, és nemcsak katolikus, hanem protestáns országokban is előfordultak. Olyan területek is voltak, amelyeken nem került sor boszorkányperre.[44]

A regény szerzőjének egyoldalú szemléletét tükrözi az a tény, hogy a katolikus egyház nőkkel való kapcsolatát fejtegetve egyszer sem tesz említést Jézus anyjáról, a Boldogságos Szűz Máriáról, illetve arról a különleges tiszteletről, amelyben őt a katolikusok részesítik.[45] Ugyancsak nincs szó egyéb női szentekről, akik az egyház egészében nagy és folyamatos tiszteletnek örvendtek. Ide tartoznak az Újszövetségben említett asszonyok közül Mária Magdolna és Márta, valamint az apokrifekből ismert Anna (Szűz Mária édesanyja); az ókori vértanúszüzek és édesanyák: Perpétua és Felicitász, Ágota, Ágnes, Cecília, Alexandriai Katalin, Mónika; a középkori és újkori misztikusok és hitvallók: Gertrúd, Árpádházi Erzsébet, svéd Brigitta, Sziénai Katalin, Avilai Teréz; Casciai Rita; valamint a 20. század nagyhatású alakjai: Lisieux-i Teréz, Edith Stein, Teréz anya. Személyiségük és elkötelezett életük nemritkán az egész egyházra jótékony - felfrissítő és megújító - hatást gyakorolt.

Záró megjegyzések

Az elmondottak alapján nem kétséges, hogy Brown alapvetően a Katolikus Egyházba vetett bizalmat akarja megingatni. Nem világos viszont, mi a célja a “szent nőiség” és az istennőkultusz hangsúlyozásának. Úgy tűnik, hogy a könyvben a szexualitás (mint a férfi “spirituális kiegészülésének” forrása[46]) nagyobb hangsúlyt kap, mint a házasság és a család. Bár a szerző következetesen állítja Jézus és Mária Magdolna házasságát,  ám a konkrét  szereplőket tekintve nem a házasság mint életre szóló kötelék áll a figyelem középpontjában. A negyvenes éveiben járó Langdonnak csak futó kapcsolataira történik utalás,[47] illetve a regény végén arról értesülünk, hogy Langdon és Sophie az elkövetkező hónapban egy hetes intim firenzei együttlétet tervez.[48] Vajon Brown ismét az általa ősinek tartott matriarchátus visszaállításában reménykedik? Ám kérdés, hogy a férfi és a nő kapcsolatát tekintve valóban az alá- és fölérendeltség kategóriáiban kell-e gondolkodnunk. Sokkal inkább a kölcsönös megértés és tisztelet a célravezető út, amely ugyan nem veszi semmibe a férfi és a nő közötti, teremtésből fakadó különbséget, de ezt annak tudatában fogadja, hogy nekik együtt, egymást kiegészítve kell teljesíteniük azt a nemes küldetést, amelyet a teremtő Isten rájuk bízott, és amely Krisztus megváltásával újabb megerősítést nyert.  

A könyvet olvasva az a kérdés is felmerül, hogy a regény szerzője miért kizárólag a katolikus egyházat támadja, hiszen olyan fontos kérdésekben, mint az Újszövetség mibenléte és Jézus Krisztus istensége, teljes egység van a különböző keresztény felekezetek (katolikusok, ortodoxok, protestánsok) között. Úgy tűnik, mintha Brown tudomást sem venne a nem katolikus keresztényekről. A regényben mindössze az anglikán egyházra történik rövid, nem túl hízelgő utalás.[49] A szerző az egyéb nagy világvallásokkal sem sokat foglakozik. Sőt az egyik mondata azt sugallja, hogy a zsidóság és az iszlám is a katolikus egyház negatív hatása alatt áll. A katolikus “nőüldözés” súlyos következményei között nemcsak a női papok hiánya szerepel, hanem az is, hogy nincsenek női ortodox rabbik és női iszlám igehirdetők.[50] A katolikus egyházat felelőssé tenni a zsidóság és az iszlám belső rendjéért, enyhén szólva nevetséges. Vagy Brown tényleg komolyan gondolja, hogy ha a katolikusok egyszer eltűnnének a történelem színteréről, akkor a Szűz Mária és a szentek tiszteletét mereven elvető protestánsok, a hagyományhoz szilárdan ragaszkodó ortodoxok, valamint a szigorú monoteizmust valló zsidók és muzulmánok tárt karokkal fogadnák az istennőkultuszt? A szóban forgó regény újabb komoly ösztönzés arra, hogy  a különböző keresztény felezetek és a nagy monoteista világvallások együtt védelmezzék az egyetlen Isten tanát: Istenét, aki ugyan az embert férfinak és nőnek alkotta, de ő maga nem köthető nemi kategóriákhoz.

