A KÁLDI-BIBLIAFORDÍTÁS (1928-30) LÁBJEGYZETEI

ÓSZÖVETSÉG

Teremtés k.

Kivonulás k.

Leviták k.

Számok k.

M.Törvényk.

Józsue k.

Bírák k.

Rút könyve

Sámuel 1. k.

Sámuel 2. k.

Királyok 1. k.

Királyok 2. k.

Krónikák 1. k.

Krónikák 2. k.

Ezdrás k.

Nehemiás k.

Tóbiás k.

Judit k.

Eszter k.

Jób könyve

Zsoltárok k.

Példabeszédek k.

Prédikátor k.

Énekek éneke

Bölcsesség k.

Sírák fiának k.

Izajás k.

Jeremiás k.

Jeremiás siralm.

Báruk k.

Ezekiel k.

Dániel k.

Ozeás k.

Joel könyve

Ámosz k.

Abdiás k.

Jónás k.

Mikeás k.

Náhum k.

Habakuk k.

Szofoniás k.

Aggeus k.

Zakariás k.

Malakiás k.

Makkabeusok 1. k.

Makkabeusok 2. k.

 

 

ÚJSZÖVETSÉG

Máté ev.

Márk ev.

Lukács ev.

János ev.

Ap. Cselekedetei

Római lev.

1. Korintusi lev.

2. Korintusi lev.

Galata lev.

Efezusi lev.

Filippi lev.

Kolosszei lev.

1. Tesszaloniki lev.

2. Tesszaloniki lev.

1. Timóteus lev.

2. Timóteus lev.

Títusz lev.

Filemon lev.

Zsidóknak írt lev.

Jakab lev.

1. Péter lev.

2. Péter lev.

1. János lev.

2. János lev.

3. János lev.

Júdás lev.

Jelenések k.