Az, hogy a keresztényeket és az egyházat jogtalan vádak érik, nem új jelenség. Így volt ez már az ősegyház időszakában, miként azt többek között Péter első levele bizonyítja. Éppen ezért számunkra is nagyon aktuális az a buzdítás, amelyet a levél szerzője olvasóinak ad: “Tanúsítsatok jó magatartást a pogányok között, hogy éppen abban, amiben mint gonosztevőket megrágalmaznak, a jócselekedetek láttán, dicsőítsék Istent a látogatás napján” (1Pét 2,12). [1] Dan Brown, The Da Vinci Code, Doubledy, New York 2003. Tanulmányomban az alábbi magyar fordításra támaszkodom: D. Brown, A Da Vinci-Kód, GABO Könyvkiadó, Budapest 2004. A magyar fordítást Bori Erzsébet készítette.

[2] Brown, 11.

[3] Brown, 341.

[4] Brown, 342.

[5] A Muratori-kánon szövegét közli: Tarjányi B., Újszövetségi alapismeretek II, Budapest 1996, 139-140.

[6] Vö. Tarjányi, 142.

[7] A qumráni szövegek magyarul, Piliscsaba 1998.

[8] R. E. Brown - J. A. Fitzmyer - R. E. MURPHY (szerk.), Jeromos Bibliakommentár III, Budapest 2003, 508.

[9] Az “apokrif” elnevezéshez, illetve az apokrif iratok mibenlétéhez vö. Tarjányi, 136-138. Az apokrif iratok magyar fordítása részben az Ókeresztény Írók (szerk. Vanyó L.) sorozat 2. kötetében, részben  a Telosz Kiadó gondozásában megjelent Apokrif Iratok (szerk. Adamik Tamás) sorozatban található.

[10] A 9. jegyzetben említett műveken kívül vö. Jeromos Bibliakommentár, 90-93.

[11] A gnosztikus eszmevilág ügyes összefoglalását nyújtja: Olson - Miesel, 43-66. A szerzők arra is rámutatnak, hogy Brown-nak a regényben előadott nézetei egyfajta neognoszticizmust képviselnek. Ennek részletezésére nem kívánok kitérni, hiszen az külön tanulmányt igényelne.

[12] Olson - Miesel , 61-62.

[13] Idézi: R. Heiligenthal, Der verfälschte Jesus, Darmstadt 1997, 60.

[14] Ókeresztény Írók II (szerk. Vanyó L.), Budapest 1980, 311.

[15] Brown, 337.

[16] Brown, 340.

[17] Brown, 356.

[18] vö. Josephus Flavius, A zsidók története XVIII 1,5; A zsidó háború II 8,2-13; CD XII,2.

[19] Vö. J. Gnilka, A Názáreti Jézus, Budapest 2001, 211.

[20] Apokrif iratok: Csodás evangéliumok, Budapest 1996, 90.

[21] Brown, 357.

[22] Uo.

[23] Csodás evangéliumok, 88.

[24] Csodás evangéliumok, 98.

[25] Apokrif iratok: Apokalipszisek, Budapest 1997, 67-68.

[26] Brown, 359.

[27] Newman, 131.

[28] A regényben (73-74) az olasz festőről is érdekes, de nem mindenben igazolható adatokat olvasunk: szenvedélyes homoszexuális, a természet isteni rendjének rajongója, képmutató hitetlen stb. A adatok kritikus kiértékeléséhez vö. Newman, 58-63.

[29] Brown, 353-354. A regény szereplői által Brown azzal érvel, hogy a szóban forgó személy valójában női alak. Ám a festmény más alakjai is viselnek női vonásokat. Newman (23) megjegyzi, hogy az olasz reneszánsz festészet számos férfialakja nőies benyomást kelt.

[30] Olson - Miesel, 244.

[31] Brown, 369-372.

[32] Brown, 373 és 470-471. A 369. oldalon az a megjegyzés olvasható, hogy a Sion-rend napjainkig istennőként tiszteli Mária Magdolnát. A kijelentés következetlenségről árulkodik. A katolikus egyház “bűne”, hogy Jézus Krisztust Istenként imádja, ugyanakkor a Sion-rend “erénye”, hogy Mária Magdolnát istennőnek tekinti.

[33] Vö. Olson - Miesel, 214-217.n

[34] Newman, 237.

[35] Brown, 354.

[36] Brown, 184.

[37] Newman, 256.

[38] Brown, 449.

[39] Uo.

[40] Brown, 347.

[41] Uo.

[42] Brown, 184.

[43] Brown, 185.

[44] Olson - Miesel  (260) szerint Európa háromnegyede mentes volt a boszorkányperektől.

[45] Érdekes Newman (258) megállapítása: “Az biztos, hogy a Szűz Mária-kultusz szinte azonnali kialakulása a kereszténységen belül cáfolja azt az állítást, hogy az anyaistennőt elnyomta az egyház.”

[46] Brown, 447.

[47] Brown, 19 és 29-30.

[48] Brown, 646.

[49] Brown, 500.

[50] Brown, 185.